Prokazování plnění povinností vlastníka VHI při kontrole dozorového orgánu

Oborem vodovodů a kanalizací hýbou v médiích v posledních letech zejména dvě témata – stálým tématem je výše ceny pro vodné a stočné. V posledních letech se k němu přidalo téma zisků zahraničních koncernů, podnikajících v oboru vodovodů a kanalizací. Téma, kterému se věnují lokální i celoplošná média, bohužel povětšinou způsobem hledání senzací, bez elementárních znalostí problematiky fungování různých modelů provozování veřejných vodovodů a kanalizací, natož legislativního prostředí, které je vymezeno zejména zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen ZoVaK). Tím, kdo na rozdíl od médií nutně potřebuje být…

Více zde >>>

Napoprvé snížení DPH na vodné a stočné neprošlo

Dne 13. 3. 2019 byl na 27. schůzi Poslanecké sněmovny projednán Senátem vrácený návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (sněmovní tisk 206/5). Senát do návrhu doplnil mimo jiné i přeřazení vodného a stočného do nižší daňové sazby z 15 % na 10 %. Poslanecká sněmovna se ovšem vzhledem k rozsahu Senátem navrhovaných změn vrátila k původnímu návrhu a přehlasovala tak senátní návrh. Nižší DPH na vodné a stočné si tak musí počkat na novelu zákona o EET, která je nyní ve fázi druhého čtení a…

Více zde >>>

Aktuální informace k problematice vodovodů a kanalizací

Článek ze sborníku referátů z I. ročníku konference VAKINFO 2012Obnova vodohospodářské infrastruktury. Některé informace již nemusí být aktuální. Článek zveřejňujeme na vyžádání odborné veřejnostiredakce portálu RNDr. Pavel Punčochář, CSc.,vrchní ředitel Sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství Abstrakt Článek se věnuje tématům, která v posledních 2 letech představují velmi aktuální problémy oboru vodovodů a kanalizací (VaK) v České republice a některá platí i pro celou Evropu: Diskuse o regulaci oboru VaK v České republice Zastavení provozu čistírny odpadních vod v důsledku nedohody vlastníků a provozovatelů infrastruktury Sledování výskytu prioritních znečišťujících látek (stopových organických látek) typu pesticidů,…

Více zde >>>

V roce 2019 průměrná výše plateb za vodné a stočné vzroste o 3,2 %

V České republice se v roce 2019 bude průměrná výše plateb za vodné a stočné pohybovat v rozmezí 88–90 Kč za m3. Vyplývá to z údajů členů Sdružení oboru vodovodů a kanalizací, z.s. (SOVAK ČR). Z podrobné analýzy stanovených cen pro letošní rok z 13 krajských a více než 30 okresních měst lze konstatovat, že průměrné navýšení oproti roku 2018 činí 3,2 %. Za hlavní faktor tohoto meziročního navýšení lze označit inflaci, která se podle údajů České národní banky v roce 2018 pohybovala na úrovni 2,1 % a i podle prognóz pro letošní rok míra inflace…

Více zde >>>

Stanovisko Ministerstva financí k posuzování kalkulací cen

V zásadě lze plně souhlasit s postupem vodárenských společností naznačeným ve Vašem dotazu. Tomu i odpovídá stanovisko Ministerstva financí z roku 2010. V období sestavování plánové (výchozí) kalkulace nelze vycházet z ověřených očekávaných budoucích opatření směrovaných ke zvýšení efektivnosti vynakládání jednotlivých nákladových položek. Takovéto budoucí náklady, resp. jejich úspory nenaplňují ještě kritérium obvyklosti a dlouhodobosti ekonomicky oprávněných nákladů, protože dosud praxí nebyly verifikovány. Teprve v průběhu jejich zavedení, což nemusí být vždy limitováno jedním rokem, se ověří jejich efektivnost a případný vliv na snížení plánových nákladů. Ponechání úspor v nákladech…

Více zde >>>

Tvorba věcně usměrňovaných cen za vodu pitnou a odvádění a čištění odpadních vod

Obracíme se na Vás se zdvořilým dotazem, zda náklady, které vznikají společnostem oboru vodovodů a kanalizací v souvislosti s prováděním cenové kontroly příslušnými finančními ředitelstvími, lze považovat za ekonomicky oprávněné náklady v souvislosti s regulací cen vody pitné, odvedené a předané. Jedná se o náklady spojené se : zpracováním odborných posudků, které slouží k argumentaci společností při jednání s kontrolním cenovým orgánem právní poradenství a stanoviska, která slouží k argumentaci společností při jednání s kontrolním cenovým orgánem zpracování analýz spojených sloužícím k argumentaci společností při jednání s kontrolním cenovým orgánem…

Více zde >>>

Prohlášení České asociace odpadového hospodářství k očekávanému nárůstu nákladů v odpadovém hospodářství pro rok 2009

Navýšení cen služeb v odpadovém hospodářství pro rok 2009 se hlavně v důsledku zvýšení zákonných poplatků za odpady, dopravních nákladů a meziročního nárůstu mezd očekává v úrovni minimálně 13,2 %. Výpočty: Oborový nárůst nákladů v odpadovém hospodářství pro rok 2009: KC2009   – kupní cena roku, pro který je nová cena tvořena KC2008    – kupní cena předchozího roku = 1 ICOO    – index cen odstraňování odpadu (COO2009/COO2008) – vychází především ze skokového   navýšení zákonnýchpoplatků za ukládání odpadů dle přílohy č. 6 k zákonu č. 185/2001 Sb.,   z navýšení ceny plynu při termickém odstraňování nebezpečných odpadů a…

Více zde >>>

Vypracování finančního modelu a finanční poradenství

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro stanovení cen pro vodné a stočné Nástroj pro stanovení cen pro vodné a stočné (dále jen „Vyrovnávací nástroj“) byl zpracován společností Mott MacDonald Praha, spol. s r.o. (dále jen „Konzultant“) na základě požadavku Ministerstva životního prostředí České republiky (dále jen „MŽP“) v rámci projektu Vypracování finančního modelu a finanční poradenství. Odráží podmínky popsané v dokumentu Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období 2007 – 2013 (dále jen „Podmínky přijatelnosti“). Očekává se, že Vyrovnávací nástroj bude používán pro takzvaný „oddílný“ model…

Více zde >>>

Povinnost předání celkového vyúčtování výpočtu ceny pro vodné a stočné na MZe

V souladu s novelou zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti 15. března 2006,  je v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona o vodovodech a  kanalizacích. zavedení povinnosti vlastníků, popř. provozovatelů, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, každoročně, nejpozději do 30. června, předat úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné v předchozím kalendářním roce (dále jen vyúčtování) na MZe. Postup a rozsah vyúčtování…

Více zde >>>