Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Legislativa Registr právních předpisů pro vodní hospodářství 13.Vodni hospodářství 13.Vodní hospodářství
Akce dokumentů

13.Vodní hospodářství

Autor: Ing. Miroslav Lhotský Poslední změna: Středa 29.11.2017 13:45


Zákony

18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
Poslední změna: 64/2014 Sb.-účinnost od 1.5.2014
Poznámka:  

 

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
Poslední změna: 202/2017 Sb.
Poznámka:  

 

254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů
Poslední změna: 61/2014 Sb.-účinnost od 7.4.2014, článek V. od 1.7.2014
64/2014 Sb.-účinnost od 1.5.2014
Poznámka:  

 

274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů
Poslední změna: 275/2013 Sb.
Poznámka:  

 

120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů
Poslední změna: 18/2012 Sb.
Poznámka:  

 

Vyhlášky
 

137/1999 Sb. kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů 
K zákonu č.: 138/1973 Sb.
Poslední změna:      
Poznámka:  

 

428/2001 Sb. kterou se provádí zákon 274/2001 o vodovodech a kanalizacích
K zákonu č.: 274/2001 Sb.
Poslední změna:  48/2014 Sb. – účinnost od 1.4.2014;
1.9.2014 - čl. I bod 46, pokud jde o přílohy č. 1 až 8 a přílohu č. 19, a bod 47, pokud jde o přílohu č. 19a;
1.9.2015 - čl. I bod 47, pokud jde o přílohu č. 19a formulářů C až F v řádku IV;
1.1.2016 - čl. I bod 47, pokud jde o přílohu č. 20.
Poznámka:  

 

431/2001 Sb. o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
K zákonu č.: 254/2001 Sb.
Poslední změna: -
Poznámka:  

 

432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
K zákonu č.: 254/2001 Sb.
Poslední změna: 336/2011 Sb.
Poznámka:  


 

471/2001 Sb. o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
K zákonu č.: 242/2001 Sb.
Poslední změna:     255/2010 Sb.
Poznámka:  

 

20/2002 Sb. o způsobu a četnosti měření množství vody
K zákonu č.: 254/2001 Sb.
Poslední změna:     93/2011 Sb.
Poznámka:  

 

307/2002 Sb. o radiační ochraně
K zákonu č.: 18/1997 Sb.
Poslední změna: 389/2012 Sb.
Poznámka:  

 

590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla
K zákonu č.: 50/1976 Sb.
Poslední změna: 367/2005 Sb.
Poznámka:  

 

7/2003 Sb. o vodoprávní evidenci
K zákonu č.: 254/2001 Sb.
Poslední změna: 414/2013 Sb.
Poznámka: Vyhláška zrušena k 31.12.2013

 

35/2004 Sb. kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť
K zákonu č.: 258/2000 Sb.
Poslední změna: 134/2004 Sb.
Poznámka:  

 

125/2004 Sb. kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody
K zákonu č.: 254/2001 Sb.
Poslední změna: -
Poznámka:  

 

252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
K zákonu č.: 258/2000 Sb. + 110/1997 Sb.
Poslední změna: 83/2014 Sb.-účinnost od 29.5.2014
Poznámka:  

 

275/2004 Sb. o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy
K zákonu č.: 110/1997 Sb.
Poslední změna: 404/2006 Sb.
Poznámka:  

 

409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
K zákonu č.: 258/2000 Sb.
Poslední změna: 352/2013 Sb.
Poznámka:  

 

450/2005 Sb.  o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
K zákonu č.: 254/2001 Sb.
Poslední změna: 66/2014 Sb.-účinnost od 24.4.2014
Poznámka:  

 

5/2011 Sb. o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, která provádí vodní zákon 254/2001 Sb.
K zákonu č.: 254/2001 Sb.
Poslední změna: -
Poznámka:  

 

24/2011 Sb. o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
K zákonu č.: 254/2001 Sb.
Poslední změna: 49/2014 Sb. - účinnost od 1.4.2014
Poznámka:  

 

48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany
K zákonu č.: 334/1992 Sb.
Poslední změna: 150/2013 Sb.
Poznámka:  

 

49/2011 Sb. o vymezení útvarů povrchových vod
K zákonu č.: 254/2001 Sb.
Poslední změna: -
Poznámka:  

 

98/2011 Sb.   o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení povrchových vod
K zákonu č.: 254/2001 Sb.
Poslední změna: -
Poznámka:  

 

155/2011 Sb. o profilech povrchových vod využívaných ke koupání
K zákonu č.: 254/2001 Sb.
Poslední změna: -
Poznámka:  

 

174/2011 Sb. o ochranných pásmech zdrojů Nová Ves - Louka - Mnichov
K zákonu č.: 164/2001 Sb.
Poslední změna: -
Poznámka:  

 

216/2011 Sb.  o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
K zákonu č.: 254/2001 Sb.
Poslední změna: -
Poznámka:  

 

238/2011 Sb.  o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
K zákonu č.: 258/2000 Sb.
Poslední změna: 97/2014 Sb.-účinnost od 19.6.2014; 31.12.2016 viz čl. I, bod 43 novely
Poznámka:

Účinnost § 25 odst. 3 část věty za středníkem odložena do 31.12.2015.

 

343/2011 Sb. o seznamu účinných látek
K zákonu č.: 120/2002 Sb.
Poslední změna: 91/2013 Sb.
Poznámka:  

 

123/2012 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
K zákonu č.: 254/2001 Sb.
Poslední změna: -
Poznámka:  

 

178/2012 Sb.  kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
K zákonu č.: 254/2001 Sb.
Poslední změna: -
Poznámka:  

 

414/2013 Sb. o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci)
K zákonu č.: 254/2001 Sb.
Poslední změna:     -
Poznámka:  

 

Nařízení vlády

61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
K zákonu č.: 254/2001 Sb.
Poslední změna: 23/2011 Sb.
Poznámka: Zrušeno NV č.401/2015 Sb.

 

416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostí povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
K zákonu č.: 254/2001 Sb.
Poslední změna: -
Poznámka: Zrušeno NV č. 57/2016 Sb.

 

143/2012 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu
K zákonu č.: 254/2001 Sb.
Poslední změna: -
Poznámka:  

 

57/2016 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
K zákonu č.: 254/2001 Sb.
Poslední změna:     -
Poznámka:  

 Výklady a stanoviska MZe k zákonu o vodovodech a kanalizacích

Metodické pomůcky MZe-k zák. o vodovodech a kanalizacích

Výklady a stanoviska MZe k zákonu o vodách

 

 

Nadcházející události
26.09.2018: Zámek Poděbrady
Výpočty potrubí II.
13.11.2018: Hotel Myslivna, Brno
VTZ 2018« září 2018 »
Ne Po Út St Čt So
1
2345678
9101112131415
1617181920 2122
23242526 27 2829
30
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.
TOPlist