Příčiny rizik při transportu pitné vody

Strategickým cieľom rozvoja verejných vodovodov je zabezpečenie bezrizikového zásobovania obyvateľov kvalitnou pitnou vodou bez negatívnych environmentálnych dopadov. Zmena kvality pitnej vody v transportných systémoch závisí od mnohých charakteristík, napríklad od fyzikálno-chemických vlastností dopravovanej vody, použitých chemikálii pri jej úprave, prevádzkových podmienok v distribučnej sieti (rýchlosť prúdenia, tvorba zón so stag-náciou vody v potrubí, akumulácia vody), geometrických a materiálových vlastností potrub-ných systémov, atď. Do popredia sa už roky dostáva inkrustačný charakter tohto prepravova-ného média, ktorý je výrazný najmä usadzovaním častíc na vnútornej strane vodovodného po-trubia a jeho koróziou vzniká náhodný (aperiodický)…

Více zde >>>