Výkladové stanovisko ERÚ č. 10/2018 k zachování nároku na podporu při opravě a údržbě výrobny elektrické elektřiny

Podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb. 1. RELEVANTNÍ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PředpisZákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o podporovaných zdrojích energie“) Ustanovení § 12 odst. 1 písm. b) zákona o podporovaných zdrojích energie 2. ÚČEL VÝKLADOVÉHO STANOVISKA Podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona o podporovaných zdrojích energie se za nové uvedení do provozu považuje též ukončení rekonstrukce technologické části stávající výrobny elektřiny, nebo ukončení modernizace, zvyšující technickou a ekologickou úroveň…

Více zde >>>

Nové vydání Příručky provozovatele čistírny odpadních vod

SOVAK ČR vydal v roce 3. přepracované a výrazně doplněné vydání Příručky provozovatele čistírny odpadních vod, která navazuje na vydání z let 2004 a 2012. Aktuální vydání čítá bezmála 300 stran. Příručka provozovatele čistírny odpadních vod je pomůcka a návod pro každého, kdo se zabývá touto problematikou. V osmnácti kapitolách jsou podrobně rozebrány teoretické základy hydrauliky, hydrochemie, hydrobiologie, stokové sítě, charakteristika odpadních vod, mechanická část ČOV včetně provozu a údržby jednotlivých objektů ČOV, biologické čištění odpadních vod, nejčastější technologické sestavy, terciární čištění, kalové a plynové hospodářství splňující nejnovější legislativní požadavky, přírodní způsoby čištění…

Více zde >>>

Nová směrnice EU o jednorázových plastech z pohledu vodohospodářů

Dne 15. 1. 2019 došlo k finální dohodě zástupců Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise na znění nové směrnice o jednorázových plastech, která bude předmětem schvalování v Evropském parlamentu letos na jaře. Pro vodohospodáře je důležité zdůraznění potřeby zajištění ochrany kanalizace pro veřejnou potřebu proti vstupu obtížně rozložitelných produktů či jejich zbytků právě s ohledem na následný přechod na čistírny odpadních vod a zpět do vodního prostředí i vodního cyklu.

Více zde >>>