Program konference

Program konference připravujeme.

Hlavní témata přednášek V. ročníku konference:

Legislativa
Národní akční plán adaptace na změnu klimatu
Zohlednění adaptačních opatření v plánech obnovy a rozvoje VaK
Financování obnovy vodohospodářské infrastruktury, programy
Benchmarking zaměřený na vodárenskou infrastrukturu
Příprava obnovy vodárenských soustav
Obnova vodovodních a kanalizačních sítí
Zkušenosti vlastníka vodohospodářské infrastruktury
SMART CITIES VHI a udržitelný rozvoj
Požadavky na kvalitu vody
Obnova a modernizace kalového hospodářství – ČOV
Likvidace kalů z ČOV
Obnova malých ČOV
Recyklace vody v praxi
Obnova VaK bezvýkopovou technologií, metody, prezentace projektů
Nové standardy pro bezvýkopové technologie
Materiály, technologie, snižování energetické náročnosti
Obnova a ochrana vodních zdrojů

Přijaté přednášky:

Výsledky modernizace filtrace, jakožto nejdůležitějšího stupně předúpravy pitné vody

V letech 2016 – 2017 proběhla na Úpravně vody Sojovice rekonstrukce šestice filtrů, které tvoří velmi významnou součást předúpravy vody před zasakováním do horninového prostředí v rámci systému umělé infiltrace. Modernizace proběhla metodou využití nejlepších dostupných technologií a na podzim roku 2017 byl spuštěn zkušební provoz. Dosavadní výsledky potvrzují lepší funkčnost filtrů jak z pohledu záchytu nežádoucích látek, tak vlastního provozu.

Mgr. Marek Skalický, Vodárna Káraný, a. s.