1. BOZP

Zákony

65/2017 Sb.
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

263/2016 Sb.
atomový zákon

250/2016 Sb.
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

90/2016 Sb.
o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

224/2015 Sb.
o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

373/2011 Sb.
o specifických zdravotních službách

350/2011 Sb.
o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

309/2006 Sb.
kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP)

262/2006 Sb.
Zákoník práce

251/2005 Sb.
o inspekci práce

102/2001 Sb.
o obecné bezpečnosti výrobků

361/2000 Sb.
o provozu na pozemních komunikacích

258/2000 Sb.
o ochraně veřejného zdraví

167/1998 Sb.
o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

22/1997 Sb.
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

111/1994 Sb.
o silniční dopravě

61/1988 Sb.
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

174/1968 Sb.
o státním odborném dozoru nad bezpečnostní práce

Vyhlášky

401/2017 Sb.
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018

422/2016 Sb.
o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

180/2015 Sb.
o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)

79/2013 Sb.
o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

104/2012 Sb.
o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání

98/2012 Sb.
o zdravotnické dokumentaci

70/2012 Sb.
o preventivních prohlídkách

73/2010 Sb.
o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

49/2008 Sb.
o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů

537/2006 Sb.
o očkování proti infekčním nemocem

522/2006 Sb.
o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

428/2004 Sb.
získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické

137/2004 Sb.
o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

432/2003 Sb.
kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

6/2003 Sb.
kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

398/2001 Sb.
o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení

490/2000 Sb.
Ministerstva zdravotnictví o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví

239/1998 Sb.
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích

55/1996 Sb.
o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí

91/1993 Sb.
k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

22/1989
Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí

21/1979 Sb.
kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

19/1979 Sb.
kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

18/1979 Sb.
kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

50/1978 Sb.
o odborné způsobilosti v elektrotechnice

77/1965 Sb.
ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

Nařízení vlády

406/2017
o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

375/2017 Sb.
o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

339/2017 Sb.
o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru

433/2016 Sb.
o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

219/2016 Sb.
o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

122/2016 Sb.
o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent

119/2016 Sb.
o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh

118/2016 Sb.
o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh

116/2016 Sb.
o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh

351/2015 Sb.
o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

291/2015 Sb.
o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

276/2015 Sb.
o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

41/2014 Sb.
o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou

463/2013 Sb.
o seznamech návykových látek

272/2011 Sb.
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

208/2011 Sb.
o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení

201/2010 Sb.
o způsobu evidence úrazu, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

176/2008 Sb.
o technických požadavcích na strojní zařízení

361/2007 Sb.
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

592/2006 Sb.
o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

591/2006 Sb.
o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích

590/2006 Sb.
kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

589/2006 Sb.
kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

362/2005 Sb.
o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

101/2005 Sb.
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

406/2004 Sb.
o bližších požadavcích na zajištění BOZP v prostředí s nebezpečím výbuchu

25/2003 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva

22/2003 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynových paliv

21/2003 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

168/2002 Sb.
kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

70/2002 Sb.
o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob

28/2002 Sb.
kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru

11/2002 Sb.
kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

9/2002 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku

495/2001 Sb.
kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

378/2001 Sb.
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

290/1995 Sb.
kterým se stanoví seznam nemocí z povolání