GDPR

Ochrana osobních údajů Medim spol. s r. o.

Pro společnost Medim spol. s r.o.  je seriózní chování a poskytování profesionálních služeb a spokojenost jejích zákazníků nejvyšší prioritou. Stejně velký důraz je kladen i na ochranu jejich osobních dat.

Stručné shrnutí:

  • poskytnete nám Vaši e-mailovou adresu, na kterou Vám budeme zasílat newsletter s  aktuálními informacemi a nabídkami školení a účasti na odborných akcích,
  • newsletter Vám budeme zasílat cca jednou měsíčně,
  • Vaši elektronickou adresu nikomu neposkytneme,
  • pokud si budete přát Vaši elektronickou adresu z databáze smazat, budete tak moci učinit prostřednictvím odkazu v každém e-mailu, nebo na základě Vaší žádosti odeslané na adresu medim@medim.cz,
  • Vaši e-mailovou adresu budeme evidovat po dobu 10ti let, pokud nepožádáte o výmaz z databáze dříve.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost Medim, spol s r.o.  je registrovaným správcem osobních údajů, reg č. subjektu: 00005345, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Medim spol. s r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v majetku společnosti, ACTIVE 24 s.r.o., Sokolovská 394/17
186 00 Praha 8.
Společnost Medim, spol. s r. o. je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost Medim, spol. s r.o., Hovorčovická 382, 250 65 Líbeznice, IČO: 48953041, DIČ: CZ48953041 (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

Právní základ zpracování osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu správce zpracovávat za účely přímého marketingu: e-mail (tj. nabízení produktů, zasílání informací o pořádaných odborných a vzdělávacích akcích)  a pro vyřízení objednávky, nebo závazné přihlášky (jméno, adresa, e-mail a telefonní číslo).

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s marketingovými aktivitami správce, konkrétně s přihlášením odběru mailových sdělení. Správce bude zpracovávat především e‐mail.

Pro vyřízení objednávky nebo závazné přihlášky bude správce využívat jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a email. Tyto udaje se nebudou používat mimo potřeby vyřízení objednávky nebo závazné přihlášky.

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat dle čl. 5 odst. 1 písm. e) a 39. bod odůvodnění GDPR,  v souvislosti s účelem přímého marketingu, po dobu 10 let od registrování emailového newsletteru zasílaného naší společností, pokud tento souhlas neodvoláte.

Údaje nutné pro vedení účetnictví společnosti Medim, spol. s r.o. jsou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. uchovávány 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Zákonem č. 280/2009 Sb. je uložena povinnost uchovávat důkazní prostředky podle § 93 po dobu vztahující se k jeho daňové povinnosti ve lhůtě pro stanovení daně.
Tato lhůta je obecně tříletá a počíná běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení.
Lhůta pro stanovení daně může být prodlužována či přerušována za podmínek daných § 148 odst. 2–4 daňového řádu a končí nejpozději uplynutí 10 let od jejího počátku. Na základě speciální úpravy v jiných zákonech může být i tato maximální lhůta překročena, jde například o zákon o daních z příjmů.

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména specialisté IT a správci serverů. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat písemně na adrese sídla společnosti Medim, spol. s r.o., Hovorčovická 382, 250 65, Líbeznice, případně na elektronické adrese: medim@medim.cz, nebo telefonicky na čísle: +420 283 981 818.

Práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude Vám moci posílat jednotlivá obchodní sdělení, ke kterým se přihlašujete. Je však zcela na Vašem uvážení, zda chcete tyto sdělení odebírat, či nikoliv.