9. konference Obnova vodohospodářské infrastruktury 2024

Vážené kolegyně a kolegové,
srdečně Vás zveme na IX. ročník odborné konference „Obnova vodohospodářské infrastruktury“, která se uskuteční ve dnech 25.-26. září 2024 v Jičíně. Tato prestižní událost poskytne jedinečnou příležitost k setkání s předními odborníky z oblasti vodohospodářství, výměně zkušeností a diskutování nejnovějších trendů a technologií.

Připojte se k nám, abyste získali inspiraci pro inovativní přístupy k obnově a modernizaci vodohospodářských systémů, které jsou klíčové pro udržitelný rozvoj a ochranu našich vodních zdrojů. Těšíme se na Vaši účast a na společnou diskuzi o budoucnosti vodohospodářské infrastruktury.

25.-26. září 2024

Hotel TAMMEL
Jičín

Více informací zde >>>

Obnova vodohospodářské infrastruktury zahrnuje širokou škálu aktivit a opatření zaměřených na modernizaci, rekonstrukci a zlepšení zařízení a systémů sloužících k řízení, distribuci a ochraně vodních zdrojů.

Toto téma se úzce týká zejména následujících oblastí:
 • Rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí
  Opravy a modernizace potrubí, čerpacích stanic a dalších zařízení, která slouží k dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod.
 • Ochrana a úprava vodních zdrojů
  Opatření zaměřená na zajištění kvality a množství pitné vody, například čištění vodních zdrojů, rekultivace vodních ploch a ochrana před znečištěním.
 • Protipovodňová opatření
  Budování a údržba hrází, retenčních nádrží, koryt řek a dalších struktur, které pomáhají předcházet a zmírňovat dopady povodní.
 • Modernizace úpraven vody a čistíren odpadních vod
  Zlepšení technologií a zařízení pro úpravu pitné vody a čištění odpadních vod, aby byly splněny současné environmentální normy a požadavky.
 • Zavádění udržitelných technologií
  Implementace nových, ekologicky šetrných technologií a postupů, jako je například využití dešťové vody, šedé vody a recyklace odpadních vod.
 • Monitorování a řízení vodních zdrojů
  Použití moderních systémů pro monitorování kvality vody, řízení průtoků a optimalizaci využití vodních zdrojů.

Obnova vodohospodářské infrastruktury je nezbytná pro zajištění spolehlivé dodávky pitné vody, efektivního odvádění odpadních vod a ochranu životního prostředí. Tato opatření přispívají k dlouhodobé udržitelnosti vodních zdrojů a k ochraně před negativními dopady klimatických změn.

Vytváření prostředků na obnovu vodohospodářské infrastruktury je nezbytné z několika důvodů:

 • Stárnutí infrastruktury
  Mnoho existujících vodohospodářských zařízení a systémů je starých desítky let a postupně se opotřebovává. Stárnoucí infrastruktura může vést k častějším poruchám, únikům vody, ztrátám účinnosti a vyšším nákladům na údržbu.
 • Změna klimatu
  Klimatické změny přinášejí zvýšené riziko extrémních povětrnostních událostí, jako jsou povodně, sucha a intenzivní srážky. Tyto události kladou zvýšené nároky na vodohospodářské systémy, které je nutné přizpůsobit novým podmínkám.
 • Zajištění kvality vody
  Pro zajištění vysoké kvality pitné vody je třeba modernizovat úpravny vody a čističky odpadních vod. Znečištění vodních zdrojů průmyslovými, zemědělskými nebo městskými odpadními vodami vyžaduje zavedení pokročilých technologií čištění.
 • Ztráty vody
  Staré a neudržované potrubní systémy mohou vést k významným ztrátám vody. Obnova a modernizace infrastruktury pomáhá minimalizovat tyto ztráty, čímž se zvyšuje efektivita využití vodních zdrojů.
 • Růst populace a urbanizace
  Rostoucí populace a rozšiřující se urbanizace zvyšují poptávku po vodě a zvyšují zatížení stávajících systémů. Je nutné rozšířit a modernizovat infrastrukturu, aby byla schopna uspokojit současné a budoucí potřeby.
 • Ekologické požadavky
  Moderní legislativa a normy pro ochranu životního prostředí vyžadují, aby byly systémy pro řízení vody udržovány a modernizovány tak, aby splňovaly přísnější standardy. To zahrnuje minimalizaci znečištění a ochranu ekosystémů.
 • Ekonomická efektivita
  Investice do obnovy vodohospodářské infrastruktury mohou vést k dlouhodobým úsporám. Modernizace systémů často přináší nižší provozní náklady, menší potřebu oprav a vyšší efektivitu.
 • Zdravotní a bezpečnostní důvody:
  Spolehlivá vodohospodářská infrastruktura je klíčová pro veřejné zdraví a bezpečnost. Kvalitní pitná voda a efektivní odvádění odpadních vod jsou základními předpoklady pro prevenci nemocí a ochranu zdraví obyvatel.

Celkově je obnova vodohospodářské infrastruktury klíčová pro udržitelné a efektivní využívání vodních zdrojů, zajištění veřejného zdraví a ochranu před environmentálními riziky.

Související články

Leave a Comment