Novinky v technické normalizaci – duben 2022

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány,
změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN EN 13067 (05 0722)
kat.č. 514169
Personál pro svařování plastů – Zkoušky odborné způsobilosti svářečů – Svařování
spojů z termoplastů; Vydání: Duben 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13067 (05 0722) Personál pro svařování plastů – Zkoušky odborné způsobilosti svářečů – Svařování
spojů z termoplastů; Vyhlášena: Březen 2021

ČSN EN 16296 (05 6835)
kat.č. 514560
Vady svarových spojů termoplastů – Určování stupňů kvality; Vydání: Duben 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 16296 (05 6835) Vady svarových spojů termoplastů – Určování stupňů kvality; Vyhlášena: Listopad 2021

ČSN EN ISO 8659 (13 3201)
kat.č. 514583
Termoplastové armatury – Mez únavy – Zkušební metody; (idt ISO 8659:2020);
Vydání: Duben 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 8659 (13 3201) Termoplastové armatury – Mez únavy – Zkušební metody; Vyhlášena: Listopad 2020

ČSN ISO 24578 (25 9352)
kat.č. 514709
Hydrometrie – Akustický profilovač založený na Dopplerově jevu – Metoda a
použití pro měření průtoku v otevřených korytech z člunu; Vydání: Duben 2022

Změny ČSN

ČSN EN 13480-2 (13 0020)
kat.č. 514713
Kovová průmyslová potrubí – Část 2: Materiály; Vydání: Listopad 2018
Změna A8; Vydání: Duben 2022

Evropské normy schválené jako k přímému používání jako ČSN

ČSN EN 17290 (01 5066)
kat.č. 513910
Nedestruktivní zkoušení – Ultrazvukové zkoušení – Zjišťování ztrát tloušťky
v důsledku eroze a/nebo koroze pomocí TOFD techniky+); EN 17290:2021;
Platí od 2022-05-01

ČSN EN 13477-2 (01 5090)
kat.č. 513909
Nedestruktivní zkoušení – Akustická emise – Charakterizace přístrojů – Část 2:
Ověřování pracovní charakteristiky; EN 13477-2:2021; Platí od 2022-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13477-2 (01 5090) Nedestruktivní zkoušení – Akustická emise – Charakterizace přístrojů – Část 2:
Ověřování pracovní charakteristiky; Vydání: Duben 2011

ČSN EN 16480 (11 3004)
kat.č. 513916
Čerpadla – Hydrodynamická čerpadla – Minimální požadovaná účinnost
hydrodynamických čerpadel a stanovení indexu minimální účinnosti (MEI);
EN 16480:2021; Platí od 2022-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 16480 (11 3004) Čerpadla – Nejmenší požadovaná účinnost hydrodynamických čerpadel;
Vyhlášena: Listopad 2016

Opravy ČSN

ČSN EN 17038-1 (11 3152)
kat.č. 513897
Čerpadla – Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek
hydrodynamického čerpadla – Část 1: Obecné požadavky a postupy zkoušení
a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI); Vyhlášena: Listopad 2019
Oprava 1; (idt EN 17038-1:2019/AC:2021); Platí od 2022-05-01

ČSN EN 17038-2 (11 3152)
kat.č. 513896
Čerpadla – Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek
hydrodynamického čerpadla – Část 2: Zkoušení a výpočet indexu energetické
účinnosti (EEI) jednotlivých čerpadlových jednotek; Vyhlášena: Listopad 2019
Oprava 2; (idt EN 17038-2:2019/AC:2021); Platí od 2022-05-01

Související články