Nové určené normy pro vodárenství

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje podle § 4a odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, určené normy vztahující se k jednotlivým nařízením vlády. ČSN EN 1401-1 64 3172 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém ČSN EN 1852-1 64 3168 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v…

Více zde >>>

Ministr životního prostředí k havárii na Bečvě

Ve Valašském Meziříčí se dnes setkali zástupci všech dotčených orgánů, kterých se týká řešení havárií podle vodního zákona a zákona o integrovaném záchranném systému, a účastnili se tak konkrétně všech tří akcí, které probíhaly v souvislosti s úniky nebezpečných nebo znečišťujících látek do řeky Bečvy v posledních dvou měsících. Ministr životního prostředí na pracovním setkání informoval o konkrétních krocích a opatřeních Ministerstva životního prostředí v návaznosti na kyanidovou havárii a další úniky škodlivin do Bečvy, s dotčenými úřady prodiskutoval i další podněty, zmínil mj. i přípravu novely vodního zákona. „Již…

Více zde >>>

IPR připomínkuje revizi normy ČSN 73 6005: Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy oznámil své úspěšné připomínkování při procesu revize „prostorové normy“ ČSN 73 6005 ohledně výsadby zeleně. Je zřejmé, že dojde k významným úpravám ochranných pásem a minimálních vzdáleností a souběhů podzemních sítí. Někteří správci sítí jsou přesvědčeni, že stromy mohou být vysazovány pouze tam, kde zbylo místo, a že sítě mají vždy přednost. V podstatě za to může jedna jediná norma, kterou nyní máme šanci změnit.Spolu s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími jsme navrhli úpravu, která počítá s prostorem nejen pro technickou, ale také pro…

Více zde >>>

Návrh vyhlášky o digitální technické mapě kraje

Dne 26. února 2020 vstoupil v platnost zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tímto zákonem byla do právního řádu zavedena komplexní právní úprava tvorby a správy digitálních technických map a Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu bylo zmocňovacími ustanoveními uloženo stanovit vyhláškou obsah digitální technické mapy kraje (dále jen „digitální technická mapa“) a další skutečnosti nezbytné pro praktické vedení digitálních technických map.…

Více zde >>>

Evidence kanalizačních přípojek v návaznosti na možnost zpoplatnění v podmínkách nového vodního zákona

Na rozdíl od vodovodních  přípojek  byla  situace v oblasti přípojek  kanalizačních odjakživa  podstatně horší. I historicky bylo vždy prioritní nejprve zásobování vodou a její distribuce před tím, co s použitou vodou dále. Také napojení vodovodní přípojky  na vodovodní řad je podstatně složitější a náročnější na úroveň pracovníků, provádějících tyto práce, než v případě přípojek kanalizačních, kdy se do kanalizačních stok  může „nabourat“ kdokoliv a bez jakýchkoliv zkušeností, neboť  kanalizace nikoho „neprozradí“ gejzírem vody, výbuchem plynu či  elektrickou  ránou, jako u ostatních  inženýrských sítí. Tento přístup k těmto naprosto rozlišným  komoditám (byť v množině slova „voda“) …

Více zde >>>

Kontrola provozovatele nad dodržováním kanalizačních řádů

V souladu s § 14, odst. (3) zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je povinen vlastník kanalizace zajistit před kolaudací stavby kanalizace zpracování Kanalizačního řádu a ten přeložit ke schválení vodoprávnímu úřadu. Dále dle § 14, odst. (4) výše citovaného zákona je povinen provozovatel kanalizace zajistit provádění odběrů vzorků odpadní vody a její rozbory. Zároveň však v § 18, odst. (2) zákona je uvedeno, že i odběratel je povinen v místě a rozsahu stanoveném Kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace. Ing. Jan TlolkaSeveromoravské…

Více zde >>>