Kontrola provozovatele nad dodržováním kanalizačních řádů

V souladu s § 14, odst. (3) zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je povinen vlastník kanalizace zajistit před kolaudací stavby kanalizace zpracování Kanalizačního řádu a ten přeložit ke schválení vodoprávnímu úřadu. Dále dle § 14, odst. (4) výše citovaného zákona je povinen provozovatel kanalizace zajistit provádění odběrů vzorků odpadní vody a její rozbory. Zároveň však v § 18, odst. (2) zákona je uvedeno, že i odběratel je povinen v místě a rozsahu stanoveném Kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace.

Ing. Jan Tlolka
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Ostrava

Zpracování Kanalizačních řádů (dále jen KŘ)

Postup zpracování a náležitosti KŘ stanovuje § 24 vyhl. 428/2001 Sb. a zároveň § 26 uvedené vyhlášky uvádí “Požadavky na rozbor vzorků odpadních vod” (týká se odpadních vod vypouštěných odběrateli do stokové sítě). Zpracovatel KŘ tedy ve vlastním zájmu stanoví pro vybrané odběratele jak kvalitativní, tak případně kvantitativní systém kontroly odpadních vod. Pokud to vlastník nebo provozovatel kanalizace považuje za nutné, musí požadavek na měření množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace stanovit v KŘ. Při stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění a nejvyššího množství odpadních vod pro jednotlivé odběratele se postupuje v souladu s přílohou č.15 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Vychází se přitom z celkové bilance znečištění, které je možno do ČOV přivést, aniž by došlo k překročení limitů předepsaných vodoprávním úřadem na odtoku z ČOV. Důležité je, že vlastníkem kanalizace mohou být orientační koncentrační limity uvedené v tabulce výše uvedené přílohy č. 15 zvýšeny nebo sníženy, s ohledem na stávající zatížení ČOV a její čistící efekt.

Naše společnost má na vypracování KŘ zpracován Metodický pokyn, který vychází samozřejmě z citovaného zákona č. 274/2001 Sb. a vyhlášky č. 428/2001 Sb., ale zároveň je doplněn o další jednotné postupy, zodpovědnosti, atp. (např. požadavek na zákaz používání drtičů kuchyňských odpadů, zákaz vylévání použitých fritovacích olejů do kanalizace, požadavek na instalaci lapačů – separátorů amalgámů u stomatologických zařízení).

V konkrétních KŘ jsou u SmVaK Ostrava a.s. kromě tabulky limitů městských odpadních vod, které platí pro nespecifikované odběratele (viz příloha), rovněž tabulky s odběrateli pravidelně sledovanými se specifickými limity a tabulky s odběrateli nepravidelně sledovanými bez specifických limitů. Dále je uvedeno, u kterých odběratelů je instalováno měření množství vypouštěných odpadních vod.

Plány kontrol odběratelů

Naše společnost ve smyslu § 18, odst. (2) zákona č. 274/2001 Sb. a § 26 vyhl. č. 428/2001 Sb. provádí kontrolu kvality i kvantity odpadních vod vypouštěných odběrateli do kanalizace dle každoročně zpracovaného Plánu kontrol odběratelů. Kontroly jsou prováděny v období běžné vodohospodářské aktivity odběratele, tj. zpravidla v hlavní výrobní směně, za bezdeštného stavu a obecně tak, aby byly získány reprezentativní hodnoty vypouštěné odpadní vody odběratele. Ve většině případů se jedná o 2-hodinové směsné vzorky pořízené buď mobilním odběrným zařízením, popř. sléváním 8-mi dílčích vzorků stejných objemů v intervalech 15 minut. V některých případech uvedených v KŘ (v návaznosti na charakter odpadní vody) odebíráme 8-hodinové, či 24-hodinové směsné vzorky mobilním vzorkovačem. U odběratelů nepravidelně sledovaných bez speciálních limitů se odebírají v některých případech vzorky bodové, s cílem kontroly jen vybraných specifických ukazatelů (např. extrahovatelné látky u restaurací atp.). Zvláštní případy představují odběry vzorků mimo plán kontrol, vyvolané indiciemi charakteru nedovoleného vypouštění (zápach, barva, vysoký sediment vypouštěné odpadní vody, atp.).
Kontrola vypouštěného množství odpadních vod je prováděna pouze u vybraných odběratelů, u kterých je k tomuto nalezen objektivní důvod.

Jedná se zejména o:

  • kontrolu správnosti měřících zařízení odběratele,
  • kontrolu množství vypouštěných odpadních vod u odběratelů, kteří disponují jiným zdrojem vod, než je námi dodávaná pitná voda,
  • kontrola odběratelů, kteří část vody spotřebovávají ve výrobcích (pekárny, pivovary, výrobny limonád atp.).

Pro kontrolu množství odpadních vod vypouštěných odběrateli do kanalizace používáme mobilní zařízení, které je schopno měřit v otevřených profilech okamžitý i celkový průtok odpadních vod.

Praktické zkušenosti s odběrateli

Dlouhodobou kontrolní činností se podařilo zajistit výrazné zvýšení disciplíny odběratelů při vypouštění odpadních vod v oblasti působnosti SmVaK Ostrava a.s. Prakticky úplně byly odstraněny problémy s kvalitou vypouštěných odpadních vod v ukazatelích těžkých kovů. Výsledkem je snížení jejich obsahu v produkovaných čistírenských kalech.

Obdobně je tomu v ukazatelích organického znečištění  (BSK5, CHSK ) a nerozpuštěných látek. Objektivně je nutno přiznat, že význam těchto ukazatelů výrazně poklesl se snížením objemu výroby v mnohých potravinářských podnicích (popř. úplným odstavením výroby) a se zkapacitněním námi provozovaných ČOV. V několika případech si průmyslové podniky vybudovaly vlastní předčištění. Sledování těchto kvalitativních ukazatelů dále pokračuje, ale překračování hodnot povolených v KŘ je pouze výjimečné a nastalo prakticky pouze v případech údržby či rekonstrukcí předčisticích zařízení u odběratelů. V těchto případech je důležité zajistit komunikaci mezi odběratelem a provozovatelem kanalizační sítě a ČOV.

V podmínkách SmVaK Ostrava a.s. se z hlediska dodržování kvalitativních ukazatelů vyskytly problémy pouze ve dvou ukazatelích:

  • barva u odpadních vod vypouštěných z textilních podniků,
  • extrahovatelné látky.

S problémem intenzivní barevnosti odpadní vody se potýkáme u dvou odběratelů – textilek. V obou případech se jedná o významného producenta odpadních vod, který často mění sortiment a barvu výrobků a tím i barvu odpadní vody. Používané barvy jsou biologických procesem na ČOV téměř neodbouratelné, pouze se částečně nasorbují do vloček aktivovaného kalu. Přestože producenti postupně zvyšují technologickou kázeň a budují předčištění, stále se vyskytují období, kdy barevnost jimi produkovaných odpadních vod způsobí zabarvení odtoku z ČOV. Trvalým tlakem pomocí dílčích hodinových vzorků se nám podařilo donutit oba producenty aplikovat ve svých předčisticích zařízeních polymerní flokulanty a tím snižovat barevnost svých vod. Největší problémy nastávají v letních měsících (nízká vodnost toků), kdy efekt, zvláště červené barvy, je v recipientu patrný.

Extrahovatelné látky způsobují problém jak na kanalizační síti (sedimenty), tak na ČOV. Zde dochází k vysrážení tukových částic na hladinu lapáků tuků, lapáků písku a usazovacích nádržích. Manipulace s těmito částicemi je velmi problematická a obzvláště v zimním období dochází k ucpávání potrubí na odvod plovoucích látek a jeho pročištění je velmi pracné. Přestože jsme přistoupili v mnohých KŘ ke snížení obecného limitu extrahovatelných látek z 80 mg.l-1(viz příloha č.15 vyhl.č. 458/2001Sb.) na 50 mg.l-1, situace v dané oblasti ze strany některých producentů se znatelně nelepší. Dle našeho názoru k tomu přispívá běžná praxe “neprovozování” lapáků tuků u odběratelů, nekontrolovatelné vylévání fritovacích olejů do odpadních vod a v neposlední řadě rozvíjející se využívání drtičů kuchyňských odpadů v restauracích, závodních a školních jídelnách. Zvýšená kontrola zařízení na odstranění tuků už byla u naší společnosti zahájena. Bude však nutná kontrolní činnost v této oblasti rovněž ze strany vodoprávních úřadů.

Pro umožnění účinné kontroly kvantity i kvality vypouštěných odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nám osvědčilo vybudování uzamykatelných šachet mimo areály producentů a nasazování automatických odběráků vzorků s možností hodinových, popř. dvouhodinových odběrů. Někdy bylo tímto způsobem lokalizováno výrazně vyšší znečištění, popř. vypouštění závadných látek, zejména pak v nočních hodinách. Po doložení výsledků laboratorních analýz a ukázce naší schopnosti provádět odběry vzorků operativně v kteroukoli hodinu, se disciplína producentů – znečišťovatelů výrazně zlepšila.

Závěr

Zkušenosti naší společnosti ukazují, že trvalá kontrola dodržování KŘ má svůj význam. Důkazem je výrazné omezení překračování limitů KŘ v ukazatelích organického znečištění a těžkých kovů. Doufám, že se toto podaří postupně realizovat ve všech ukazatelích znečištění.

Literatura:

  1. Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů.
  2. Vyhláška Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích
  3. Metodický pokyn MP-12.3 (SmVaK Ostrava a.s. – 2006)
  4. Kanalizační řády stokových sítí SmVaK Ostrava a.s.
  5. Plán kontrol odběratelů provozních kanalizačních sítí (SmVaK Ostrava a.s. – 2006)

Příspěvek z konference Provoz vodovodů a kanalizací
VAKIFO 2006

Související články