Spolupráce vlastníka a provozovatele při řešení problematiky jakosti pitné vody

Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice provozují v současné době 64 úpraven pitné vody na teritoriu Ústeckého a Libereckého kraje. Velká většina těchto úpraven je vlastněna Severočeskou vodárenskou společností, pouze dvě jsou ve vlastnictví Svazku měst a obcí Turnovsko.

Ing. Karel Blažek
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Teplice

Zásobování pitnou vodou – rozvoj průmyslu

Po druhé světové válce dochází na území tehdejšího severočeského kraje k prudkému rozvoji průmyslu (těžba uhlí, uranu, výstavba tepelných elektráren, rozvoj textilního a sklářského průmyslu). Rozvoj průmyslu v kombinaci s novým osídlení způsobily problémy v zásobování pitnou vodou a stávající zdroje nestačily krýt zvýšenou spotřebu. Na základě těchto skutečností byla zahájena výstavba nových vodárenských nádrží a s nimi v souběhu i výstavba nových úpraven pitné vody:

• úpravna vody III.Mlýn1960
• úpravna vody Jirkov1960
• úpravna vody Meziboří1962
• úpravna vody Chřibská1970
• úpravna vody Most – Velebudice1971
• úpravna vody Souš1974
• úpravna vody Hradiště1976
• úpravna vody Harrachov1978
• úpravna vody Bedřichov1987

Současný stav

Jak z uvedeného výčtu vyplývá, zajišťují úpravny vody již déle než 40 let technologický proces úpravy vody, což se samozřejmě musí projevit na jejich fyzickém a materiálním opotřebování. Dalším významným faktem je postupné zhoršování kvality surové vody vlivem klimatických změn a i ne vždy důsledně prováděnou údržbou přehradních nádrží. Všechny tyto faktory v kontextu se zpřísňující se legislativou, ať již z pohledu ochrany životního prostředí, tak se zpřísňujícími parametry obsahu látek v pitné vodě vedou ke zvýšení náročnosti technologie postupu úpravy pitné vody mnohdy na samé hranici proveditelnosti.

Postup při řešení

Souhrn všech těchto skutečností si jak vlastník infra majetku (SVS a.s.), tak i provozovatel (SčVK a.s.) uvědomují. Proto již v roce 2002 byla ve spolupráci s Hydroprojektem a.s. Praha realizována studie “Optimalizace vodárenských soustav Severní Čechy a Oblastní vodovod”, jejíž součástí bylo posouzení jednotlivých úpraven vody. Analytická část obsahovala popis, posouzení, hodnocení kvality surové a upravené vody a blokové schéma.

Závěrečná zpráva o problematice úpraven vod obsahovala celkové hodnocení, určení priorit pro realizaci na všech úpravnách a odhad investičních nákladů s přesností ±20%.

Roky 2002 a 2003 velmi výrazně ovlivnily technologický postup úpravy pitné vody. Vlivem klimatických výkyvů (2002 povodně, 2003 enormní sucho), se zhoršila kvalita surové vody v některých nádržích na samou hranici upravitelnosti. Přestože příprava rekonstrukcí technologií některých úpraven vody již proběhla v uplynulých letech, např. ÚV Hradiště, ÚV Meziboří, ÚV Souš, majitel infrastrukturálního majetku SVS a.s. deklaroval na základě problémů s kvalitou vyráběné vody v uvedeném období a se změnou legislativy pro pitnou vodu, že dořešení kvality upravované vody na velkých úpravnách vody považuje za svou hlavní prioritu. Ještě více se zintenzivnila spolupráce mezi SVS a.s. a SčVK a.s.

Na počátku roku 2005 byly zahájeny práce na podnikatelském záměru do roku 2010, který ve strategických investicích obsahuje i skupinu pitná voda. Ta zahrnuje především modernizace a rekonstrukce úpraven vod s cílem zajištění kvality dodávané pitné vody. Současně byla zahájena příprava dalších opatření, které by mělo zlepšit kvalitu dodávané pitné vody.
Již v průběhu roku 2004 byl zahájen provoz chloraminace na vybraných úpravnách, na ostatních byla provedena změna desinfekce v letech 2005 a 2006.

ÚV Souš5/2004
ÚV Bedřichov6/2004
ÚV Hradiště11/2004
ÚV Meziboří5/2005
ÚV Jirkov2/2006
ÚV Chřibská2/2006
ÚV Bílý potok2/2006
ÚV III.Mlýn3/2006

Tato skutečnost výrazně přispěla ke snížení trihalometanů (jmenovitě chloroformu) a k dodržení hodnot těchto látek v pitné vodě, nařízených Vyhláškou č. 254/2000 Sb. v platném znění (podrobnosti o této metodě viz. Sborník konference Pitná voda 2006 Tábor, str. 79 “Snížení koncentrace chloroformů ve skupinových vodovodech zásobovaných ze zdrojů povrchové vody – Ing.Jana Michalová).
Ke konci roku 2004 byly také v důsledku úzké spolupráce mezi majitelem a provozovatelem uvedeny do provozu dva ÚV zářiče a to na ÚV Souš a ÚV Jirkov. Je potřeba říci, že tyto technologie, ve světě již dávno používané, byly v naší republice použity jako 3. a 4. případ v rámci hromadného zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Velký důraz ze strany majitele a tedy investora byl kladen na postupné rekonstrukce a modernizace úpraven vod a to jak po stránce technologické, tak i stavební. ÚV byly rozděleny do skupin podle priorit z pohledu kvality pitné vody a kondice provozovaného majetku. Ve skupině “0” jsou zařazeny ty úpravny, které mají již zpracován minimálně investiční záměr, tzn. investiční proces již probíhá:

skupina 0ÚV Hradiště, ÚV Souš, ÚV Harrachov
skupina 1ÚV Meziboří, ÚV III.Mlýn
skupina 2část a) ÚV Jirkov, ÚV Chřibská
část b) ÚV Holedeč, ÚV Bedřichov, ÚV Ostrov
skupina 3ÚV Bílý potok, ÚV Malešov, ÚV Vrutice, ÚV Žernoseky, ÚV Hřensko,
ÚV Vlastislav

Jednotlivé objekty

Úpravna vody Hradiště

V rámci rekonstrukce realizováno:
• přívod surové vody
• rychlomísení
• reakční nádrž
• akumulace upravené vody
• dávkování manganistanu draselného
• úpravy dávkování chemikálií
• systém řízení technologických procesů

Ve všech prostorách dotčených rekonstrukcí byly prováděny rekonstrukce stavebních konstrukcí, tj. asanace a obnovení povrchu. Jako filtrační prvek byl použit filtrační systém “Leopold” (teprve 2. aplikace v Česku, první takového rozsahu), reakční nádrže jsou osazeny speciálními děrovými stěnami, které zajišťují zvýšenou kvalitu separované suspenze. Rekonstrukce byla zahájena v září 2004, dokončena v červnu 2006, celkové náklady 250 mil. Kč.

Rekonstrukce probíhala bez přerušení technologického procesu za úplného provozu. V současné době probíhá zkušební provoz a dosahované výsledky jsou v souladu s očekávanými parametry úpravy.

Úpravna vody Souš

V rámci rekonstrukce bude realizováno:
• vápenné hospodářství
• dávkování chloru
• kompletní rekonstrukce filtrů
• vybudování 2.akumulační nádrže
• kalové hospodářství

Termíny rekonstrukce: zahájení – říjen 2006
ukončení – květen 2006
celkové náklady – 330 mil.Kč

Úpravna vody Harrachov

Bylo zvoleno nejoptimálnější řešení stávající úpravnu zrušit a lokalitu zásobovat z úpravny vody Souš.
Předpokládaná realizace přivaděče 2008 – 2009.

Úpravna vody Meziboří

V roce 2005 byla provedena 1.etapa modernizace spočívající v rekonstrukci praní filtrů. Až do této doby bylo praní filtrů prováděno neupravenou vodou, akumulovanou ve velmi malém vodojemu. Tento systém absolutně nevyhovoval jak po stránce kvalitativní, tak i kvantitativní prací vody. Po realizaci se výrazně zlepšila účinnost filtrace. V dalších etapách se uvažuje o nahrazení jednovrstvé filtrace dvouvrstvou.

V současné době probíhá vyhodnocení účinnosti nové technologie praní filtrů, dále bude následovat vypracování dalších úprav stávající technologie, popř. zařazení nových technologických celků do systému (např. flotace).

Úpravna vody III. Mlýn

V roce 2006 byla vypracována studie, která zahrnuje rekonstrukci přívodního řadu, nový vodojem upravené vody, rekonstrukci kalového hospodářství, rekonstrukce filtrů, dávkování chemikálií, rekonstrukce praní filtrů a stavební opravy objektu.

Ze všech zde popsaných procesů a údajů vyplývá, že ze strany majitele infrastrukturního majetku a provozovatele tohoto majetku je věnována zvýšená pozornost zajištění procesu úpravy pitné vody tak, aby byly jednak dodrženy limitní hodnoty pro pitnou vodu předepsané platnou legislativou, a současně aby dodávaná pitná voda byla i po stránce organoleptických vlastností pro zákazníky co nejlepší. I proto bylo v roce 2006 Severočeskou vodárenskou společností rozhodnuto dále pokračovat v programu instalace ÚV lamp a tímto technologickým postupem zlepšit kvalitu a chuťové vlastnosti dodávané pitné vody (potlačit chuť a zápach chloru). Na dalších úpravnách jsou v současné době investovány tyto zářiče, jedná se jmenovitě o ÚV Chřibská, ÚV Bedřichov, ÚV III. Mlýn a ÚV Bílý potok. Celkové náklady pro tyto 4 úpravny vody se pohybují ve výši 22 mil. Kč.

Závěr

Je na místě vznést požadavek a apel, aby přinejmenším stejná pozornost na udržení kvality surové vody ve vodárenských nádržích byla věnována i ostatními zainteresovanými subjekty:

  • správci či majiteli vodárenských nádrží,
  • organizacemi provádějícími hospodaření v ochranných pásmech těchto nádrží.

Příspěvek z konference Provoz vodovodů a kanalizací
VAKIFO 2006

Související články