Legislativa

Registr právních předpisů s vazbou na vodní hospodářství
Verze 5.0

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. 

Sledované právní předpisy:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o čištění městských odpadních vod (přepracované znění)

Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Připomínkové řízení běží do 30.11. 2022

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Připomínkové řízení ukončeno

Návrh vyhlášky o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
Připomínkové řízení ukončeno

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podmínky, při jejichž splnění přestává být palivo z odpadu odpadem
Připomínkové řízení ukončeno