Směrnice Evropského parlamentu a Rady o čištění městských odpadních vod (přepracované znění)

Poslanci Evropského parlamentu chtějí efektivnější čištění a opětovné využití městských odpadních vod

20.9.2023

Poslanci Výboru pro životní prostředí přijali svůj postoj k novým pravidlům pro shromažďování, čištění a vypouštění městských odpadních vod s cílem lépe chránit životní prostředí a lidské zdraví.

Zpráva byla přijata 60 hlasy pro, 10 proti a 6 členů se zdrželo hlasování.

Zvýšit opětovné využití vyčištěné odpadní vody

Poslanci Evropského parlamentu zdůrazňují význam opětovného využití vyčištěných odpadních vod ze všech městských čistíren odpadních vod, zejména v oblastech s nedostatkem vody, jakož i v průmyslových procesech a dálkových a chladicích systémech. Pokud to není součástí národních vodohospodářských strategií, poslanci EP také chtějí, aby země EU zavedly „plány úspor vody a opětovného využití“.

Lepší sledování obsahu odpadních vod

Poslanci chtějí, aby členské státy posílily monitorování různých prvků na vstupech a výstupech městských čistíren odpadních vod, včetně četných znečišťujících látek, mikroplastů a takzvaných „forever chemicals“ (per- a polyfluoralkylové látky neboli PFAS). Zpráva také trvá na sledování přítomnosti různých parametrů veřejného zdraví v odpadních vodách (jako je virus SARS-CoV-2 a jeho varianty, chřipkové viry, E-Coli, legionella, antimikrobiální rezistence, stejně jako jakékoli budoucí patogeny během veřejného zdraví mimořádné události).

Znečišťovatelé musí platit

Poslanci souhlasí se zavedením systému rozšířené odpovědnosti výrobce (EPR) zaměřeného na humánní léčivé přípravky a kosmetické přípravky, které byly identifikovány jako hlavní zdroje mikropolutantů v městských odpadních vodách a vyžadují dodatečné čištění. Zpráva předpokládá, že systémy EPR mohou být doplněny až 20% vnitrostátním financováním modernizace městských čistíren odpadních vod, aby se předešlo nezamýšleným dopadům na dostupnost, cenovou dostupnost a dostupnost životně důležitých produktů, zejména léků.

Mezi další ustanovení, která poslanci předložili, patří:

  • rozšíření oblasti působnosti současné směrnice, aby bylo zajištěno, že všechny aglomerace s více než 750 obyvateli budou do konce roku 2032 napojeny na domovní kanalizační systémy;
  • eliminace emisí skleníkových plynů v tomto odvětví postupným zvyšováním podílu obnovitelné energie, kterou každý rok využívají čistírny odpadních vod (55 % do konce roku 2033; 75 % do konce roku 2036 a 100 % do konce roku 2040);
  • vyzývá Komisi, aby do 31. prosince 2027 předložila právní povinnost instalovat filtry z mikrovláken do nových praček na úrovni EU.

Další kroky

Parlament by měl přijmout svůj mandát k vyjednávání na prvním říjnovém plenárním zasedání. Rozhovory s národními vládami o konečné podobě zákona mohou začít, jakmile Rada přijme svůj postoj.

Pozadí

V říjnu 2022 předložila Komise návrh na revizi směrnice o čištění městských odpadních vod a uvedla ji do souladu s cíli politiky EU v oblasti klimatu, oběhového hospodářství a snižování znečištění. Legislativa je jednou z klíčových iniciativ v rámci akčního plánu EU pro nulové znečištění ovzduší, vody a půdy.