IPR připomínkuje revizi normy ČSN 73 6005: Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy oznámil své úspěšné připomínkování při procesu revize „prostorové normy“ ČSN 73 6005 ohledně výsadby zeleně. Je zřejmé, že dojde k významným úpravám ochranných pásem a minimálních vzdáleností a souběhů podzemních sítí.

Někteří správci sítí jsou přesvědčeni, že stromy mohou být vysazovány pouze tam, kde zbylo místo, a že sítě mají vždy přednost. V podstatě za to může jedna jediná norma, kterou nyní máme šanci změnit.
Spolu s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími jsme navrhli úpravu, která počítá s prostorem nejen pro technickou, ale také pro zelenou infrastrukturu, kterou v ulicích tvoří především zdravé stromy, a která se v blízké budoucnosti stane stejně důležitou, jako rozvody vody, elektřiny, kanalizace nebo internetu.
Ve městě potřebujeme více kvalitní zeleně. Věta, která se opakuje jako mantra, zatímco období sucha a horka jsou stále častější. V českých městech existuje mnoho projektů na výsadbu stromů a stromořadí, tuto snahu však komplikují trubky a kabely, které jsou pod povrch umísťovány bez celkové koncepce, tudíž zabírají spoustu místa a výsadbu nových stromů tak prakticky znemožňují.

Ondřej Boháč, ředitel IPR

Navrhované úpravy a zařazení problematiky zeleně do této normy se tak významně dotkne všech provozovatelů a správců sítí.

IPR navrhuje, aby všechna vedení technického vybavení a uliční stromořadí včetně výsadbových pásů a výsadbových míst jako součást veřejně prospěšné infrastruktury byla z hlediska jejich prostorové koordinace rovnocenná. Poukazuje na nezbytnost adaptace na klimatickou změnu (viz usnesení vlády č. 861/2015 o Strategii adaptace na změnu klimatu v podmínkách České republiky).

Podle zástupců ČKAIT, plynařů, energetiků, kabelových sítí a provozovatelů vodovodů a kanalizací městská zeleň do této normy nepatří a problematiku technologie vegetačních úprav v krajině řeší normy ČSN 83 9061, ČSN 83 9011, ČSN 83 9021 a ČSN 83 9031. Podle názoru pracovníků ČVUT by bylo vhodné městskou zeleň do normy zařadit.

Podle vyjádření IPRu se do návrhu k připomínkování nakonec podařilo implementovat tolik opatření pro zeleň.

Současná praxe:

V hygienicky ohrožené oblasti má přednost zeleň, např. jako protihluková a proti emisní bariéra, na základě rozhodnutí hygienika. Stromy a křoviny mají vyhrazeno pásmo společně se stožáry u obrubníku pokud je šířka přidruženého prostoru nad 4,5 m

Ve stísněném prostoru mají přednost IS 3.kategorie. Síť nemá ohrozit kořeny (výkopem) ⇄ kořeny nemají ohrožovat síť (biologickou korozí, pronikáním do hrdel) – odstup mezi osou stromu a povrchem IS je 1,0 – 1,5 m.

Zdroj: IPR
Ilustrační foto: Fons Heijnsbroek Unsplash.com

Související články