Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů ve vodárenství za rok 2018

Materiál shrnuje veškerou kontrolní činnost v oblasti cenových předpisů, kterou vykonaly cenové kontrolní orgány v roce 2018 a porovnání této kontrolní činnosti s rokem 2017.

Kontrolu dodržování cenových předpisů v ČR provádí podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo financí, Specializovaný finanční úřad a specializované odvětvové úřady, pravomoc kontrolovat ceny mají i kraje a obce.

Tak jako v předchozích letech je zřejmé, že cenová kontrola je důležitá zejména v síťových odvětvích, kde existuje přirozená nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou a silnější hospodářské postavení prodávajícího oproti spotřebitelům. Vedle uvedeného jsou kontrolní akce cenové kontroly neopominutelné při ochraně slabšího účastníka tržního vztahu – spotřebitele, kdy kontrolní orgány řeší stížnosti a podněty fyzických a právnických osob na porušování tržního prostředí a s tím souvisejícího porušování cenových předpisů, a přispívají tak k dodržování zákonnosti i v této oblasti. I nadále se potvrzuje, že je nezbytná součinnost cenové kontroly s ostatními dozorovými orgány, což se projevuje zejména při provádění šetření cen na vnitřním trhu v oblasti potravinářských výrobků, ke kterému přispívají konzultace s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zajištujícím dohled nad zákonem o významné tržní síle.

Předmět kontroly: Ceny povrchové vody, pitné vody a odpadní vody

V oblasti vodárenství jsou věcným usměrňováním cen podle ustanovení § 6 zákona o cenách regulovány ceny:

  1. povrchové vody odebrané z vodních toků a ostatních povrchových vod,
  2. pitné vody dodávané odběratelům nebo do vodovodní sítě pro veřejnou potřebu jiné osobě než je odběratel,
  3. odpadní vody odvedené kanalizací nebo převzaté od jiného vodohospodářského subjektu.

Kontrolu cen v oblasti vodárenství provádí Ministerstvo financí a SFÚ. Mohou ji provádět i krajské a obecní úřady.

V oblasti vodárenství bylo v roce 2018 provedeno celkem 69 cenových kontrol, což je o 22 cenových kontrol více než v roce 2017 (47), z toho se v 31 případech jednalo o opakované cenové kontroly. Na základě provedených cenových kontrol bylo pravomocně uloženo 26 pokut v úhrnné výši 1 377 000 Kč. Počet pravomocně uložených pokut tak zůstal oproti roku 2017 (21) přibližně stejný. V oblasti vodárenství bylo v roce 2018 realizováno celkem 8 cenových kontrol na základě podaných podnětů, kdy ve dvou případech bylo zjištěno porušení cenových předpisů.

Nalezená pochybení

  • nesestavení, a tedy i neuchování kalkulací k cenám pro vodné a stočné po zákonem stanovenou dobu
  • porušení cenových předpisů
  • zahrnutí ekonomicky neoprávněných nákladů nebo nákladů nedoložených v účetnictví,
  • neprovedení výpočtu přiměřeného zisku zajišťujícího přiměřenou návratnost použitého kapitálu, popř. nedodržením pravidel pro jeho provedení,
  • zahrnutí nepřiměřeného zisku z důvodu nerespektování maximálního koeficientu meziročního růstu přiměřeného zisku.

Preventivní opatření a opatření k nápravě

V rámci preventivních opatření dochází k neustálému zveřejňování pravidel cenové regulace a aktuálních změn. Na webových stránkách cenových regulátorů jsou zveřejňována výkladová stanoviska k cenovým předpisům. Přehled provedených cenových kontrol a rozhodnutí o uložení pokuty, která nabyla právní moci, se zveřejňuje v Cenovém věstníku.

V rámci nápravných opatření dochází k opakovaným kontrolám subjektů, u nichž byla provedena kontrola se zjištěním, a je sledováno, zda přistoupily k nápravě. Subjekty často dobrovolně přijímají další nápravná opatření typu interních školení k problematice cenové regulace nebo úpravy softwaru pro cenovou evidenci.

Zdroj: Zpráva o činnosti kontrolních orgánů za rok 2018, zpracovaná Ministerstvem financí

Související články