Možnost uložení kanalizačního potrubí nad vodovodní potrubí

Kdy lze při souběhu vodovodního a kanalizačního potrubí povolit výjimku podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, pro uložení vodovodního potrubí pod úrovní stoky oddílné splaškové nebo jednotné kanalizace kanalizační stoky?

Vodoprávní úřad v rámci individuálního správního řízení rozhoduje o výjimce v umístění vodovodu a kanalizace při jejich souběhu v souladu se zásadami ochrany proti kontaminaci pitné vody podle druhu možného zdroje znečištění, směrového a výškového vedení a vzájemné vzdálenosti vodovodních a kanalizačních sítí s ohledem na prostupnost prostředí a konkrétní situaci (viz § 12 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích a ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení).

Ustanovení § 12 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích obsahuje základní pravidla pro uložení stok pro odvádění odpadních vod a kanalizačních přípojek při souběhu a klížení s vodovodním potrubím, kterým je dodávána pitná voda. Stoky pro odvádění odpadních vod, s výjimkou dešťových stok, jakož i kanalizační přípojky, musí být při souběhu a klížení uloženy hlouběji než vodovodní potrubí pro rozvod pitné vody. Dále je stanovena pravomoc vodoprávního úřadu povolit výjimku z výše uvedeného pravidla, přičemž musí být zajištěno, že bude provedeno takové technické opatření, které zamezí možnosti kontaminace pitné vody vodou odpadní, a to při běžném provozu i v případě poruchy kanalizace. Na povolení výjimky však není právní nárok a výjimku Iše povolit pouze v individuálním a odůvodněném případě, při současném splnění výše uvedených podmínek, které zamezí možnosti kontaminace pitné vody vodou odpadní.

Další podrobnosti pro uložení stok stanoví česká technická norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Tato norma v bodě 5.5.3 stanoví, že se vodovodní potrubí a potrubí vodovodních přípojek při klížení ukládá nad úrovní stok jednotné stokové soustavy a nad úrovní stok oddílné splaškové kanalizace. Pokud je nutné výjimečně uložit vodovodní přípojku pod úrovní stoky oddílné splaškové nebo jednotné kanalizace, musí být potrubí přípojky uloženo v chráničce přesahující vnější povrch stok na každou stranu nejméně o 1 m.

Nejmenší vzdálenost individuálního zdroje vody  od zdrojů možného znečištění je s ohledem na prostupnost prostředí stanovena v § 24a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a v případě kanalizační přípojky se jedná o vzdálenost minimálně 12 m v případě málo propustného prostředí a minimálně 30 m v případě propustného prostředí. Posouzení propustnosti prostředí je pak v kompetenci hydrogeologa. Pro uložení vodovodního potrubí pod úrovní stoky oddílné splaškové nebo jednotné kanalizace však tato vzdálenost není žádným právním předpisem stanovena. Pokud je však vodovodní potrubí uloženo v rozporu s výše uvedenou normou a ani není provedeno takové technické opatření, které by zamezilo možnosti kontaminace, je v případě, že dojde ke snížení hydrostatického tlaku ve vodovodním potrubí v blízkosti netěsné kanalizační stoky vysoká pravděpodobnost kontaminace pitné vody vodou odpadní. S ohledem k této skutečnosti může vodoprávní úřad výjimku povolit pouze v individuálním a odůvodněném případy za předpokladu, že bude provedeno takové technické opatření, které zamezí možnosti kontaminace pitné vody vodou odpadní v souladu s příslušnými technickými normami.

Zdroj: Výklad č. 84 MZE

Související články