Novinky v technické normalizaci – květen 2023

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN EN 1852-1+A1 (64 3168)
kat. č. 516329
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě
uložené v zemi – Polypropylen (PP) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky
a systém; Vydání: Květen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1852-1 (64 3168) Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené
v zemi – Polypropylen (PP) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém;
Vydání: Červenec 2018

ČSN ISO 6107 (75 0175)
kat. č. 516962
Kvalita vod – Slovník; Vydání: Květen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 6107-1 (75 0175) Jakost vod – Slovník – Část 1; Vydání: Červenec 2010
ČSN ISO 6107-2 (75 0175) Jakost vod – Slovník – Část 2; Vydání: Duben 2009
ČSN ISO 6107-3 (75 0175) Jakost vod – Slovník – Část 3; Vydání: Březen 1996
ČSN ISO 6107-4 (75 0175) Jakost vod. Slovník. Část 4; Vydání: Březen 1996
ČSN ISO 6107-5 (75 0175) Jakost vody – Slovník – Část 5; Vydání: Únor 2010
ČSN ISO 6107-6 (75 0175) Jakost vod – Slovník – Část 6; Vydání: Únor 2010
ČSN ISO 6107-7 (75 0175) Jakost vod – Slovník – Část 7; Vydání: Duben 2011
ČSN ISO 6107-8 (75 0175) Jakost vod – Slovník – Část 8; Vydání: Březen 1996

Opravy ČSN

ČSN ISO 15705 (75 7521)
kat. č. 517155
Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKcr) – Metoda ve
zkumavkách; Vydání: Září 2008
Oprava 1; Vydání: Květen 2023 (Oprava je vydána tiskem)

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN P CEN/TS 17152-3
(64 6449)
kat. č. 516717
Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné
vody – Nádrže používané pro infiltraci, útlum a skladovací systémy – Část 3:
Systém posuzování shody; CEN/TS 17152-3:2022; Platí od 2023-06-01

Související články