Novela zákoníku práce změní i zákon o inspekci práce

Legislativní proces novelizace zákoníku práce s číslem sněmovního tisku 423/0 pokračuje. Aktuálně se počítá s účinností ve druhé polovině roku 2023. Novela zákoníku práce přinese řadu změn v oblasti práce z domova, dohod konaných mimo pracovní poměr, doručování, ale i rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele.

Novela zákoníku práce i zákona o inspekci práce

Novela zákoníku práce ukládá také zaměstnavatelům nové povinnosti, jejichž dodržování musí být kontrolováno a porušování sankcionováno. Zákon o inspekci práce zakotvuje v § 3 mimo jiné působnost Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce ke kontrole právních předpisů pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, povinností v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům. Dále právních předpisů stanovujících pracovní dobu a dobu odpočinku, právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců, zaměstnanců pečujících o děti, jakož i zaměstnanců, kteří prokázali, že převážně sami dlouhodobě pečují o fyzickou osobu.

Současně stanoví zákon o inspekci práce v § 9 až 34 skutkové podstaty přestupků, kterých se zaměstnavatelé mohou při porušení zákoníku práce a dalších právních předpisů dopustit. Aby mohly orgány inspekce práce kontrolovat povinnosti plynoucí z novely zákoníku práce, je nutné v návaznosti na připravovanou změnu rozšířit, doplnit či upřesnit okruh přestupků a za ně vyměřovaných sankcí.

Inspektoři OIP získají pravomoc vstupovat do domácnosti zaměstnance

Na základě zavádění nových pravidel práce v režimu home office návrh novely obsahuje zakotvit oprávnění inspektora vstupovat se souhlasem zaměstnance a jiných dotčených osob, které v daném místě žijí, do jiných míst, než je pracoviště zaměstnavatele pokud je tam vykonávána práce na dálku v souladu s § 317 zákoníku práce.

Nově je pracoviště definováno takto:

Pracovištěm kontrolované osoby se rozumí místa určená nebo obvyklá pro výkon činnosti kontrolované osoby, včetně jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele, jeli tam vykonávána práce na dálku. Za činnost kontrolované osoby se považuje zajišťování výroby nebo poskytování služeb, jakož i jiná činnost vykonávaná podle zvláštních právních předpisů.

Přestupky v oblasti BOZP

Pokud zaměstnavatel, který má tuto povinnost podle zvláštního práního předpisu, neposkytne nebo neposkytne bezplatně osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy, obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky nebo ochranné nápoje, dopustí se přestupku s možnou pokutou až 2 000 000 Kč. Dochází ke výraznému zpřísnění sazby pokuty, neboť podle důvodové zprávy k novele zákona mohou mít případné důsledky spáchání tohoto přestupku přímý dopad na zdraví, či dokonce život zaměstnance.

Nové sankce za neposkytnutí informací zaměstnavatelem

Zaměstnavatel bude do 7 dnů po vzniku pracovního poměru poskytovat informace v souladu s doplněným § 37 a novým § 37b zákoníku práce (vyslání zaměstnance k výkonu práce na území jiného státu) po vzniku dohod konaných mimo pracovní poměru. Výše pokuty za porušení těchto ustanovení má být do 200 000 Kč, neboť porušením těchto povinností může dojít k významnému zásahu do práv zaměstnance. Na druhou stranu je zohledněno, že se jedná pouze o informační povinnost, dopad neposkytnutí (nebo včasné neposkytnutí této informace) není postaven naroveň např. nevyplacení dohodnuté mzdy zaměstnanci.

Ilustrační foto: Eszter MillerPixabay.com

Související články