Výpověď odběratelské smlouvy uzavřené podle zákona o vodovodech a kanalizacích

Jak postupovat v případě, kdy odběratele mají podle § 8 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích uzdviženou smlouvu o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod a odmítají uzavřít novou smlouvu o dodávce pitné vody v souladu s požadavky danými ustanovením § 8 odst. 16 zákona o vodovodech a kanalizacích nebo o odvádění odpadních vod v souladu s § 8 odst. 17 zákona o vodovodech a kanalizacích? Je možné tento přístup odběratele povazovat od 1. 1. 2024 za neoprávněný odběr či neoprávněné vypouštění odpadní ch vod?

V případě, že byla v souladu s § 8 odst. 6 zákona c. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonu (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdější ch předpisu, uzavřena písemná smlouva o dodávce vody nebo odváděni odpadních vod s odběratelem a tato smlouva obsahuje všechny náležitosti stanovené v § 8 odst. 16 a 17 zákona o vodovodech a kanalizacích, není nutné novou smlouvu uzavírat.

V případě, ze předmětná smlouva zákonné náležitosti nesplňuje, mají smluvní strany povinnost uvést stávající smlouvu do souladu s požadavky § 8 odst. 16 nebo 17 zákona o vodovodech a kanalizacích formou uzavření dodatku či smlouvu nahradit novým zněním. Tuto povinnost mají obě smluvní strany a obě smluvní strany jsou povinny poskytnout součinnost k uvedení smlouvy do souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích. Proto v případě, pokud někteří odběratelé, i po vysvětlení důvodu, odmítají uzavřít novou smlouvu či dodatek ke stávající smlouvě, lze, s ohledem na změnu legislativních požadavků, stávající odběratelské smlouvy vypovědět podle § 1999 odst. 1 zákona c. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisu, s tím, že účinnost výpovědi bude stanovena ideálně nejpozději ke dni zákonné povinnosti pro uvedení odběratelské smlouvy do souladu s § 8 odst. 16 a 17 zákona o vodovodech a kanalizacích, tedy k datu 1. 1. 2024. Současně s výpovědí stávající smlouvy vlastník, resp. provozovatel předloží odběrateli návrh nove odběratelské smlouvy, která musí obsahovat všechny minimální náležitosti podle § 8 odst. 16 a 17 zákona o vodovodech a kanalizacích.

Odběratel, který z důvodu vypovězení stávající smlouvy nedisponuje platnou odběratelskou smlouvou, a presto odebírá pitnou vodu z vodovodu, se dopouští neoprávněného odběru a v případě, že vypouští odpadní vody do kanalizace, se dopouští neoprávněného vypouštění odpadních vod.

Odůvodnění

Ustanovení § 8 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích ukládá povinnost vlastníkovi vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovateli, pokud byl k uzavření smluv vlastníkem pověřen, uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odváděni odpadních vod s odběratelem s účinností do 31. 12. 2013 byly náležitosti smlouvy o dodávce pitné vody a smlouvy o odváděni odpadních vod stanoveny vyhláškou c. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. S účinností od 1. 1. 2014 je obsah smlouvy o dodávce pitné vody odběrateli a obsah smlouvy, o odváděné nebo o odvádění a čištění odpadních vod určen přímo zákonem o vodovodech a kanalizacích.

Minimální náležitosti smlouvy o dodávce pitné vody jsou uvedeny v § 8 odst. 16 zákona o vodovodech a kanalizacích a minimální náležitosti smlouvy o odvádění odpadních vod jsou uvedeny v § 8 odst. 17 zákona o vodovodech a kanalizacích.

Zákon o vodovodech a kanalizacích v ustanovení v § 8 odst. 16 a 17 nove požaduje, aby ve smlouvě byly uvedeny nejen základní informace, ale i informace o jakosti dodávané pitné vody včetně tlaku v místě připojené vodovodní propojky na vodovod, a v případě odvádění odpadních vod limity možného znečistění vypouštěných vod. Odběratelé pak musí do smlouvy uvádět vlastníka přípojky a počet trvale připojených osob. Co se týče poctu trvale připojených osob, zákon o vodovodech a kanalizacích zde užívá jiné pojmosloví, než u kvantitativného kritéria vodovodu sloužících veřejné potřebě, kde rozhoduje trvalý pobyt fyzické osoby. Počet trvale připojených osob uváděných v odběratelské smlouvě by tedy neměl byt určen podle trvalého pobytu, nýbrž podle skutečného stavu, kolik fyzických osob v připojené nemovitosti obvykle bydlí, pracuje apod. Tato informace je nezbytná pro určení množství dodané resp. odváděné vody podle směrných čísel a také pro to, aby mohl provozovatel např. při přerušeni dodávky pitné vody z vodovodu adekvátně zabezpečit náhradní zásobovaní pitnou vodou.

Přechodné ustanovené zákona c. 275/2013 Sb. v cl. II bod 5 stanovuje povinnost, aby smlouvy vlastníka, ppor. provozovatele vodovodu nebo kanalizace uzavřené s odběrateli před účinností zákona c. 275/2013 Sb., byly uvedeny do souladu s ustanoveném § 8 odst. 16 a 17 do 1. 1. 2024. S ohledem na změnu legislativních požadavků, v případě, že odběratel odmítá uzavřít novou smlouvu či dodatek ke stávající smlouvě, lze tyto stávající smlouvy vypovědět podle § 1999 odst. 1 zákona c. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, přičemž dle tohoto ustanovení lze zavážek zrušit ke konci kalendářního čtvrtletí vypovědí podanou alespoň tři měsíce předem. Účinnost výpovědi by mela byt stanovena k datu 1. 1. 2024.

Ke dni ukončení odběratelské smlouvy výpovědi, se odběratel, který i nadále odebírá pitnou vodu z vodovodu a vypouští odpadni vody do kanalizace bez platné odběratelské smlouvy, dopouští neoprávněného odběru a neoprávněného vypouštěni odpadních vod. V takovém případě je možné v souladu s § 9 odst. 6 písm. f) zákona o vodovodech a kanalizacích omezit nebo přerušit dodávky pitné vody nebo odváděni odpadních vod. Uvedeny postup by vsak mel byt použít až v krajním případě a mela by mu předcházet odpovídající snaha vlastníka, popřípadě provozovatele o uzavřeni nove odběratelské smlouvy obsahující zákonné náležitosti, resp. dodatku ke stávající smlouvě, a to včetně vysvětleni důvodů pro odběratele srozumitelným způsobem, proč je takto postupováno. Vlastník či provozovatel vsak při jednaní nesmí odběratele diskriminovat, či uplatňovat své nadřazené postavení a nesmí činit úkony, ze kterých by jeho nadřazené postaveni vyplývalo,  tedy např. ukládat povinnosti odběrateli  nad rámec stanoveny  zákonem.

V této souvislosti je nutné poukázat na to, ze smlouvy o dodávce vody a odváděni odpadních vod uzavřené podle ustanoveni § 8 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích jsou podle § 1798 a násl. ustanoveni občanského zákoníku uzavírány adhezním způsobem (tzn. že základní podmínky jsou určeny jednou ze smluvních stran, aniž slabší strana mela skutečnou příležitost obsah těchto podmínek ovlivnit). S ohledem k této skutečnosti mají odběratele možnost se seznámit s informacemi o základních smluvních podmínkách dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod ještě před uzavřením smlouvy. Tyto informace je vlastník, popř. provozovatel vodovodu nebo kanalizace povinen podle § 36 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích předat obecnímu úřadu obce, v jejímž obvodu zajišťuje  provoz  vodovodu  nebo  kanalizace.  Příslušný  úřad  následně  zajisti, aby tyto informace byly veřejnosti zpřístupněny např. prostřednictvím úřední desky úřadu.

Související články