Návrh vyhlášky o požadavcích na výstavbu

K přípravě návrhu této vyhlášky bylo přistoupeno v souvislosti se schváleným zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Hlavními principy vyhlášky o požadavcích na výstavbu jsou maximálně komplexní řešení problematiky požadavků na výstavbu pro celé území České republiky, ucelenost požadavků na výstavbu v jednom právním předpisu, zohlednění přístupnosti staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, řešení vazeb této vyhlášky na technické normy.

Návrh vyhlášky mimo jiné také upravuje tyto vybrané požadavky na stavby se vztahem k objektům vodohospodářské infrastruktury:

K § 44 Vodovodní přípojka a vnitřní vodovod

Ustanovení § 44 stanovuje požadavky na vodovodní přípojky a vnitřní vodovody zajišťující jejich bezpečné užívání, jako např. nemožnost propojení vnitřního vodovodu s jiným zdrojem vody, zajištění přípojky proti mrazu, proti zpětnému nasátí znečištěné vody a dále požadavek na hlavní uzávěr vnitřního vodovodu.

Pro stavby s vnitřním rozvodem vody se stanovuje povinnost vybavení měřící a indikační technikou (dle ČSN EN 834 Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy – Indikátory napájené elektrickou energií a ČSN EN 835 Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy. Indikátory bez napájení elektrickou energií pracující na principu odparu kapaliny) tak, aby bylo možné provést rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům dle jiného právního předpisu (vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie, ve znění pozdějších předpisů).

Ustanovení vychází ze stávající právní úpravy, tj. ze znění ustanovení § 32 vyhlášky č. 268/2009 Sb.

K § 45 Kanalizační přípojka a vnitřní kanalizace

Ustanovení § 45 stanovuje požadavky na kanalizační přípojky a vnitřní kanalizaci.

Stanovené požadavky jsou nastaveny tak, aby bylo zajištěno bezpečné užívání těchto vedení, včetně zajištění odolnosti proti mrazu, hygienických parametrů spočívajících v umístění čistících tvarovek.

K odst. 4 – Požadavek na větrací potrubí z vnitřní kanalizace byl nastaven tak, aby zajišťoval kvalitní užívání budovy a bylo zamezeno obtěžování okolních staveb s odkazem na určenou normu řešící vyvedení větracího potrubí kanalizace nad pochozí plochy. Příslušnými určenými normami jsou zejm. ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace, ČSN EN 12056-1 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy Část 1: Všeobecné a funkční požadavky, ČSN EN 12056-3 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech – navrhování a výpočet.

K odst. 5 – Likvidace vod je zajištěna i odstavcem 5, kde je řešeno navržení prostor např. s mokrým čištěním podlah nenapojených na kanalizaci (např. garáží), které pak musí být vybaveny akumulační jímkou s dostatečným objemem a musí být případně navrženo zařízení zachycující znečištěné látky a následně i likvidaci této odpadní vody odvozem apod. Opět záleží na návrhu stavebníka, včetně návrhu odvozu podle kapacity akumulační nádrže.

Ustanovení vychází ze stávající právní úpravy, tj. ze znění ustanovení § 33 vyhlášky č. 268/2009 Sb.

K § 46 Žumpa

Ustanovení stanoví požadavky na stavbu žump z pohledu jejich technického řešení. Možnost umístit žumpu vyplývá z ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona, dle kterého lze odpadní vody akumulovat v nepropustné jímce (žumpě) a následně je vyvézt na zařízení schválené pro jejich zneškodnění, pokud není kanalizace v místě k dispozici.

K odst. 1 a 2 – Stanoví požadavky na vodotěsnost žumpy, její vyprazdňování a situování na pozemku ve vazbě na výhledové připojení na kanalizaci.

K odst. 3 – Ustanovení určuje, jakým způsobem je třeba žumpu navrhnout a jaké parametry při návrhu sledovat, přičemž je uveden odkaz na určenou normu.

Pro navrhování, výstavbu (osazování), změnu dokončené stavby žumpy, provozování žump a zneškodňování obsahu žump platí norma ČSN 75 6081 – Žumpy, kde jsou stanoveny mimo jiné i požadavky na vodotěsnost ve smyslu normy ČSN 75 0905 – Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží.

Ustanovení vychází ze stávající právní úpravy, tj. ze znění ustanovení § 24b vyhlášky č. 201/2006 Sb. a § 4 vyhlášky č. 268/2009 Sb.

K Hlavě VII – Vodní dílo

K § 70 až § 88

Vodní díla jsou definována v § 55 zákona č. 254/2001 Sb., dle kterého vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem.

Požadavky na vodní díla uvedené v hlavě VII vychází z vyhlášky č. 590/2002 Sb., z vyhlášky č. 428/2001 Sb. a z vyhlášky č. 239/2017 Sb. Podrobnější požadavky jsou pak uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

Tato vyhláška stanoví základní a technické požadavky na stavby vodních děl, konkrétně na

 • přehrady a hráze,
 • vodní nádrže a zdrže,
 • jezy,
 • stavby, kterými se zřizují, upravují nebo mění koryta vodních toků,
 • stavby na ochranu před povodněmi,
 • stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků,
 • stavby zřizované k plavebním účelům v korytě vodního toku nebo na jeho březích,
 • stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu,
 • stavby odkališť,
 • stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod,
 • studny,
 • hrazení bystřin a strží,
 • jiné stavby vyžadující povolení k nakládání s vodami.

Další požadavky na vodní díla pak stanoví příloha č. 10 zejména požadavky na

 • zakládání vodních děl,
 • stavební konstrukce vodních děl,
 • vodovodní síť, stokovou síť čistírnu odpadních vod, přehrady a hráze, jezy,
 • stavby, kterými se zřizují, upravují nebo mění koryta vodních toků
 • stavby na ochranu před povodněmi,
 • studny.

K vybraným vodním dílům

K § 70 Základní požadavky na vodní dílo

K odst. 1 a 2 – Vodní dílo musí splňovat základní požadavky na stavby stanovené v § 145 stavebního zákona a dále požadavky stanovené v § 68 této vyhlášky, tzn. že. musí být navrženo a provedeno způsobem zajišťujícím splnění základních požadavků na stavby a současně splnění požadavků na vodní dílo

 • z hlediska přiměřené odolnosti proti zneužití násilnou činností,
 • z hlediska ochrany konstrukcí vodního díla před účinky mrazu, ledu a splavenin, nebo
 • stanovených jinými právními předpisy.

Technické požadavky pro provedení vodního díla jsou určeny jeho účelem a jeho vazbou na koryto vodního toku, vodní nádrž, zdrž nebo jiný vodní útvar. Při návrhu vodního díla se posuzuje i umístění sítí technického vybavení podle § 9 této vyhlášky, a možnosti převádění vody během výstavby vodního díla.

K odst. 3 – Při návrhu vodního díla se dále posuzují

 • zásahy do zastavěného území, včetně minimalizace střetů se zástavbou, pozemními komunikace a sítěmi technického vybavení,
 • stabilizace navazujícího úseku koryta vodního toku,
 • ochrana před účinky povodní,
 • požadavky ochrany přírody a krajiny a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek,
 • morfologické podmínky území,
 • požadavky na minimalizaci škodlivých účinků vody, chodu ledů a chodu splavenin.

K § 71

K odst. 1 až 4 – Stanoví se technické podmínky pro odkaliště podle druhu a kategorie ukládaného odpadu s tím, že odkaliště nesmí být zřízeno v územích, která jsou chráněna nebo jsou v nich vymezena ochranná pásma, v aktivní zóně záplavového území a v území s výskytem svahových pohybů. V případech, kdy je součástí vodního díla čerpací stanice pro odvedení vod čerpáním, je stanoven požadavek pro umístění její strojovny.

K § 72

K odst. 1 a 2 – Ustanovení stanovují požadavky pro stavbu sloužící k pozorování stavu povrchových vod a dále požadavky na provádění ochranné hráze a zdi podél koryt vodních toků, přičemž odkazuje do § 80 této vyhlášky, tj. stavba na ochranu před povodněmi.

K § 73 Technické požadavky na vodní dílo

K odst. 1 a 2 – Ustanovení odkazuje do části 1 přílohy č. 10 k této vyhlášce, kde jsou stanoveny podrobnější požadavky na zakládání vodního díla a do části 2 přílohy č. 10 k této vyhlášce, kde jsou stanoveny požadavky na stavební konstrukce vodního díla.

K § 74 Vodovod

Touto vyhláškou se přebírají požadavky § 15 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Uvedená paragrafovaná ustanovení se ve vyhlášce č. 428/2001 Sb. ruší.

K odst. 1 a 2 – Stanoví se požadavek, kterým se zakazuje propojování vodovodního potrubí vodovodu s potrubím užitkové a provozní vody nebo s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému. Dále se stanovuje požadavek k ochraněvodovodní potrubí, zejména proti zamrznutí, poškození vnějšími vlivy, vnější a vnitřní korozi a proti vnikání škodlivých mikroorganismů, chemických a jiných látek s ohledem na vlastnosti trubního materiálu, jakost dopravované vody a prostředí, ve kterém bude potrubí uloženo.

K odst. 3 a 4 – Stanoví se požadavek na šachty na vodovodním potrubí, zejména na ochranu proti vniknutí nečistot, podzemní a povrchové vody, mrazu a na zajištění odvětrání a přístupnosti.

K odst. 5 – Podrobné požadavky na vodovodní síť a její části jsou stanoveny v části 3 přílohy č. 10 k této vyhlášce.

K dílu 2 – Stoková síť a čistírna odpadních vod

K § 75

Touto vyhláškou se přebírají požadavky ustanoveních § 18 a § 19 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Uvedená paragrafovaná ustanovení se ve vyhlášce č.  428/2001 Sb. ruší.

Ustanovení upravuje pravidla pro navrhování odvádění odpadních vod, navrhování a výstavbu stokových sítí včetně požadavků na čistírny odpadních vod. Podrobnější požadavky pak stanovuje příloha č. 10 k této vyhlášce a určená norma např. ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. Konkrétní seznam určených norem stanoví věstník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Ustanovení odst. 2, 3 a 5 jsou současně transpozičními ustanoveními směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (32018L0844), které bylo dosud zajištěno vyhláškou č. 268/2009 Sb. Z důvodu zrušení tohoto právního předpisu bylo nutné zachovat povinnost ČR ke splnění této transpozice, která bude nově zajištěna tímto ustanovením.

K § 86 Studna

Požadavky ustanovení vychází ze stávající právní úpravy, tj. z § 24a vyhlášky č. 268/2009 Sb. a z § 17 rušené vyhlášky č. 590/2002 Sb. Jsou zde kladeny požadavky na prostředí, které není zdrojem možného znečištění ani ohrožení jakosti vody ve studni, včetně požadavků na její polohu tak, aby nebyla ovlivněna vydatnost sousedních studní. Dále jsou kladeny požadavky na konstrukci studny. Studna musí být provedena ze stavebních hmot a výrobků podle určené normy. Pokud studna pro odběr podzemní vody využívá zásobování pitnou vodou, pak musí být provedena z materiálů podle vyhlášky č. 409/2005 Sb. Podmínky umístění a zřizování studny se stanoví podle požadavků stanovených v určené normě ČSN 75 5115 Studny individuálního zásobování vodou.

Požadavky na nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění jsou stanoveny podle druhu možného zdroje znečištění. Určení konkrétních vzdáleností upravuje část 10 přílohy č. 10 k této vyhlášce.

K § 87 Hrazení bystřin a strží

Požadavky na stavby hrazení bystřin a strží uvedené v hlavě VII se přejímají z vyhlášky č. 239/2017 Sb.

Z uvedeného ustanovení lze povolit výjimku.

K odst. 2 – Pro minimalizaci nevratných změn přírodního prostředí se požaduje respektování původního průběhu koryta bystřiny (ke změně trasy koryta by mělo docházet jen v zastavěných územích, při souběhu s komunikacemi apod.). Zároveň má výsledné směrové vedení koryta umožnit využívání pobřežních pozemků a provádění údržby koryta.

K odst. 3 – Definuje se situace, kdy se přistupuje k hrazení bystřiny nebo strže pro zvýšení její odolnosti vůči probíhající nadměrné erozi. Jedná se o stav, kdy je zjištěno narušení stability koryta vedoucí k nadměrnému vypadávání splavenin do koryta vodního toku. Tento materiál je potenciální příčinou povodňových škod na níže položených pozemcích a zároveň znehodnocuje přiléhající území. Proto se v takových případech provádí opatření k zamezení eroze opevněním koryta a ke zmenšení pohybové energie vody pomocí snížení podélného sklonu dna a jeho stabilizace příčnými objekty, úpravou rozměrů průtočného profilu snižující namáhání koryta i prostřednictvím již zmíněného opevnění koryta.

K odst. 4 – Stanoví se rozsah hrazenářských úprav koryta bystřiny nebo strže. Jako rozhodovací kritérium se používá návrhová míra ochrany, odvozená od hodnoty území chráněného před návrhovou povodňovou vlnou. Zároveň je ale nutné přihlížet k historicky doloženým zkušenostem s povodněmi na daném vodním toku a při stanovení stupně ochrany tuto skutečnost nepřehlížet.

K odst. 5 – Uzavřený průtočný profil (potrubí, stoka) na bystřinách a stržích obecně není vhodný a proto se stanovuje, že se připouští pouze v odůvodněných případech a nesmí způsobovat tlakový průtok, který způsobuje ucpání průtočného profilu. V souladu s ČSN 75 2106-1 Hrazení bystřin a strží – Část 1: Obecně, se pro návrhový průtok s periodicitou 100 let požaduje pro zachování volné hladiny volný prostor alespoň 500 mm. Pro zachování průtočného profilu musí být eliminována možnost zanesení uzavřeného profilu splaveninami a splávím (cizorodým materiálem unášeným po vodní hladině), jež by způsobilo jeho ucpání, navrhuje se proto požadavek na příslušné ochranné opatření. Zároveň musí být uzavřený profil čistitelný, tedy navrhován jako přístupný.

K odst. 6 – Navrhují se technické požadavky na křížení trubních a kabelových vedení s neupravenými koryty bystřin. Trubní ani kabelová vedení se v korytech vodních toků nesmí ukládat na dno, protože se v případě eroze dna vodního toku mohou snadno stát překážkou proudění vody. Požadavek na ochranu podzemního vedení zároveň vychází z nutnosti jeho ochrany před jeho mechanickým poškozením spojeným s případným negativním vlivem poruchy na okolní prostředí. Ukládání vedení se požaduje do chráničky a do hloubky alespoň 1 400 m bez ohledu na druh vedení.

Z ustanovení odst. 6 lze povolit výjimku.

K odst. 7 – Jsou navrženy technické požadavky na křížení nebo souběh vodních toků s nadzemními vedeními. V těchto situacích se obecně požaduje co nejmenší dotčení vodohospodářských zájmů, zejména ve smyslu zajištění prostoru pro řádnou údržbu vodního toku. Požadavek na minimální vzdálenost nadzemního vedení a břehové čáry bystřiny je 6 m.

Z ustanovení odst. 7 lze povolit výjimku.

K odst. 8 – Při navrhování a provádění stavby hrazení bystřin a strží se stanovuje, že se postupuje v souladu s určenou normou ČSN 75 2106:2016-1 Hrazení bystřin a strží – Část 1: Obecně. Určená norma obsahuje řadu technicky formulovaných ustanovení o dimenzování průtočného profilu bystřiny, návrhu opevnění koryt bystřin a návrhu objektů na bystřinách, jejichž převzetí do návrhu této vyhlášky by bylo obtížně proveditelné.

K § 88 Jiná stavba vyžadující povolení k nakládání s vodami

Ustanovení definuje příkladmý výčet staveb, které vyžadují povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami. Takovou stavbou je například rybí přechod, který je umělou stavba na vodním toku, která má za úkol zajistit rybám jejich přirozený pohyb při migraci, dále vodní kanál, kterým je uměle vytvořený vodní tok, někdy i vodní plocha, která může sloužit k různým účelům, náhon, kterým je vytvořená vodní cesta většinou začínající nad jezem či hrází nebo nad vtokem rybníka či jiné vodní nádrže a tam taktéž regulovaná stavidlem nebo štola, která je v podstatě uzavřeným kanálem.

K Hlavě XII – Podzemní objekt

K § 97

Ustanovení stanovuje požadavky na stavby podzemní a inženýrské, za něž pokládá stavby vytvořené ražením a hloubením včetně jejich přístupových částí. Konkrétně se pak jedná například o stavby tunelů a štol přesně stanovených parametrům, které nejsou dopravní stavbou či stavbou dráhy, o kolektory, o stavby pro ochranu obyvatelstva, o velké kanalizační stoky nebo velké odvodňovací a vodovodní štoly anebo také o původní důlní díla sloužící např. montánnímu turismu či jiné podnikatelské činnosti. Požadavky vzhledem k rozmanitosti jednotlivých druhů staveb podzemních objektů stanovuje odkazem na příslušnou určenou normu.

K § 101

Uvádí se taxativní výčet ustanovení, ve kterých se odkazuje na tzv. určenou normu. Přitom požadavky se považují za splněné, postupuje-li se ve shodě s určenou normou nebo její částí oznámenou ve věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, a která obsahuje podrobnější technické požadavky. V této vyhlášce se nepoužije indikativní odkaz na technickou normu dle § 45a Legislativních pravidel vlády, neboť odkaz na určenou normu je založen § 32 stavebního zákona a jeho novelou, dle kterého MMR připraví seznam závazných českých technických norem nebo jejich částí obsahujících podrobnější technické požadavky na stavby, které určí Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jako určené technické normy ve stavebnictví a oznámí je ve Věstníku podle jiného právního předpisu.  

Určená norma v tomto případě konkretizuje obecný, souhrnný právní požadavek. Tyto požadavky mohou být splněny i jiným technickým řešením garantujícím stejnou nebo vyšší úroveň ochrany oprávněných zájmů.  

Určená norma je definovaná v § 4a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů takto: „Pro specifikaci technických požadavků na výrobky, vyplývajících z nařízení vlády nebo jiného příslušného technického předpisu, může Úřad po dohodě s ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, jejichž působnosti se příslušná oblast týká, určit české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty, obsahující podrobnější technické požadavky (dále jen „určené normy“). Úřad oznamuje ve Věstníku Úřadu harmonizované české technické normy, určené normy a jejich změny nebo zrušení. V oznámení uvede též technický předpis, k němuž se tyto normy vztahují.”. Tvorba ČSN je zákonem č. 22/1997 Sb. svěřena Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Od 1. 1. 2018 byla činností spojenou se zabezpečením tvorby, vydávání a distribucí norem pověřena Česká agentura pro standardizaci (dále jen „ČAS“) jako státní příspěvková organizace, jejíž zřizovatelem je ÚNMZ. Ústředním orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Seznam ČSN jako určených norem k návrhu vyhlášky o požadavcích na výstavbu

 

§

 

Označení a číslo normy

 

Název normy

 

§ 9 odst. 3 a 4

Parkovací stání

 

ČSN 73 6056

Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN 73 6110

Projektování místních komunikací

ČSN 73 6056

Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

 

Pozn. Norma pro přístupnost v přípravě

§ 11 odst. 1 a 3

Veřejné prostranství

 

 

Pozn. Norma pro přístupnost v přípravě

ČSN 83 9061

 

Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

 

ČSN 73 6005

Prostorové uspořádání vedení technického vybavení

 

§ 14 odst. 4

Technická infrastruktura

 

ČSN 73 6005

Prostorové uspořádání vedení technického vybavení

§ 16 odst. 3

Staveniště

 

Pozn. Norma pro přístupnost v přípravě

§ 17 odst. 2

Reklamní zařízení

ČSN 73 0580-1

Denní osvětlení budov

Část 1: Základní požadavky  

ČSN 73 0580-2

Denní osvětlení budov

Část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN 73 0580-3   (730580)

 

Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

 

 

ČSN 73 0580-4   (730580)

 

Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

 

ČSN EN 12464-1   (360450)

Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovišť – Část 1: Vnitřní pracoviště

ČSN EN 17037+A1   (730582)

Denní osvětlení budov

ČSN 36 0020  

Sdružené osvětlení

§ 18

Mechanická odolnost a stabilita

 

 

 

§ 19 odst. 1

Zakládání stavby a spodní stavba

ČSN ISO 2394

Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí

ČSN EN 1990 ed.2

Eurokód 1: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-2

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

ČSN EN 1991-1-3

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-5

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení teplotou

ČSN EN 1991-1-6

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-6: Obecná zatížení – Zatížení během provádění

ČSN EN 1991-1-7

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení – Mimořádná zatížení

ČSN EN 1991-2

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou

ČSN EN 1991-3

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení

ČSN EN 1991-4

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

ČSN EN 1992-1-1

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-2

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1992-2

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 2: Betonové mosty – Navrhování a konstrukční zásady

ČSN EN 1992-3

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky

ČSN EN 1993-1-1 ed.2

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-2

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1993-1-3

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-3: Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily

ČSN EN 1993-1-4

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-4: Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli

ČSN EN 1993-1-5

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn

ČSN EN 1993-1-6

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí

ČSN EN 1993-1-7

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-7: Deskostěnové konstrukce příčně zatížené

ČSN EN 1993-1-8

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: Navrhování styčníků

ČSN EN 1993-1-9

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-9: Únava

ČSN EN 1993-1-10

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou

ČSN EN 1993-1-11

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků

ČSN EN 1993-1-12

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700

ČSN EN 1993-2

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 2: Ocelové mosty

ČSN EN 1993-3-1

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 3-1: Stožáry a komíny – Stožáry

ČSN EN 1993-3-2

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 3-2: Stožáry a komíny – Komíny

ČSN EN 1993-4-1

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 4-1: Zásobníky

ČSN EN 1993-4-1 ed. 2

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 4-1: Zásobníky

ČSN EN 1993-4-2

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 4-2: Nádrže

ČSN EN 1993-4-3

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 4-3: Potrubí

ČSN EN 1993-5

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 5: Piloty a štětové stěny

ČSN EN 1993-6

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 6: Jeřábové dráhy

ČSN EN 1994-1-1 ed.2

Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1994-1-2

Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1994-2

Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelových konstrukcí – Část 2: Obecná pravidla a pravidla pro mosty

ČSN EN 1995-1-1

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1995-1-2

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1995-2

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 2: Mosty

ČSN EN 1996-1-1

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1996-1-2

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinek požáru

ČSN EN 1996-2

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

ČSN EN 1996-3

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí

ČSN EN 1997-1

Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 1997-2

Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

ČSN EN 1998-1

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1998-3

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb

ČSN EN 1998-4

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí

ČSN EN 1998-5

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska

ČSN EN 1998-6

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 6: Věže, stožáry a komíny

ČSN EN 1999-1-1

Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce

ČSN EN 1999-1-2

Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – Část 1-2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1999-1-3

Eurokód 9. Navrhování hliníkových konstrukcí – Část 1-3: Konstrukce náchylné na únavu

ČSN EN 1999-1-4

Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – Část 1-4: Za studena tvarované plošné profily

ČSN EN 1999-1-5

Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – Část 1-5: Skořepinové konstrukce

ČSN ISO 13822

Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí

ČSN EN ISO       13 370

Tepelné chování budov – Přenos tepla zeminou – Výpočtové metody

ČSN 73 0039

Navrhovaní objektů na poddolovaném území

Základní ustanovení

ČSN 73 0040

Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva

§ 20

 

ČSN 73 4301

Obytné budovy

§ 21 odst. 1 a 2

Větrání

 

ČSN 73 4301

Obytné budovy

ČSN 12 7010

Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních zařízení. Všeobecná ustanovení

§ 22 odst. 2 a 3

Denní osvětlení

 

 

Příloha č. 3

 

Příloha č. 4

 

 

ČSN 73 4301

Obytné budovy

ČSN 73 0580-1

Denní osvětlení budov

Část 1: Základní požadavky  

ČSN 73 0580-2

Denní osvětlení budov

Část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN EN 12665

Světlo a osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení

ČSN 36 0020

Sdružené osvětlení

ČSN EN 17037+A1

Denní osvětlení budov

§ 25 odst. 2 a 3

Ochrana proti hluku a vibracím

 

ČSN 73 0532

Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky

ČSN EN ISO 717-1

Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách

ČSN EN ISO 717-1

Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách

Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

ČSN EN ISO 717-2

Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách

Část 2: Kročejová neprůzvučnost

§ 26 odst. 2

Tepelná ochrana budov

ČSN 73 0540

Tepelná ochrana budov (Část 1-3)

 

ČSN 73 0543-1

Vnitřní prostředí stájových objektů

Část 1: Tepelná ochrana

ČSN EN ISO       13 370

Tepelné chování budov – Přenos tepla zeminou – Výpočtové metody

ČSN EN ISO 10077-1

Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 1: Obecně

ČSN EN ISO 10077-2

Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 2: Výpočtová metoda pro rámy

ČSN EN ISO       13 788

Tepelně-vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků –

Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti

a kondenzace uvnitř konstrukce – Výpočtové metody

ČSN EN ISO 10211

Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Tepelné toky a povrchové teploty – Podrobné výpočty

ČSN EN ISO       12 631

Tepelné chování lehkých obvodových plášťů – Výpočet součinitele prostupu tepla

ČSN EN ISO 6946

Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtová metoda

Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtové metoda

§ 28

Omezování

nežádoucích účinků venkovního osvětlení

ČSN 36 0459

ČSN EN 12464-2

 

ČSN EN 12193

Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení

Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory

Světlo a osvětlení – Osvětlení sportovišť

§ 30

Ochrana před bleskem

ČSN EN 62305-1 ed.2

Obecné principy

ČSN EN 62305-2 ed.2

Řízení rizika

ČSN EN 62305-3 ed.2

Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

ČSN EN 62305-4 ed.2

Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

ČSN EN 50124-2 ed.2 

Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím

ČSN EN IEC 60099-5 ed.3

Svodiče přepětí – Část 5: Doporučení pro volbu a použití

ČSN 38 0810

Použití ochran před přepětím v silových zařízeních vydána 11/1998

ČSN 33 4010

Elektrotechnické předpisy. Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu atmosférického původu

ČSN EN IEC 61400-24 ed.2

Větrné elektrárny – Část 24: Ochrana před bleskem

ČSN EN 61663-2

Ochrana před bleskem – Telekomunikační vedení – Část 2: Vedení s kovovými vodiči

§ 33 odst. 1 až 5 a odst. 7 a 8

Přístup a přístupnost

 

 

Pozn. Norma pro přístupnost v přípravě

§ 34 odst. 2 až 8

Hygienické zařízení, šatna

 

Příloha č. 5

 

 

Pozn. Norma pro přístupnost v přípravě

 

ČSN 73 4108

Hygienická zařízení a šatny

§ 35 odst. 1, 3 až 5

Schodiště a šikmá rampa v budově

 

Příloha č. 6

 

 

ČSN 73 4130

Schodiště a šikmé rampy. Základní požadavky

 

 

Pozn. Norma pro přístupnost v přípravě

§ 36 odst. 1, 6 a 7

Výtah a zdvihací plošina

 

 

 

 

 

Pozn. Norma pro přístupnost v přípravě

ČSN EN 81-40 ED.2

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí

ČSN EN 81-41

 

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu

ČSN EN 81-70 ED.2

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

ČSN EN 81-50 ED.2

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Přezkoušení a zkoušky – Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent  

ČSN EN 81-20

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů

ČSN EN 81-28

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů

Výtahy pro dopravu osob a nákladů 

Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů

ČSN EN 81-21+A1

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů

Výtahy pro dopravu osob a nákladů 

Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a nákladů v existujících budovách

ČSN EN 81-3 + A1

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů

Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy

ČSN EN 81-31

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů

Výtahy určené pouze pro dopravu nákladů

Část 31: Výtahy pro dopravu nákladů s možností vstupu

ČSN EN 81-70

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů

Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

ČSN EN 81-72

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů

Část 72: Požární výtahy

ČSN ISO 4190-1

Zřizování elektrických výtahů

Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI

 

§ 38 odst. 1, 2, 5 a 6

Ochrana proti pádu

ČSN 74 3305

Ochranná zábradlí

 

Pozn. Norma pro přístupnost v přípravě

§ 39 odst. 2

Protiskluznost

 

Pozn. Norma pro přístupnost v přípravě

ČSN 74 4507

Odolnost proti skluznosti podlah. Stanovení součinitele smykového tření.

ČSN 74 4505

Podlahy. Společná ustanovení

ČSN 73 4130

Schodiště a šikmé rampy. Základní požadavky

 

§ 41 odst. 3 a 5

Plochy

 

ČSN EN ISO 18513

Služby cestovního ruchu – Hotely a ostatní kategorie turistického ubytování – Terminologie

ČSN 76 1110

Služby cestovního ruchu – Klasifikace ubytovacích zařízení – Kategorie hotel, hotel garni, penzion, motel a botel

 

Pozn. Norma pro přístupnost v přípravě

§ 43 odst. 3 a 6

Šířky a jiné rozměry

 

 

Pozn. Norma pro přístupnost v přípravě

§ 44 odst. 3

Vodovodní přípojka a vnitřní vodovod

ČSN EN 1717

Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

ČSN EN 16941-2

Zařízení pro využití nepitné vody na místě – Část 2: Zařízení pro využití čištěné šedé vody

§ 45 odst. 4

Kanalizační přípojka a vnitřní kanalizace

ČSN 75 6760

Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056-1

Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy

Část 1: Všeobecné a funkční požadavky

ČSN EN 12056-2

Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy

Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod – Navrhování a výpočet

ČSN EN 12056-3

Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech – navrhování a výpočet

 

§ 46 odst. 3

Žumpa

 

ČSN 75 6081

Žumpy

ČSN 75 0905

Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

§ 47 odst. 1 až 4

 

Silnoproudé rozvody a rozvody elektronických komunikací

ČSN 33 2130 ed.3

Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2000-5-54 ed.3

Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN EN 50310 ed.4

Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách

ČSN EN 62305-3 ed.2

Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

ČSN EN 50522

Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV

ČSN EN 61936-1

Elektrické instalace nad AC 1 kV – Část 1: Všeobecná pravidla

ČSN 33 2000-5-52 ed.2

Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení

ČSN EN 50173-1 ed.4

Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60909-0 ed.2

Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách – Část 0: Výpočet proudů

ČSN 33 2000-4-43 ed.2

Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před nadproudy

ČSN 33 3015

Elektrotechnické předpisy. Elektrické stanice a elektrická zařízení. Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech

ČSN 33 3051

Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení

ČSN 38 1754

Dimenzování elektrického zařízení podle účinku zkratových proudů

ČSN 73 0848

Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

ČSN 73 0895

Požární bezpečnost staveb – Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru – Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek

ČSN 33 2000-5-56 ed.3

Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení pro bezpečnostní účely

ČSN EN 50171

Centrální napájecí systémy

ČSN 35 4516

Domovní zásuvky – Dvojpólové zásuvky a vidlice AC 2,5 A 250 V a AC 16 A 250 V

ČSN 35 4517

Domovní zásuvky – Zásuvky a vidlice s plochými kontakty 10 A 48 V, 10 A 250 V a 10 A 400 V

§ 49 odst. 1 a 2

Plynovodní přípojka a odběrná plynová zařízení

ČSN EN 12007-1

Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 1: Všeobecné funkční požadavky

ČSN EN 12007-2

Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 bar včetně)

ČSN EN 12007-3

Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel

ČSN EN 12007-4

Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce

ČSN EN 1775 ed.2

Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak menší nebo rovný 5 bar – Provozní požadavky

§ 50 odst. 2

Vzduchotechnické zařízení

ČSN 12 7010

Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních zařízení. Všeobecná ustanovení

§ 52 odst. 2 až 8

Spalinová cesta

 

 

ČSN 73 4201

Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN EN 1443

Komíny – Všeobecné požadavky

ČSN 73 4301

Obytné budovy

ČSN 73 4230

Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm

ČSN 73 4231

Kamna – Individuálně stavěná kamna

ČSN 73 4232

Sporáky – Individuálně stavěné sporáky

ČSN EN 13084-1

Volně stojící komíny – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 13084-2

Volně stojící komíny – Část 2: Betonové komíny

ČSN EN 13084-4

Volně stojící komíny – Část 4: Zděné vložky – Navrhování a provádění

ČSN EN 13084-6

Volně stojící komíny – Část 6: Ocelové vložky – Navrhování a provádění

ČSN EN 13084-8

Volně stojící průmyslové komíny – Část 8: Navrhování a provádění sloupových konstrukcí nesoucích komínové průduchy

§ 53 odst. 3, 4 a 5

Stavba pro bydlení

 

 

 

Pozn. Norma pro přístupnost v přípravě

§ 54

Stavba ubytovacího zařízení

ČSN EN ISO 18513

Služby cestovního ruchu – Hotely a ostatní kategorie turistického ubytování – Terminologie

ČSN 76 1110

Služby cestovního ruchu – Klasifikace ubytovacích zařízení – Kategorie hotel, hotel garni, penzion, motel a botel

 

§ 57 odst. 1

Stavba pro sport

 

 

Pozn. Norma pro přístupnost v přípravě

§ 65

Garáž

ČSN 73 6058

Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

 

ČSN EN 13 978-1

Betonové prefabrikáty – Prefabrikované betonové garáže – Část 1: Požadavky na železobetonové garáže z prostorových nebo rovinných dílců o rozměrech garážového boxu

 

§ 66 odst. 1 a 3

Servis a opravna motorových vozidel, čerpací stanice pohonných hmot

 

ČSN 73 6059

Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení

 

ČSN 73 6060

Čerpací stanice pohonných hmot

§ 71 odst. 4

 

ČSN 75 1400

Hydrologické údaje povrchových vod

§ 75 odst. 2, 3 a 5

Stoková síť a čistírna odpadních vod

 

 

ČSN 75 6101

Stokové sítě a kanalizační přípojky.

ČSN EN 752

Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek – část 1 – 6.

 

ČSN EN 1091

Venkovní podtlakové systémy stokových sítí.

 

ČSN EN 1671

Venkovní tlakové systémy stokových sítí

ČSN EN 1610

Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN 75 6909

Zkoušky vodotěsnosti stok.

 

ČSN 75 0905

Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží.

ČSN 756401

Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel.

ČSN 75 6415

Plynové hospodářství čistíren odpadních vod.

 

ČSN EN 752

Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek – část 1 – 6.

 

ČSN EN 1091

Venkovní podtlakové systémy stokových sítí.

ČSN EN 1671

Venkovní tlakové systémy stokových sítí.

ČSN EN 1610

Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.

§ 80 odst. 1, 3 a 4

Stavba na ochranu před povodněmi

 

ČSN 75 1400

Hydrologické údaje povrchových vod.

 

 

 

 

ČSN 75 2410

Malé vodní nádrže.

 

TNV 75 2415

Suché nádrže.

§ 85 odst. 4

Stavba sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod

ČSN 75 1400

Hydrologické údaje povrchových vod.

§ 86 odst. 1, 3 a 5

Studna

 

ČSN 75 5115

Studny individuálního zásobování vodou.

§ 87 odst. 8

Hrazení bystřin a strží

ČSN 75 2106-1

Hrazení bystřin a strží – Část 1: Obecně.

§ 94 odst. 3

Prostor pro přechovávání zbraní a střeliva a muniční skladiště

 

Příloha č. 13

 

 

 

gesce MV

§ 97

Podzemní objekt

ČSN 73 7501

Navrhování konstrukcí ražených podzemních objektů. Společná ustanovení

ČSN P 73 7505

Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí

ČSN 73 9010

Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany

ČSN 73 9050

Údržba stálých úkrytů civilní ochrany

ČSN 75 6101: 2004

Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 73 0212-4

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové stavební objekty

§ 100 odst. 2

Společná a závěrečná ustanovení

ČSN 73 0205

Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

Příloha č. 8

Umělé koupaliště, bazén a sauna

 

Pozn. Norma pro přístupnost v přípravě

Příloha č. 9

Infrastruktura pro alternativní paliva

ČSN EN 62196-2 ed. 2

Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením – Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud.

 

ČSN EN 62196-3

Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením – Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na stejnosměrný a střídavý/stejnosměrný proud.

ČSN EN 17127

Venkovní výdejní vodíkové čerpací stanice na plynný vodík s plnicími protokoly.

ČSN ISO 17268

Plynný vodík – Plnicí rozhraní pozemních vozidel.

ČSN IEC 60884-1

Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití – Část 1: Všeobecné požadavky.

ČSN EN 15869-2

Plavidla vnitrozemské plavby – Elektrická břehová přípojka, třífázový proud 400 V, do 63 A, 50 Hz – Část 2: Přípojka na břehu, požadavky na bezpečnost nebo ČSN EN 16840 Plavidla vnitrozemské plavby – Elektrická břehová přípojka, třífázové napětí 400 V, 50 Hz a proud minimálně 250 A.

ČSN EN ISO 16923

Plnicí stanice na zemní plyn – CNG stanice pro plnění vozidel.

ČSN EN ISO 16924

Plnicí stanice na zemní plyn – LNG stanice pro plnění vozidel

ČSN EN ISO 12617

Silniční vozidla – konektor pro doplňování zkapalněného zemního plynu – 3,1 MPa konektor

ČSN EN ISO 20519

Lodě a lodní technika – Specifikace pro doplňování paliva plavidlům poháněným na zkapalněný zemní plyn – Části 5.3 až 5.7.

Příloha č. 10

Vodní dílo

ČSN 755401

Navrhování vodovodních potrubí.

 

ČSN 75 5911

Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí.

 

ČSN 75 0905

Zkoušky vodotěsnosti vodovodních a kanalizačních nádrží.

 

Příloha č. 11

Stavba pro plnění funkce lesa

ČSN 73 6108

Lesní cestní síť.

Příloha č. 13

Prostor pro přechovávání střeliva, muniční skladiště

 

gesce MV

Příloha č. 14

Stavba pro zemědělství

ČSN 46 5750

Zásady skladování tuhých průmyslových hnojiv

Související články