Návrh vyhlášky o digitální technické mapě kraje

Dne 26. února 2020 vstoupil v platnost zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tímto zákonem byla do právního řádu zavedena komplexní právní úprava tvorby a správy digitálních technických map a Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu bylo zmocňovacími ustanoveními uloženo stanovit vyhláškou obsah digitální technické mapy kraje (dále jen „digitální technická mapa“) a další skutečnosti nezbytné pro praktické vedení digitálních technických map. Předkládaným návrhem vyhlášky je reagováno na tuto novou právní úpravu v zeměměřickém zákoně.

Vyhláškou o digitální technické mapě kraje se na základě zmocnění v zeměměřickém zákoně stanovují:

 • struktura a obsah digitální technické mapy včetně zjednodušeného způsobu vedení údajů, které nedosahují požadované úplnosti, a včetně rozdělení údajů na veřejné a neveřejné,
 • charakteristiky přesnosti digitální technické mapy,
 • výměnný formát digitální technické mapy,
 • formy a podmínky poskytování údajů z digitální technické mapy,
 • údaje, které stavebník předává do digitální technické mapy při vzniku, změně nebo zániku objektu nebo zařízení, a jejich strukturu,
 • podrobný obsah seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury (dále také „DTI“) a seznamu editorů digitálních technických map krajů a osob, které za editora plní jeho editační povinnost.

Podle schváleného Plánu přípravy vyhlášek na rok 2020 se k tomuto materiálu nezpracovává hodnocení dopadů regulace (RIA).

K § 1

Stanoví se předmět úpravy v souladu s ustanovením § 20 odst. 1 písm. i) až m) zeměměřického zákona.

K § 2

Stanoví se, jaké údaje se v digitální technické mapě vedou o objektech a zařízeních dopravní a technické infrastruktury a o jejich ochranných a bezpečnostních pásmech (odstavec 1), o objektech základní prostorové situace (odstavec 3) a o záměrech na provedení změn dopravní a technické infrastruktury (odstavec 5). S ohledem na rozsah a výrazně technický charakter těchto údajů jsou v textu ustanovení obsažena pouze obecná pravidla týkající údajů, které jsou společné, tedy jsou evidovány o všech objektech z dané skupiny. Konkrétní údaje evidované o jednotlivých typech objektů jsou pak řešeny odkazem na přílohu č. 1. Údaje, jejichž evidence vyplývá již z textu § 2, nejsou v přílohách uváděny, tj. přílohy neobsahují úplný výčet evidovaných údajů, ale pouze těch, které charakterizují konkrétní typ objektu.

K odst. 1, 3 a 5 písm. a): Objekty budou členěny do kategorií (např. dopravní stavby) a v rámci kategorií do skupin (např. silniční doprava, drážní doprava atd.). V rámci skupiny jsou pak stanoveny již konkrétní typy evidovaných objektů (např. chodník, cyklostezka, dopravní ostrůvek, dělicí pás atd.).

K odst. 1, 3 a 5 písm. b): U jednotlivých objektů v rozsahu, který vyplývá z přílohy č. 1, budou vedeny jejich vlastnosti, např. u cyklostezky to bude převažující povrch a označení cyklostezky, u osy železnice to bude typ úseku železnice, kategorie železniční dráhy, typ železniční trati, trakce (způsob pohonu souprav), označení trati, počet kolejí a rozchod kolejí, atd.

K odst. 1 písm. c): Nezbytné jsou údaje o vlastníkovi DTI, neboť povinnosti týkající se poskytování údajů o dopravní a technické infrastruktuře a vedení evidence o ní jsou stavebním zákonem primárně uloženy právě vlastníkům. Od vedení tohoto údaje lze upustit pouze v případě, kdy vlastník není známý a zákon stanoví, kdo je správcem nebo provozovatelem této infrastruktury (viz odst. 2).

K odst. 1 písm. d): Dalším evidovaným údajem je údaj o správci nebo provozovateli DTI – ten může být v řadě případů současně i vlastníkem, ale ne vždy tomu tak je. S ohledem na roli správců a provozovatelů v procesech územního plánování a stavebního řízení je nezbytné vést i tento údaj.

K odst. 1 písm. e), odst. 3 a 5 písm. c): K naplnění základního smyslu vedení digitální technické mapy je nezbytné vést údaje o průběhu a umístění DTI. Co se těmito údaji rozumí, je podrobně upraveno v § 3.

K odst. 1 písm. f), odst. 3 písm. d): V návaznosti na informační systém identifikačního čísla stavby, upravený v § 184i stavebního zákona, se navrhuje vést u jednotlivých objektů také jedinečný identifikátor stavby, který umožní propojení údajů digitální technické mapy s údaji jiných informačních systémů veřejné správy.

K odst. 1 písm. g), odst. 3 a 5 písm. e): Z technických a praktických důvodů je nezbytné, aby byl u všech objektů veden identifikátor změny, datum změny a označení osoby, která změnu do digitální technické mapy provedla. Touto osobou je editor nebo osoba, která na základě písemné smlouvy za editora plní jeho editační povinnost (viz § 4b odst. 7 věta čtvrtá zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném od 1. července 2023).

K odst. 1 písm. h), odst. 5 písm. f): Jelikož je nezbytné zajistit návaznost na editační informační systémy jednotlivých editorů, navrhuje se vést také identifikátor objektu nebo zařízení v editačním infomačním systému editora, samozřejmě pod podmínkou že takový identifikátor existuje (ne všichni editoři musí mít k dispozici takto vybavené systémy).

Dále se v odstavci 7 řeší rozdělení údajů digitální technické mapy na veřejnou a neveřejnou část. Vybrané údaje o vlastnostech objektů a zařízení DTI v rozsahu podle přílohy 1 budou neveřejné, všechny ostatní údaje digitální technické mapy jsou navrhovány jako veřejné.

K § 3

Stanoví se, jaké údaje o umístění a průběhu se vedou u objektů a zařízení dopravní a technické infrastruktury (odst. 1), u ochranných a bezpečnostních pásem objektů a zařízení DTI (odst. 2), u objektů a zařízení základní prostorové situace (odst. 3) a u záměrů na provedení změn DTI (odst. 4).  Upravuje se, jakým způsobem jsou tyto informace vyjádřeny (bod, linie nebo plocha s definičním bodem) s tím, že pro jednotlivé typy objektů se stanoví konkrétní způsob vyjádření v příloze č. 1.

Dále se upravuje, v jakém souřadnicovém systému a jednotkách se prostorové informace o objektech digitální technické mapy vedou. Ohledně charakteristik přesnosti prostorových informací je odkazováno na přílohu č. 2 k vyhlášce.

K § 4

Pro případy, kdy údaje o dopravní a technické infrastruktuře neodpovídají svou přesností nebo úplností požadavkům podle § 2, umožňuje článek II. – Přechodná ustanovení zákona č. 47/2020 Sb. vést tyto údaje do doby jejich doplnění zjednodušeným způsobem. Podrobnosti o tom, co se rozumí zjednodušeným způsobem vedení údajů digitální technické mapy, pak stanoví tato vyhláška.

Údaje o dopravní a technické infrastruktuře nemusí být ve všech případech k dispozici v potřebné úplnosti, přesto je namístě využít alespoň ty údaje, které dostupné jsou, pokud splňují určité minimální parametry, a to až do doby, než budou nahrazeny údaji plnohodnotnými.

Ustanovení vymezuje zjednodušený způsob vedení digitální technické mapy tak, že stanoví horní a dolní hranici rozsahu vedených údajů. Ve druhém odstavci je upraveno, od kdy se údaje považují za úplné (horní hranice) – tím je zjednodušený způsob vedení digitální technické mapy vymezen negativně. Ve druhém odstavci je pak stanoveno nezbytné minimum údajů tak, aby mělo jejich vedení zjednodušeným způsobem ještě smysl (dolní hranice).

K § 5

Ustanovení obsahuje podrobnosti postupu a náležitosti předávání údajů do digitální technické mapy při vzniku, změně nebo zániku objektu nebo zařízení stavebníkem. Toto ustanovení se týká pouze údajů o základní prostorové situaci, nikoliv údajů o DTI – ty budou do digitální technické mapy zapisovány přímo jejich editory.

V řadě případů budou údaje předávány jako součást dokumentace skutečného provedení stavby, která bude obsahovat i geodetickou část v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Pro případy, kdy se taková dokumentace nevyhotovuje (v případech, kdy při provádění stavby nedošlo k podstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci uvedeným v § 118 odst. 7 stavebního zákona), pak vyhláška stanoví, že údaje budou předávány v podobě geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy. Podrobnosti obsahu geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy stanoví příloha č. 4 k této vyhlášce.

V případech, kdy se ohlašovaná změna údajů netýká prostorových informací, ale pouze popisných údajů (například změna povrchu určité plochy), budou údaje předávány ve formě ohlášení, které bude obsahovat údaje o ohlašovateli, označení objektu nebo zařízení, kterého se změna týká, a dosavadní a nové údaje o tomto objektu nebo zařízení.  

K § 6

V souladu s § 20 odst. 1 písm. j) zeměměřického zákona se stanoví pravidla pro tvorbu výměnného formátu digitální technické mapy. Tento výměnný formát bude používán jak při předávání údajů do digitální technické mapy (zejména při plnění povinnosti stavebníka předat údaje o objektu nebo zařízení, které tvoří obsah digitální technické mapy), tak při poskytování údajů z digitální technické mapy navenek. Pro účely poskytování údajů z digitální technické mapy je pak potřebné, aby byla možnost zachytit ve výměnném formátu jak údaje k danému okamžiku (tzv. stavové údaje), tak změny těchto údajů za určité období (tzv. změnové údaje).

Upravuje se základní obsah souboru ve výměnném formátu, podrobný obsah je pak dán vlastním obsahem digitální technické mapy a strukturou údajů předávaných k aktualizaci digitální technické mapy, tedy přílohami 1 a 3. Technické parametry výměnného formátu jsou řešeny odkazem na jejich zveřejnění na portálu digitální technické mapy, jak je obvyklé v případě takto vysoce technických dokumentů, u kterých je v případě potřeby jejich změn třeba reagovat pružnějším způsobem, než jaký umožňuje změna právního předpisu.

Datový model výměnného formátu bude veden v katalogu, jehož správu bude zajišťovat Český úřad zeměměřický a katastrální na základě údajů poskytnutých jednotlivými správci digitálních technických map. Společně s katalogem výměnného formátu bude vedena i další pomocná dokumentace, zejména tzv. ontologický katalog obsahující výklad jednotlivých pojmů v návaznosti na příslušná ustanovení právních předpisů.

K § 7

Údaje digitální technické mapy budou poskytovány bezplatně. Rozdílný režim přitom bude mít poskytování údajů z veřejné a neveřejné části digitální technické mapy.

Údaje z veřejné části digitální technické mapy budou poskytovány formou

 • nahlížení prostřednictvím aplikace,
 • prohlížecích služeb a
 • stahovacích služeb.

Při poskytování údajů formou stahovacích služeb je poskytování těchto údajů omezeno z technických a praktických důvodů svým rozsahem na území jednotlivých obcí. Další omezení pak mohou vyplývat z právních předpisů, zejména zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů. Konkrétní technické podmínky provozu aplikace a služeb budou zveřejněny na internetových stránkách digitální mapy veřejné správy spravovaných Úřadem.

Digitální technická mapa je významný informační systém, proto je nezbytné, aby v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 zákona o kybernetické bezpečnosti mohl správce přijmout potřebná opatření pro případy, že by uživatel aplikace nebo služeb přetěžoval technologickou infrastrukturu nebo služby neodborně používal. Jedná se o situace, kdy je nutné reagovat okamžitě, a proto je správci digitální technické mapy dána možnost uživateli v takovém jednání zabránit technickými prostředky. Obdobná úprava je v současnosti obsažena například v § 5 odst. 4 a § 12 odst. 1 vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, kde se v praxi osvědčila.

K § 8 a 9

Podle § 4d zeměměřického zákona jsou v rámci informačního systému digitální mapy veřejné správy vedeny i 

 • seznam vlastníků, provozovatelů a správců technické infrastruktury, včetně údajů o tom, v jakém území plní povinnost podle § 161 odst. 1 věty druhé stavebního zákona a vlastníků, provozovatelů a správců dopravní infrastruktury včetně údajů o tom, v jakém území působí a 
 • seznam editorů digitálních technických map a osob, které za editora plní jeho editační povinnost, včetně rozsahu jejich oprávnění k editaci.

Ustanovení § 8 a 9 stanoví, jaké konkrétní údaje jsou o těchto osobách vedeny, a to takovým způsobem, aby shromažďování a zpracovávání údajů bylo prováděno jen v nezbytném rozsahu tak, aby byl zajištěn účel stanovený zákonem.  

K § 10

Účinnost se stanovuje v souladu s účinností novely zeměměřického zákona, tedy 1. července 2023, s výjimkou § 8, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023, a to s ohledem na ustanovení čl. II bodu 3 zákona č. 47/2020 Sb.

K příloze č. 1

Příloha č. 1 stanoví konkrétní údaje, které jsou obsahem digitální mapy a jsou vedeny podle § 2 odstavce 1 písm. a) a b) a § 3 odst. 5 vyhlášky.

Objekty a zařízení, které jsou obsahem digitální technické mapy, se člení do těchto kategorií:

 1. Budovy
 2. Dopravní stavby
 3. Vodohospodářské stavby
 4. Speciální stavby – technická infrastruktura
 5. Stavby pro průmyslové účely a hospodářství
 6. Rekreační, kulturní a sakrální stavby
 7. Příslušenství a zařízení staveb
 8. Vodstvo, vegetace a terén
 9. Geodetické a kartografické prvky
 10. Záměry na změnu využití území
 11. Hranice ochranné, bezpečnostní a účelové

K příloze č. 2

Příloha č. 2 stanoví charakteristiky přesnosti prostorových informací digitální technické mapy. Přesnost je upravena třídami přesnosti 1 až 5 shodně s technickou normou ČSN 01 3410 s tím, že u prostorových informací, jejichž přesnost není známa nebo nevyhovuje ani třídě přesnosti 5, se uvede namísto údaje o třídě přesnosti číslice 9. Převzetí kritérií z technické normy umožňuje bezproblémové začlenění doposud vyhotovených technických map.

K příloze č. 3

Příloha č. 3 stanoví v návaznosti na § 5 strukturu údajů, které jsou předávány o objektu nebo zařízení, které tvoří obsah digitální technické mapy, pro účely její aktualizace. S ohledem na to, že je třeba zajistit, aby na hranicích mezi objekty DTI a objekty základní prostorové situace nedocházelo ke střetům editorů, nepředávají se údaje o objektech tak, jak jsou podle přílohy č. 1 obsahem DTM, ale předávají se údaje o jejich konstrukčních prvcích a související údaje, které umožní jednotlivé objekty digitální technické mapy konstruovat takovým způsobem, aby k těmto střetům nedocházelo.

K příloze č. 4

Příloha č. 4 stanoví náležitosti geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy. Náležitosti jsou obdobné, jako v případě geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, která bude sloužit k aktualizaci digitální technické mapy v těch případech, kdy je tato dokumentace vyhotovována podle stavebního zákona.

Navrhována je taková struktura, kdy k souboru s popisovým polem jsou připojeny ostatní náležitosti formou souborových příloh. Toto řešení umožní snadné opatření všech  náležitostí geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy elektronickým podpisem a časovým razítkem, tedy jejich ověření úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Soubor s popisovým polem i ostatní soubory budou předávány v otevřeném formátu PDF/A, který umožňuje uchovávání v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě a je dnes standardně používán pro dokumentování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě. Soubor se seznamem souřadnic musí umožňovat strojové čtení souřadnic, protože se předpokládá jeho občasné využití při navazujících zeměměřických činnostech i při aktualizaci digitální technické mapy. Převážně by však k těmto účelům měl sloužit soubor s údaji ve výměnném formátu.

Z důvodu požadavků na přesnost je zaměření podzemních objektů a zařízení předepsáno před jejich zakrytím. Stejný požadavek je kladen již dnes na vyhotovování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby.

Pro větší názornost se zveřejňuje vzor geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy v rozsahu popisového pole a měřického náčrtu.

Návrh vyhlášky ke stažení

Související články