Přípravné školení na autorizační zkoušku ČKAIT v oboru vodohospodářských staveb a krajinného inženýrství

Od ledna 2021 opět probíhají autorizační zkoušky na ČKAIT. Pro individuální i firemní zájemce nabízí Ing. Petr Vít po dlouhé koronavirové pauze intenzivní třídenní školení a odbornou vodohospodářskou přípravu na autorizační zkoušku ČKAIT Program seznámení s průběhem a přípravou zkoušky, rozdílová zkouška, o vodě (co je voda, anomálie vody, zásoby vody na Zemi, voda trochu jinak), základy hydrauliky, hydrologie a klimatologie v rozsahu požadovaném pro zkoušku, extrémní hydrologické jevy (sucho, povodně, protipovodňová ochrana, povodňová služba), vodní hospodářství ČR (management VH, správa povodí, správa vodních toků, cena vody), vodní toky (vodstvo…

Více zde >>>

Návrh zákona ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů

Poslanecká sněmovna projednala v prvním čtení návrh zákona o prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro výkon pracovně právních vztahů v období od 12. března do 31. prosince 2020. Zákon prodlužuje platnost dokumentů k prokázání splnění kvalifikační předpoklady pro výkon práce stanovené zvláštními právními předpisy stanovujícím zvláštní požadavky na kvalifikační předpoklady spojené s výkonem práce v pracovněprávním vztahu po dobu trvání rozhodné doby. V souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19, které je způsobené novým koronavirem SARS-CoV2, došlo postupně v České republice k přijetí celé řady opatření, jež dosud na našem území neměly obdoby. S…

Více zde >>>

Kvalitní práce s riziky je základem pro zajištění bezpečné lidské společnosti a jejího rozvoje

Lidé chtějí žít v bezpečí a mít zajištěn potenciál pro rozvoj. Proto se strategické řízení každého státu, území či objektu zaměřuje na dlouhodobou udržitelnost a na základě poznání to provádí zacílenou prací s riziky všeho druhu. Úvod Protože doposud neexistuje obecná shoda na formulaci problémů udržitelnosti veřejného blaha (blahobytu) lidské společnosti v kontextu se systémovými službami, je každé dosavadní řešení dočasné, jelikož se neustále balancuje mezi konkurujícími si zájmy a společenskými cíli (jsou-li stanoveny). Je obtížné řešit problémy rozhodování jednoznačně vzhledem k měnícímu se charakteru rozhodovacího procesu [1]. V rozhodování se řeší dále uvedená dilemata:…

Více zde >>>

Integrální bezpečnost – zcela nový doktorský obor ČVUT v Praze získal akreditaci

ČVUT v Praze získalo akreditaci na nový doktorský obor v češtině a angličtině „Integrální bezpečnost / Integral Safety“. Jde o průřezový doktorský program, jehož cílem je připravit odborníky, kteří budou umět na současné světové odborné úrovni správně identifikovat, analyzovat, hodnotit, řídit a vypořádat rizika spojená s objekty povahy socio-kyber-fyzické tak, aby jejich bezpečnost byla udržována na dobré úrovni a mohla se zvyšovat.Předsedkyni vědecké rady APTI, z.s., doc. RNDr. Daně Procházkové, DrSc. se podařilo úspěšně završit náročný legislativní proces akreditace tohoto nového doktorského studijního oboru. Program naplňuje cíl manažerských i inženýrských…

Více zde >>>

Hygienické minimum pro pracovníky ve vodárenství

Co to je “Hygienické minimum pro pracovníky ve vodárenství”? Něco, co příslušní pracovníci ve vodárenství dávno znají nebo by měli znát – to by mohla být obvyklá odpověď náhodně vybraného a dotázaného vedoucího vodárenského pracovníka. Je to zároveň dobrý startovní bod pro rozvíjení tohoto sdělení. V podmiňovacím způsobu je totiž určitá nejistota (opravdu to všichni znají?) a pak jsou zde nově nastupující pracovníci – opravdu bývají vždy a patřičným způsobem poučeni o hygienických zásadách správné provozní praxe? MUDr. František Kožíšek, CSc.Státní zdravotní ústavPraha Ke zmírnění a překonání této nejistoty by měla…

Více zde >>>