Význam Enviromentálního prohlášení o produktu a jeho přínos pro vodohospodářský sektor

Ve dnech 21.-22. proběhne v Hradci Králové specializovaná konference POTRUBÍ 2023. V rámci odborného programu zazní řada zajímavých přednášek. Jednou z nich je Význam Enviromentálního prohlášení o produktu a jeho přínos pro vodohospodářský sektor, který přednese Ing. Miroslav Pfleger, ředitel společnosti SAINT GOBAIN PAM, s.r.o.

Příspěvek prezentuje historii a důvody vzniku Enviromentálního prohlášení o produktu (Enviromental Product Declaration, EPD), systém posuzování dopadů produktů na životní prostředí formou odpovídající normě ČSN ISO 14025. Shrnuje význam těchto deklarací pro vodohospodářský sektor.

Součástí příspěvku je představení souboru měřitelných informací o vlivu výrobku na životní prostředí zajišťované metodo analýzy životního cyklu (Life Cycle Assessment, LCA) a představení konkrétních deklarací EPD trubních systémů SAINT-GOBAIN PAM.

Ing. Miroslav Pfleger absolvoval ČVUT, obor vodní hospodářství. Ve společnosti SAINT-GOBAIN PAM začínal v roce 2000 jako technik a v současnosti působí ve funkci technicko-výkonného ředitele společnosti.

Bližší informace o konferenci a další informace jsou k dispozici na adrese: https://www.technicka-zarizeni.cz/potrubi-2023/

#potrubi #pipe #pipeline #epd #zivotnost

Související články