VYDANÉ ČSN – ÚNOR 2018

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

ČSN 75 7622
kat.č. 504186
Kvalita vod – Stanovení radia 226;
Vydání: Únor 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN 75 7622 Jakost vod – Stanovení radia 226; Vydání: Srpen 19980

Normy schválené

ČSN EN 1017+A1 (75 5890)
kat.č. 504008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě –
Polovypálený dolomit; Vydání: Leden 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1017 (75 5890) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě –
Polovypálený dolomit; Vydání: Březen 2015

ČSN EN ISO 11731 (75 7881)
kat.č. 504174
Kvalita vod – Stanovení bakterií rodu Legionella; (idt ISO 11731:2017);
Vydání: Leden 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 11731 (75 7881) Jakost vod – Stanovení bakterií rodu Legionella; Vydání: Únor 2002
ČSN ISO 11731-2 (75 7881) Jakost vod – Stanovení bakterií rodu Legionella – Část 2: Metoda

Související články