Novinky v technické normalizaci – únor 2024

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN 75 6101 kat. č. 518673
Stokové sítě a kanalizační přípojky; Vydání: Únor 2024
Jejím vydáním se zrušuje ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky; Vydání: Duben 2012

ČSN EN 12889 (75 6115) kat. č. 518672
Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení; Vydání: Únor 2024
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12889 (75 6115) Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení; Vyhlášena: Říjen 2023

ČSN EN 12255-13 (75 6403) kat. č. 518702
Čistírny odpadních vod – Část 13: Čištění odpadních vod chemickým srážením; Vydání: Únor 2024
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12255-13 (75 6403) Čistírny odpadních vod – Část 13: Čištění odpadních vod chemickým srážením; Vyhlášena: Říjen 2023

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 5211 (13 3091) kat. č. 518388 Průmyslové armatury – Připojení částečně otočných pohonů; EN ISO 5211:2023; ISO 5211:2023; Platí od 2024-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 5211 (13 3091) Průmyslové armatury – Připojení částečně otočných pohonů; Vyhlášena: Listopad 2017

Související články