Vodovody, kanalizace a vodní toky v roce 2022

Český statistický úřad na svých stránkách pravidelně zveřejňuje dva statistické výkazy – VH8b-01 o vodovodech a kanalizacích a VH8a-01 o vodních tocích a dodávkách povrchové vody. Publikace vydávané Ministerstvem zemědělství k problematice vodního hospodářství a vodovodů a kanalizací v roce 2022 předkládají informace z ročního zpracování.

Na stránkách Českého statistického úřadu jsou k dispozici ke stažení ve formátu MS Excel a PDF výkazy včetně komentáře v následující struktuře:

1. Údaje o vodovodech a kanalizacích za rok 2022 podle krajů (NUTS 3)           

 • 1.1 Vodovody
  • 1.1.1 Vodovody – počty, délky sítí a zásobovaní obyvatelé
  • 1.1.2 Technické údaje vodovodů, kapacity vodojemů
  • 1.1.3 Voda pitná, užitková 
  • 1.1.4 Voda vyrobená určená k realizaci, voda fakturovaná, vodné
  • 1.1.5 Voda nefakturovaná
 • 1.2 Kanalizace
  • 1.2.1 Kanalizace – obyvatelé napojení na kanalizaci a ČOV
  • 1.2.2 Vody vypouštěné do kanalizace, čištěné vody
  • 1.2.3 Voda vypouštěná do toků, stočné, délky sítí
 • 1.3 Čistírny odpadních vod (ČOV)    
  • 1.3.1 Čistírny odpadních vod (počet)
  • 1.3.2 Znečištění na ČOV
 • 1.4 Kaly

2. Souhrnné údaje o vodovodech a kanalizacích za rok 2022 podle oblastí (NUTS 2)

 • 2.1 Vodovody
  • 2.1.1 Údaje o vodovodech za rok 2022 podle oblastí (NUTS 2) 
  • 2.1.2 Vybrané souhrnné údaje za rok 2022 v porovnání s rokem 2021
 • 2.2 Kanalizace
  • 2.2.1 Údaje o kanalizacích za rok 2022 podle oblastí (NUTS 2)
  • 2.2.2 Vybrané souhrnné údaje za rok 2022 v porovnání
   s rokem 2021                        

3. Vodní toky a dodávky povrchové vody v roce 2022

 • 3.1 Vodní toky    
 • 3.2 Dodávky povrchové vody                           
 • 3.3 Druh vypouštěných vod do toků ve správě st. podniků Povodí  
 • 3.4 Znečištění vodních toků 

Grafy

 • Graf 1 – Podíl obyvatel zásobovaných vodou a napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu v roce 2022
 • Graf 2 – Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod
  v jednotlivých krajích v roce 2022   
 • Graf 3 – Množství vyrobené pitné vody, fakturované vody celkem a vody fakturované domácnostem v ČR v roce 2022
 • Graf 4 – Průměrná cena za 1 m3 fakturované vody a průměrná cena za 1 m3 odváděných odpadních vod v ČR v roce 2022 (podle krajů)

Kontakt:
Informační služby ČSÚ
tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Soňa Horáčková
E-mail: sona.horackova@czso.cz

Související články