Vydané ČSN – Listopad 2018

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

ČSN EN ISO 11296-1 (64 6420)
kat.č. 506024
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek
a stokových sítí uložených v zemi – Část 1: Obecně; (idt ISO 11296-1:2018);
Vydání: Listopad 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 11296-1 (64 6420) Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek
a stokových sítí uložených v zemi – Část 1: Všeobecně; Vydání: Listopad 2011

ČSN EN 12274-1 (73 6163)
kat.č. 506180
Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 1: Odběr vzorků kalové směsi;
Vydání: Listopad 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12274-1 (73 6163) Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 1: Odběr vzorků pro extrakci pojiva;
Vyhlášena: Září 2018

ČSN EN 12274-2 (73 6163)
kat.č. 506181
Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 2: Stanovení obsahu zbytkového pojiva
včetně přípravy vzorků;
Vydání: Listopad 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12274-2 (73 6163) Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 2: Stanovení obsahu zbytkového pojiva;
Vyhlášena: Září 2018

ČSN EN 12274-3 (73 6163)
kat.č. 506182
Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 3: Konzistence;
Vydání: Listopad 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12274-3 (73 6163) Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 3: Konzistence; Vyhlášena: Září 2018

ČSN EN 12274-4 (73 6163)
kat.č. 506183
Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 4: Stanovení koheze směsi;
Vydání: Listopad 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12274-4 (73 6163) Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 4: Stanovení koheze směsi;
Vyhlášena: Říjen 2018

ČSN EN 12274-5 (73 6163)
kat.č. 506184
Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 5: Stanovení minimálního obsahu pojiva
a odolnosti vůči opotřebení;
Vydání: Listopad 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12274-5 (73 6163) Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 5: Stanovení opotřebení; Vyhlášena: Září 2018

ČSN EN 12274-6 (73 6163)
kat.č. 506185
Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 6: Pokládaná množství;
Vydání: Listopad 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12274-6 (73 6163) Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 6: Pokládaná množství; Vyhlášena: Září 2018

ČSN EN 16181 (83 8155)
kat.č. 506227
Půdy, upravený bioodpad a kaly – Stanovení polycyklických aromatických
uhlovodíků (PAH) plynovou chromatografií (GC) a vysokoúčinnou kapalinovou
chromatografií (HPLC);
Vydání: Listopad 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN P CEN/TS 16181 (83 8055) Kaly, upravený bioodpad a půdy – Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků
(PAH) plynovou chromatografií (GC) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií
(HPLC); Vydání: Květen 2014

Související články