VYDANÉ ČSN – ÚNOR 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 18/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 16932-1 (75 6113)
kat.č. 506846
Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Čerpací systémy – Část 1: Obecně;
Vydání: Únor 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 16932-1 (75 6113) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek – Čerpací systémy – Část 1:
Obecné požadavky; Vyhlášena: Říjen 2018

ČSN EN 16932-2 (75 6113)
kat.č. 506847
Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Čerpací systémy – Část 2: Tlakové
systémy;
Vydání: Únor 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 16932-2 (75 6113) Venkovní tlakové systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek – Čerpací systémy –
Část 2: Přetlakové systémy; Vyhlášena: Říjen 2018

ČSN EN 16932-3 (75 6113)
kat.č. 506848
Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Čerpací systémy – Část 3:
Podtlakové systémy;
Vydání: Únor 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 16932-3 (75 6113) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek – Čerpací systémy – Část 3:
Podlahové systémy; Vyhlášena: Říjen 2018

ČSN 75 7624
kat.č. 506753
Kvalita vod – Stanovení radonu 222;
Vydání: Únor 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN 75 7624 Jakost vod – Stanovení radonu 222; Vydání: Květen 2001

Související články