Program konference

Program konference je v přípravě. Organizační team a programový výbor shromažďují návrhy přednášek a zařazují je do jednotlivých bloků programových bloků konference.

Program konference – přijaté přednášky

Úterý

13. září 2021

08:00 Registrace, ranní káva

09:00 Zahájení konference

09:30 I. blok přednášek – legislativa, financování, plány obnovy

Regulace VAK, dohledová role MZe se zaměřením na udržitelnost sektoru VaK

Ing. Aleš Kendík
Ministerstvo zemědělství, Praha

Dotační financování vodárenské infrastruktury: aktuální stav, výhled do dalšího programového období

Ing. Jan Kříž
Ministerstvo životního prostředí, Praha

Plány obnovy Pražské vodohospodářské společnosti, a. s. do r. 2030

Ing. Pavel Válek
Pražská vodohospodářská společnost, a.s., Praha

Finanční udržitelnost a cenotvorba v OŽP 21+

Ing. Gabriela Baštářová
Státní fond životního prostředí ČR, Praha

Název přednášky v jednání

Ing. Halina Studničková, Ph.D., FCCA, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., Ostrava

12:15 Oběd

13:30 II. blok přednášek

18:00 Diskuze k odbornému programu 1. dne konference

19:00 Společenský večer

Středa

14. září 2021

09:00 III. blok přednášek

Obnova ocelových vodovodních přivaděčů instalací nového PE potrubí

Ing. Daniel Šnajdr, egeplast international GmbH, Greven, Germany

Výroba a využití izolovaných ocelových trub ve vodním hospodářství

Ing. Jan Pospíšil, Libertysteelgroup, a.s., Ostrava

Ověřování a opravy vodoměrů

Ing. Karel Žáček, Kapka, spol. s r.o., Kutná Hora

Problematika obnovy nevyhovujících odlehčovacích komor

Ing. Jana  Š E N K A P O U L O V Á ,  Ph.D., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Brno

XXXX

Ing. Karel Plotěný

Tepelná čerpadla a ČOV – slibné spojení?

Ing. Tomáš Caha, SAKO Brno, s.r.o., Brno

20 let povodní

Ing. Jiří Cabrnoch, CSc.

13:00 Závěr konference, oběd

Výzva pro lektory

Pokud máte zájem o vystoupení v rámci odborného programu konference Obnova 2022, kontaktujte prosím organizační team, nebo přípravný výbor konference prostřednictvím adresy: konference@vakinfo.cz, nebo vyplňte Přihlášku odborné přednášky