VYDANÉ ČSN – BŘEZEN 2018

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Normy schválené

ČSN EN ISO 20484 (01 5005)
kat.č. 503901
Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Slovník; (idt ISO 20484:2017);
Vydání: Březen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 20484 (01 5005) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Slovník; Vyhlášena: Září 2017

ČSN P CEN/TS 17100 (01 5079)
kat.č. 504407
Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení kapilární metodou – Referenční fotografie
a velikosti indikací;
Vydání: Březen 2018

Opravy ČSN

ČSN EN 1092-1+A1 (13 1170)
kat.č. 504391
Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky
a příslušenství s označením PN – Část 1: Příruby z oceli;
Vydání: Červenec 2014
Oprava 1; Vydání: Březen 2018 (Oprava je vydána tiskem)

Zrušené ČSN

ČSN EN 13137 (83 8021)
Charakterizace odpadů – Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) v odpadech,
kalech a sedimentech;
Vydání: Duben 2002;
Zrušena k 2018-04-01

ČSN P CEN/TS 16172 (83 8132)
Kaly, upravený bioodpad a půdy – Stanovení prvků s použitím atomové absorpční
spektrometrie s grafitovou kyvetou (GF-AAS);
Vydání: Leden 2014;
Zrušena k 2018-04-01

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN 16933-2 (75 6109)
kat.č. 503777
Odvodňovací systémy vně budov – Navrhování – Část 2: Hydraulický návrh;
EN 16933-2:2017;
Platí od 2018-04-01

ČSN EN ISO 20227 (75 7747)
kat.č. 503963
Kvalita vod – Stanovení inhibičních účinků odpadních vod, přírodních vod
a chemických látek na růst okřehku Spirodela polyrhiza – Metoda s použitím
mikrobiotestu nezávislého na zásobní kultuře; EN ISO 20227:2017;
ISO 20227:2017;
Platí od 2018-04-01

ČSN EN ISO 18295-1 (76 1802)
kat.č. 503778
Zákaznická kontaktní centra – Část 1: Požadavky na zákaznická kontaktní
centra; EN ISO 18295-1:2017; ISO 18295-1:2017; Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením spolu s vyhlášením ČSN EN ISO 18295-2 se zrušuje
ČSN EN 15838 (76 1802) Zákaznická kontaktní centra – Požadavky na poskytování služeb;
Vyhlášena: Duben 2010

ČSN EN ISO 18295-2 (76 1802)
kat.č. 503779
Zákaznická kontaktní centra – Část 2: Požadavky na klienty využívající služby
zákaznických kontaktních center; EN ISO 18295-2:2017; ISO 18295-2:2017;
Platí od 2018-04-01
Jejím spolu s vyhlášením ČSN EN ISO 18295-1 vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 15838 (76 1802) Zákaznická kontaktní centra – Požadavky na poskytování služeb;
Vyhlášena: Duben 2010

Související články