VYDANÉ ČSN – ČERVEN 2017

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

ČSN EN 12897 (75 5360)
kat.č. 502530
Zásobování vodou – Nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ohřívače vody; Vydání: Červen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12897 (75 5360) Zásobování vodou – Nepřímo ohřívané uzavřené zásobníkové ohřívače vody;
Vyhlášena: Leden 2017

ČSN ISO 5667-20 (75 7051)
kat.č. 502580
Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 20: Návod pro použití údajů získaných při odběru vzorků k rozhodování – Shoda s limity a systémy klasifikace*);
Vydání: Červen 2017

ČSN ISO 5667-22 (75 7051)
kat.č. 502581
Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 22: Návod pro navrhování a instalaci objektů pro monitoring podzemní vody*); Vydání: Červen 2017

ČSN ISO 5667-24 (75 7051)
kat.č. 502531
Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 24: Návod pro provádění auditů odběru vzorků*); Vydání: Červen 2017

ZMĚNY ČSN

ČSN 75 2130
kat.č. 502555
Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemia vedeními; Vydání: Únor 2012
Změna Z1; Vydání: Červen 2017

ČSN EN ISO 7326 (63 5212)
kat.č. 502583
Pryžové a plastové hadice – Stanovení odolnosti proti ozonu za statickýchpodmínek; (idt ISO 7326:2016); Vydání: Červen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 7326 (63 5212) Pryžové a plastové hadice – Stanovení odolnosti proti ozónu za statických podmínek;
Vydání: Únor 2009

ČSN EN ISO 8033 (63 5214)
kat.č. 502584
Pryžové a plastové hadice – Stanovení soudržnosti vrstev; (idt ISO 8033:2016);
Vydání: Červen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 8033 (63 5214) Pryžové a plastové hadice – Stanovení soudržnosti vrstev; Vydání: Leden 2007

ČSN EN 1253-3 (13 6366)
kat.č. 502570
Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 3: Hodnocení shody; Vydání: Červen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1253-3 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 3: Hodnocení shody; Vyhlášena: Prosinec 2016

ČSN ISO 10241-1 (01 0500)
kat.č. 502756
Terminologická hesla v technických normách – Část 1: Obecné požadavky a příklady zpracování; Vydání: Červen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN 01 0500 Terminologické normy – Příprava a uspořádání; Vydání: Říjen 1996

Související články