VYDANÉ ČSN – KVĚTEN 2017

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

ČSN EN ISO 9934-1 (01 5046)
kat.č. 502364
Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení magnetickou práškovou metodou – Část 1: Obecné principy; (idt ISO 9934-1:2016); Vydání: Květen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 9934-1 (01 5046) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení magnetickou práškovou metodou – Část 1: Obecné principy; Vydání: Únor 2016

ČSN EN 937 (75 5833)
kat.č. 502329
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Chlor; Vydání: Květen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 937 (75 5833) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Chlor;
Vyhlášena: Listopad 2016

ČSN EN 938 (75 5837)
kat.č. 502330
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Chloritan sodný; Vydání: Květen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 938 (75 5837) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě –
Chloritan sodný; Vyhlášena: Listopad 2016

ČSN EN 939 (75 5838)
kat.č. 502357
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Kyselina chlorovodíková; Vydání: Květen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 939 (75 5838) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Kyselina chlorovodíková; Vyhlášena: Listopad 2016

ČSN EN 12671 (75 5849)
kat.č. 502358
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Oxid chloričitý vyráběný v místě použití; Vydání: Květen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12671 (75 5849) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Oxid chloričitý vyráběný v místě použití; Vyhlášena: Listopad 2016

OPRAVY ČSN

ČSN ISO 18489 (64 6482)
kat.č. 502361
Materiály z polyethylenu (PE) pro potrubní systémy – Stanovení odolnosti proti pomalému růstu trhliny při cyklickém zatěžování – Metoda používající válcové těleso opatřené vrubem (CRB); Vydání: Srpen 2016
Oprava 1; (idt ISO 18489:2015, Corrected version: 2016-05); Vydání: Květen 2017
(Oprava je vydána tiskem)

Související články