VYDANÉ ČSN – DUBEN 2017

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

ČSN EN 124-1 (13 6301)
kat.č. 501722
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 1: Definice, klasifikace, konstrukční zásady, funkční požadavky a zkušební metody; Vydání: Duben 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 124-1 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 1: Definice, klasifikace, konstrukční zásady, požadavky a zkušební metody; Vyhlášena: Prosinec 2015

ČSN EN 124-2 (13 6301)
kat.č. 500660
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 2: Poklopy a vtokové mříže z litiny; Vydání: Duben 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 124-2 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 2: Poklopy a vtokové mříže z šedé litiny; Vyhlášena: Prosinec 2015

ČSN EN 124-3 (13 6301)
kat.č. 501305
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 3: Poklopy a vtokové mříže z oceli nebo slitiny hliníku; Vydání: Duben 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 124-3 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 3: Poklopy a vtokové mříže z oceli nebo slitiny hliníku; Vyhlášena: Prosinec 2015

ČSN EN 124-4 (13 6301)
kat.č. 500661
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 4: Poklopy a vtokové mříže ze železobetonu; Vydání: Duben 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 124-4 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 4: Poklopy a vtokové mříže ze železobetonu; Vyhlášena: Prosinec 2015

ČSN EN 124-5 (13 6301)
kat.č. 501323
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 5: Poklopy a vtokové mříže z kompozitů; Vydání: Duben 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 124-5 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 5: Poklopy a vtokové mříže z kompozitu; Vyhlášena: Prosinec 2015

ČSN EN 124-6 (13 6301)
kat.č. 501723
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 6: Poklopy a vtokové mříže z polypropylenu (PP), polyethylenu (PE) nebo neměkčeného polyvinylchloridu(PVC-U); Vydání: Duben 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 124-6 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 6: Poklopy a vtokové mříže z polypropylenu (PP), polyethylenu (PE) nebo neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U); Vyhlášena: Prosinec 2015

ČSN P 73 7505
kat.č. 502292
Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí; Vydání: Duben 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení; Vydání: Červen 1994

ČSN 75 2405
kat.č. 501441
Vodohospodářská řešení vodních nádrží; Vydání: Duben 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN 75 2405 Vodohospodářská řešení vodních nádrží; Vydání: Říjen 2004

ČSN EN 1610 (75 6114)
kat.č. 502331
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení; Vydání: Duben 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení; Vyhlášena: Červenec 2016

ČSN EN ISO 16911-2 (83 4773)
kat.č. 502015
Stacionární zdroje emisí – Manuální a automatizované stanovení rychlosti proudění a průtoku plynu v potrubí – Část 2: Automatizované měřicí systémy;(idt ISO 16911-2:2013); Vydání: Duben 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 16911-2 (83 4773) Stacionární zdroje emisí – Manuální a automatické stanovení rychlosti proudění a průtokuplynů v potrubí – Část 2: Automatizované měřicí systémy; Vyhlášena: Srpen 2013

ČSN EN 15308 (83 8028)
kat.č. 502171
Charakterizace odpadů – Stanovení vybraných polychlorovaných bifenylů (PCB) v pevných odpadech plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu nebo s detekcí hmotnostní spektrometrií; Vydání: Duben 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 15308 (83 8028) Charakterizace odpadů – Stanovení vybraných polychlorovaných bifenylů (PCB) v pevných odpadech kapilární plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu nebo detekcí hmotnostní spektrometrie; Vydání: Srpen 2008

ČSN EN ISO 18846 (83 8230)
kat.č. 502181
Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu jemných částic v množství pelet; (idt ISO 18846:2016); Vydání: Duben 2017

Související články