VYDANÉ ČSN – BŘEZEN 2017

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

ČSN EN ISO 5667-6 (75 7051)
kat.č. 501957
Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků;
(idt ISO 5667-6:2014); Vydání: Březen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 5667-6 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků – Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků;
Vydání: Květen 2008

ČSN EN ISO 5667-14 (75 7051)
kat.č. 501955
Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi; (idt ISO 5667-14:2014); Vydání: Březen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 5667-14 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků – Část 14: Pokyny k zabezpečování jakosti odběru vzorků vod a manipulace s nimi; Vydání: Květen 2001

ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388)
kat.č. 501956
Kvalita vod – Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) – Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu;
(idt ISO 17294-2:2016); Vydání: Březen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Jakost vod – Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem
(ICP-MS) – Část 2: Stanovení 62 prvků; Vydání: Červenec 2005

ČSN EN 14582 (83 8023)
kat.č. 501900
Charakterizace odpadů – Obsah halogenů a síry – Spalování v kyslíku v uzavřených systémech a metody stanovení; Vydání: Březen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 14582 (83 8023) Charakterizace odpadů – Obsah halogenu a síry – Spalování v kyslíku v uzavřených systémech a metody stanovení; Vydání: Září 2007

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 12566-1 (75 6404)
kat.č. 501404
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 1: Prefabrikované septiky; Vydání: Únor 2001
Změna Z1; Vydání: Březen 2017

ČSN EN 12566-3+A2 (75 6404)
kat.č. 501405
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 3: Balené a/ nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod; Vydání: Únor 2014
Změna Z1; Vydání: Březen 2017

ČSN EN 12566-4 (75 6404)
kat.č. 501406
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě; Vydání: Červen 2008
Změna Z1; Vydání: Březen 2017

ČSN EN 12566-6 (75 6404)
kat.č. 501407
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků; Vydání: Srpen 2013
Změna Z1; Vydání: Březen 2017

ČSN EN 12566-7 (75 6404)
kat.č. 501408
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění; Vydání: Září 2013
Změna Z1; Vydání: Březen 2017

Související články