VYDANÉ ČSN – ÚNOR 2017

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

ČSN EN 736-2 (13 3001)
kat.č. 501311
Armatury – Terminologie – Část 2: Definice součástí armatur; Vydání: Únor 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 736-2 (13 3001) Armatury – Terminologie – Část 2: Definice součástí armatur; Vydání: Květen 1999

ČSN 75 7615
kat.č. 501636
Kvalita vod – Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity alfa;
Vydání: Únor 2017

Související články