VYDANÉ ČSN – LEDEN 2017

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

ČSN EN 19 (13 3004)
kat.č. 501005
Průmyslové armatury – Označování kovových armatur; Vydání: Leden 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 19 (13 3004) Průmyslové armatury – Značení kovových armatur; Vydání: Leden 2003

ČSN EN 16687 (72 8000)
kat.č. 501490
Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Terminologie;
Vydání: Leden 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 16687 (72 8000) Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Terminologie;
Vyhlášena: Prosinec 2015

ČSN EN ISO 7027-1 (75 7343)
kat.č. 501504
Kvalita vod – Stanovení zákalu – Část 1: Kvantitativní metody;
(idt ISO 7027-1:2016); Vydání: Leden 2017

ZRUŠENÉ ČSN

ČSN 34 3395 Elektrické rozmrazování vodovodních potrubí; z 1962-04-25; Zrušena k 2017-02-01

Související články