12. Prevence závažných havárií

Zákony

263/2016 Sb.
atomový zákon

250/2016 Sb.
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

224/2015 Sb.
o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

76/2002 Sb.
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

254/2001 Sb.
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

239/2000 Sb.
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

18/1997 Sb.
o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

Vyhlášky

422/2016 Sb.
o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

229/2015 Sb.
o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole

228/2015 Sb.
o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

227/2015 Sb.
o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku

226/2015 Sb.
o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře

225/2015 Sb.
o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B

288/2013 Sb.
o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci

450/2005 Sb.
o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

328/2001 Sb.
o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému