13. Stavebnictví

Zákony

416/2009 Sb.
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury

183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

22/1997 Sb.
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

360/1992 Sb.
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Vyhlášky

398/2009 Sb.
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

268/2009 Sb.
o technických požadavcích na stavby

146/2008 Sb.
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

503/2006 Sb.
o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

501/2006 Sb.
o obecných požadavcích na využívání území

500/2006 Sb.
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti

499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb

498/2006 Sb.
o autorizovaných inspektorech

Nařízení vlády

163/2002 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

305/2011
harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh