2. Doprava

Zákony

250/2016 Sb.
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

56/2001 Sb.
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

361/2000 Sb.
o provozu na pozemních komunikacích

247/2000 Sb.
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

168/1999 Sb.
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích

12/1997 Sb.
o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

111/1994 Sb.
o silniční dopravě

Vyhlášky

463/2017 Sb.
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

440/2016 Sb.
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

306/2015 Sb.
o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

294/2015 Sb.
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

341/2014 Sb.
o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

470/2012 Sb.
o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

82/2012 Sb.
Vyhláška o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)

156/2008 Sb.
zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

522/2006 Sb.
o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

277/2004 Sb.
o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

167/2002 Sb.
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

302/2001 Sb.
o technických prohlídkách a měření emisí vozidel

32/2001 Sb.
o evidenci dopravních nehod

478/2000 Sb.
kterou se provádí zákon o silniční dopravě

205/1999 Sb.
kterou se provádí zákon č. 168/1999Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

104/1997 Sb.
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

64/1987 Sb.
ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

Nařízení vlády

240/2014 Sb.
o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

41/2014 Sb.
o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou

56/2013 Sb.
o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

589/2006 Sb.
kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

365/2005 Sb.
o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů