3. Energetika

Zákony

165/2012 Sb.
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

458/2000 Sb.
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy energetických odvětvích a změně některých zákonů (energetický zákon)

406/2000 Sb.
o hospodaření energií

Vyhlášky

145/2016 Sb.
o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)

70/2016 Sb.
o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

37/2016 Sb.
o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

16/2016 Sb.
o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

9/2016 Sb.
o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)

8/2016 Sb.
o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

408/2015 Sb.
o Pravidlech trhu s elektřinou

405/2015 Sb.
o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie

403/2015 Sb.
o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla

349/2015 Sb.
o Pravidlech trhu s plynem

296/2015 Sb.
o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

269/2015 Sb.
o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

262/2015 Sb.
o regulačním výkaznictví

195/2015 Sb.
o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

194/2013 Sb.
o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie

193/2013 Sb.
o kontrole klimatizačních systémů

118/2013 Sb.
o energetických specialistech

78/2013 Sb.
o energetické náročnosti budov

480/2012 Sb.
o energetickém auditu a energetickém posudku

477/2012 Sb.
o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů

459/2012 Sb.
o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu

452/2012 Sb.
o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách pro posuzování těchto žádostí

441/2012 Sb.
o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

387/2012 Sb.
o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny

345/2012 Sb.
o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

344/2012 Sb.
o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu

337/2011 Sb.
o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

108/2011 Sb.
o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu

82/2011 Sb.
o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny

401/2010 Sb.
o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu

80/2010 Sb.
o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu

79/2010 Sb.
o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

73/2010 Sb.
o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

19/2010 Sb.
o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu

280/2007 Sb.
o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad rámec licence

194/2007 Sb.
kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

193/2007 Sb.
kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

545/2006 Sb.
o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství

478/2006 Sb.
o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepla

540/2005 Sb.
o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice

225/2001 Sb.
kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství

Nařízení vlády

266/2017 Sb.
o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

402/2015 Sb.
o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

392/2015 Sb.
o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu

232/2015 Sb.
o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci