7. Metrologie

Zákony

263/2016 Sb.
atomový zákon

90/2016 Sb.
o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

22/1997 Sb.
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

18/1997 Sb.
o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

20/1993 Sb.
o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

505/1990 Sb.
o metrologii

Vyhlášky

422/2016 Sb.
o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

345/2002 Sb.
kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

332/2000 Sb.
kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS

264/2000 Sb.
základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování

262/2000 Sb.
kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření

Nařízení vlády

121/2016 Sb.
o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh

120/2016 Sb.
o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh

163/2002 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

179/1997 Sb.
kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku

173/1997 Sb.
kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

305/2011
harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh