8. Ochrana vod

Zákony

254/2001 Sb.
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

224/2015 Sb.
Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

76/2002 Sb.
o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování  a o změně zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů

167/2008 Sb.
o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

25/2008 Sb.
o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, účinný od 1. 9. 2012.

100/2001 Sb.
o posuzování vlivů na životní prostředí

156/1998 Sb.
o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)

Nařízení vlády

401/2015 Sb.
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

327/2018 Sb.
o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu

262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu ve znění nařízení vlády 235/2016 Sb.

Nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 169/2006 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod

Vyhlášky

450/2005 Sb.
o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

328/2018 Sb.
o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

216/2011 Sb.
o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

377/2013 Sb.
o skladování a způsobu používání hnojiv

167/1999 Sb.
kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů

20/2002 Sb.
o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody

5/2011 Sb.
o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod

24/2011 Sb.
o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

49/2011 Sb.
o vymezení útvarů povrchových vod

98/2011 Sb.
o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod