10. Ochrana ovzduší

Zákony

383/2012 Sb.
o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

201/2012 Sb.
o ochraně ovzduší

73/2012 Sb.
o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

695/2004 Sb.
o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů

Vyhlášky

415/2012 Sb.
o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

330/2012 Sb.
o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

257/2012 Sb.
o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

Nařízení vlády

56/2013 Sb.
o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

365/2005 Sb.
o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

517/2014
o fluorovaných skleníkových plynech

1005/2009
o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu