11. Požární ochrana

Zákony

320/2015 Sb.
o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)

133/1985 Sb.
o požární ochraně

Vyhlášky

34/2016 Sb.
o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

23/2008 Sb.
o technických podmínkách požární ochrany staveb

247/2001 Sb.
o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

246/2001 Sb.
o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

87/2000 Sb.
kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

202/1999 Sb.
kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

Nařízení vlády

172/2001 Sb.
k provedení zákona o požární ochraně