C. Právní předpisy v připomínkovém řízení

22.5.2019
Návrh zákona o lobbování
Návrh zákona definuje lobbování, lobbisty a lobbované tak, aby byl zahrnut co nejširší okruh osob, které ovlivňují přípravu, projednávání a schvalování návrhů právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a dokumentů plánovací, koncepční nebo strategické povahy schvalovaných vládou. Hlavním nástrojem je zavedení registru transparentnosti jako informačního systému veřejné správy, v němž budou evidováni jak lobbisté, tak lobbovaní. Lobbisté, pokud budou chtít nadále provozovat lobbování legálně, budou o zápis do registru transparentnosti žádat Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Povinnost zapsat lobbované do registru transparentnosti budou mít ty orgány veřejné moci nebo organizační složky státu, u kterých lobbovaní působí (obdobně jako je tomu u veřejných funkcionářů podle zákona o střetu zájmů). Jak lobbisté, tak lobbovaní budou mít povinnost sami do registru vkládat čtvrtletní zprávy, které budou obsahovat zákonem požadované údaje. Zprávy budou veřejně přístupné, což umožní snadnou kontrolu veřejnosti nad jejich obsahem. Dále bude mít lobbista, který hodlá lobbovat, povinnost lobbovaného upozornit na to, že je lobbistou ve smyslu tohoto zákona a uvést, v zájmu koho lobbuje.

22.5.2019
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti přijetím zákona o lobbování
Současně s návrhem zákona o lobbování je předkládán návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování. Principy navrhované právní úpravy vychází z věcného záměru zákona o lobbingu schváleného usnesením vlády ze dne 21. února 2018 č. 114. Hlavním cílem je zvýšení transparentnosti legislativního procesu. K tomu přispěje právní zakotvení institutu tzv. lobbistické stopy, která bude mít podobu samostatného dokumentu přikládaného společně s důvodovou zprávou k návrhu každého právního předpisu, který bude zveřejňován ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (ústavní zákon, zákon, zákonné opatření Senátu, nařízení vlády a vyhlášky ministerstvech, jiných ústředních správních úřadů nebo České národní banky).

21.5.2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Návrh zákona má za cíl napravit dílčí nedostatky v zapracování tří směrnic upravujících spotřebitelské smlouvy (směrnice č. 2011/83/EU o právech spotřebitelů, směrnice 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách a směrnice č. 1999/44/ES o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží) a dále směrnice 2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám

21.5.2019
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadných žalobách
Návrh se předkládá v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2019 a v návaznosti na schválený věcný záměr zákona o hromadných žalobách a již předložený návrh zákona o hromadných žalobách. Cílem zákona je zefektivnit soudní projednávání hromadných událostí.

21.5.2019
Návrh poslanců Ondřeje Polanského, Zuzany Ožanové, Leo Luzara, Marka Výborného, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové, Jany Levové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Cílem návrhu zákona je úpravou institutu elektronického stavebního deníku posílit průkaznost údajů týkajících se provádění stavby. V případě veřejné zakázky na provádění stavby zavedení povinnosti vést stavební deník způsobem umožňujícím dálkový přístup.

20.5.2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
Hlavním cílem navržené novely je zavedení dosud chybějící definice tržní hodnoty, a dále zajištění souladu s aktuálním stavem právního řádu. Ve vazbě na občanský zákoník a požadavky plynoucí z Akčního plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavbu sítí elektronických komunikací je aktualizováno ustanovení o oceňování věcných břemen a v nově formulovaném ustanovení je upraveno oceňování újmy z titulu věcných břemen nebo jiných věcných práv zřízených ze zákona jako závada na nemovité věci. V neposlední řadě dochází k zpřesnění postupů při zpracování cenových map stavebních pozemků a nově se zavádí ocenění rychle rostoucích dřevin.