Program konference

Program konference

Pondělí

11. září 2023

18,00 Doprovodný společenský program konference
Zámek Slavkov
Odpolední prohlídka historických sálů, kde bylo podepsáno příměří po bitvě.
Prohlídka trvá cca 60 minut. Bližší informace k prohlídce jsou k dispozici zde >>>

Úterý

12. září 2023

09,00 Zahájení konference

09,15 I. blok přednášek

Dvousložka

Ing. Zdeněk Procházka, LL.M.
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Udržitelnost VHI v OPŽP

Ing. Gabriela Baštářová
Státní fond životního prostředí

Zabezpečení zdrojů financování obnovy vodohospodářské infrastruktury v regulovaných cenách oboru vodovodů a kanalizací

Ing. Albín Dobeš, Ph.D.
Business Law Management Czech Republic s.r.o.

Sociálně únosná cena vody a sanitace venkova

Ing. Karel Plotěný
ASIO NEW, spol. s r.o.

13,00 Oběd

14,00 II. blok přednášek

Základní předpoklady obnovy vodohospodářské infrastruktury v podmínkách nového stavebního zákona

JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
Advokát

Ekonomické benefity stoplování a by-passu při opravách vodovodních sítí

Ing. Jan Kánský
Fastra s.r.o.

Detekce poškození kovových potrubí pomocí metody akustické emise

Ing. Václav Svoboda
Preditest s.r.o.

Aktivní uhlí – výborný pomocník, jehož provozní požadavky musíme umět dobře znát

Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.
Water & Environmental Technology Team
Milan Drda
ENVI-PUR, s.r.o.

16,30 Prezentace prémiových rumů

18,30 Systema solera

19,00 Společenský večer programem

Středa

13. září 2023

09,00 III. blok přednášek

Úspora energie ČOV díky správně fungujícímu provzdušnění

Bc. Jan Smek
Wilo CS, s.r.o.

Digitalizace vodohospodářské infrastruktury

Ing. Jakub Malének
Hawle armatury s.r.o.

Ekonomický a ekologický přínos LCA/TCO a EPD pro obnovu a výstavbu potrubních sítí klasickou i bezvýkopovou aplikací

Ing. Juraj Barborik
Saint-Gobain PAM CZ s.r.o.

Využití zbytkového tepla odpadních vod

Ing. Tomáš Caha
Exergie Česká republika s.r.o.

Technologie nanonátěrových hmot v boji proti plísním a korozi

Michaela Bendová, DiS.
ENVI2 s.r.o.

Software použitý pro návrh nové vodní linky ÚČOV

Ing. Michal Nať
cadvision

13,00 Závěr konference, oběd

Změna programu vyhrazena!

Mimo jiné také zazní…

Dvousložka

Ing. Zdeněk Procházka, LL.M.
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Ekonomický náměstek ve společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, člen ekonomické komise SOVAK ČR a předseda revizní komise SOVAK ČR

Na českém vodárenském trhu v současné době výrazně převládá využití jednosložkové formy.
Položme si otázku, jestli je současný trend žádoucí z dlouhodobého pohledu. Jednosložková forma vodného a stočného jednoznačně zvýhodňuje odběratele s nulovými nebo minimálními odběry vody. Tito v převážné většině používají zřízené odběrné místo připojené na vodovod pro veřejnou potřebu pouze jako záložní zdroj ke zdroji vlastnímu. Odběratelé nehradí vůbec žádné nebo zcela minimální částky, které nejsou schopné uhradit elementární náklady spojené s existencí odběrného místa – např. odečty VDM, kalibraci nebo výměnu VDM, fakturaci, opravu přípojky na veřejném prostranství. A zcela jistě se nepodílí na nákladech celého vodárenského systému – jímání, úpravě a distribuci pitné vody, který ze své podstaty ani nemůže být závislý na skutečně odebraném množství vody. Tito odběratelé poté neočekávaně a neobvykle zatěžují vodovodní síť v období sucha. Destabilizují celý proces distribuce vody a dále navyšují náklady na úkor odběratelů s pravidelnými odběry. Podstatná část nákladů těchto odběratelů pak přechází na odběratele s vyššími odběry. Jedná se o neférové přesouvání úhrady nákladů do úhrad odběrných míst s průměrnou a vyšší spotřebou.
Neškodí jednosložková forma celému oboru?

Udržitelnost VHI v OPŽP

Ing. Gabriela Baštářová
Státní fond životního prostředí
Absolventka stavební fakulty ČVUT Praha, oboru vodní hospodářství a vodní stavby. Po zahraniční zkušenosti působila 10 let v soukromém sektoru jako senior konsultant pro projekty z oblasti vodního a odpadového hospodářství a od roku 2014 působí na SFŽP ČR, kde zastává pozici Vedoucí oddělení monitoringu VH projektů, a řeší agendu, týkající se kompletní problematiky finanční udržitelnosti VH projektů.Je autorkou modelů, a metodických postupů, využívaných v OPŽP, pro oblast udržitelnosti a provozování VHI, jako je Zjednodušený finanční model, v2.0, Nástroje Udržitelnosti a Monitorovací nástroje. Má několikaleté zkušenosti z oblasti projektového managementu a projekty metodické podpory, zejména s tvorbou a následnou implementací finančních modelů.

Představení výsledků plnění podmínek udržitelnosti VH projektů financovaných z OPŽP. Hlavním cílem MŽP/SFŽP je maximální přiblížení a respektování požadavků na udržitelnost VH projektů OPŽP s požadavky národní legislativy v oblasti tvorby a následného využívání finančních prostředků na obnovu VHI, zejména tvorba a plnění Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací dle Př. 18 vyhl. MZe č. 428/2001 Sb. v platném znění.
V této souvislosti jsou k dispozici zpracované nástroje, používané u VH projektů v OPŽP, tj. Zjednodušený finanční model, respektující požadavky národní regulace, Nástroje udržitelnosti pro výpočet požadovaných zdrojů na obnovu VHI a zároveň Monitorovací nástroje, které vyhodnocují každoročně soulad mezi předpokládanými zdroji na obnovu VHI a skutečností v daném roce.

Základní předpoklady obnovy vodohospodářské infrastruktury v podmínkách nového stavebního zákona

JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
Advokát
JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. (*1981), vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v rámci doktorského studia, zaměřeného na právo životního prostředí, absolvoval roční stáž na Právnické fakultě Katolické univerzity v belgickém Leuvenu.
Je expertem na vodní právo a dále se specializuje na nemovitostní a stavební právo, právo životního prostředí a správní právo. Před nástupem do advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal pracoval na Ministerstvu zemědělství jako zástupce ředitele odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření a vedoucí oddělení vodohospodářské politiky. Je spoluautorem komentářů k vodnímu zákonu a zákonu o vodovodech a kanalizacích, odborné publikace vodního práva, vzorů vodoprávních rozhodnutí a pravidelně přednáší a publikuje zejména v oblasti práva ve vodním hospodářství.

V příspěvku budou rozebrány hlavní změny, které do již platného nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. přináší tzv. velká věcná novela. Ta byla dne 24. 3. 2023 jako sněmovní tisk č. 330 jednomyslně schválena Poslaneckou sněmovnou a dne 10. 5. 2023 ji jako senátní tisk č. 73 projednal a schválil Senát. Nový stavební zákon má podle novely nabýt účinnosti k 1. 7. 2024, přičemž pro vyhrazené stavby by měl platit již od 1. 1. 2024.

Zabezpečení zdrojů financování obnovy vodohospodářské infrastruktury v regulovaných cenách oboru vodovodů a kanalizací

Ing. Albín Dobeš, Ph.D.
Business Law Management Czech Republic s.r.o.
Jednatel společnosti Business Law Management s.r.o. která se mj. zabývá poradenskou činností pro obor vodovodů a kanalizací. 43 let pracoval v oboru vodovodů a kanalizací, z toho 31 let na postě ekonomického ředitele.

Finanční prostředky na obnovu infrastrukturního vodohospodářského majetku jsou jednou z nejvýznamnéjších hodnot, potřebných pro zajištění funkčnosti a provozuschopnosti vodohospodářského majetku. Stávající systém regulace umožňuje kumulaci zdrojů pro financování obnovy. V konkrétních podmínkách existují podmínky, které majitelé těchto aktiv musí respektovat a naplňovat.

Sociálně únosná cena vody a sanitace venkova

Ing. Karel Plotěný
ASIO NEW, spol. s r.o.
Absolvent VUT FAST, postgraduální studium na VŠCHT, jednatel firem ASIO, dlouhodobě působící v CzWA (i jako místopředseda) v různých odborných skupinách. Publikačně činný.

Česká republika si dala závazek zajistit i na venkově odpovídající řešení odpadních vod, při tom by logicky měl být zohledněn i požadavek na sociální únosnost ceny vody – i odkanalizování by mělo být ESG. Z nákladů v současnosti řešených obcí ale vyplývá, že to nepůjde šablonovitě, a že centrální řešení budou často mít za následek překročení sociálně únosné ceny vody. Dtto i v případě řešení odpadních vod jímkami na vyvážení. U decentrálních řešení pak cenu likvidace odpadních vod podstatně ovlivňují legislativní požadavky – otázkou je nakolik jsou efektivní a nakolik zbytečně občany zatěžují. V některých případech je to až 50 Kč/m3. Přitom efektivní modely zohledňující sociální stránku jsou již v zahraničí po řadu let aplikované.

Digitalizace vodohospodářské infrastruktury

Ing. Jakub Malének
Hawle armatury s.r.o.
Vystudoval VUT Brno, FAST, Vodní stavby a vodní hospodářství a v současnosti pracuje jako obchodně technický poradce ve společnosti Hawle armatury.

Přednáška se zabývá novými možnostmi získávání on-line dat při provozu vodovodních a kanalizačních sítí. Jedná se o digitální (softwarové i hardwarové) řešení společnosti HAWLE, které je v současné době úspěšně zaváděno do provozu.

Detekce poškození kovových potrubí pomocí metody akustické emise

Ing. Václav Svoboda
Preditest s.r.o.
Autor se dlouhodobě věnuje servisní činnosti v oblasti nedestruktivního testování, diagnostiky a experimentálních měření na energetických, chemických, strojních a stavebních zařízeních. Mezi hlavní aktivity patří aplikace metody akustické emise při tlakových zkouškách, aplikace metody Magnetické paměti materiálu (MMM – Metal Magnetic Memory Method), vibrodiagnostika, tenzometrické měření, měření sil, provádění pevnostních výpočtů a výpočtů lomové mechaniky, odhad zbytkové životnosti zařízení, expertní a poradenské služby.

Technické poruchy a závady způsobené netěsnostmi, prasklinami, korozí nebo jinými defekty představují vážná rizika pro provozovatele VHI. Testování metodou akustických emisí (AT) je metoda nedestruktivního zkoušení (NDT), která spolehlivě rozpoznává hrozící problémy a závady dříve, než se stanou závažnými.
Testování metodou akustických emisí je ideální nejen pro lokalizaci trhlin a netěsností ale i pro identifikaci koroze a delaminace. Doporučuje se také jako náhrada hydrostatických tlakových zkoušek.

Ekonomický a ekologický přínos LCA/TCO a EPD pro obnovu a výstavbu potrubních sítí klasickou i bezvýkopovou aplikací

Ing. Juraj Barborik
Saint-Gobain PAM CZ s.r.o.
Absolvent VUT Brno, fakulta stavební, obor Vodní stavby a vodní hospodářství, člen ČKAIT
Praxe: stavbyvedoucí INGSTAV HK, inv.-inž. činnost KIU HK, projektant VH staveb Kovoprojekta HK, od roku 1992 v oboru přípravy, projekce a praktických aplikací v oboru trub, tvarovek, armatur z tvárné litin jako technický manažer pro výrobce Slévárnu II. KŽ K. Dvůr, Buderus Guss (DUKTUS) Wetzlar, od roku 2010 technický specialista Saint-Gobain PAM

Příspěvek se zaměřuje na představení souboru měřitelných ekonomických a ekologických informací na vliv produktu (výrobku nebo služby) v průběhu celého životního cyklu metodou analýzy enviromentálního dopadu (LCA – Life cycle assessment), ekonomického přínosu z hlediska investičních a provozních nákladů (TCO – Total Cost of Ownership) a představení konkrétních enviromentálních deklarací (EPD – Environmental Product Declaration), trubních systémů z tvárné litiny

Příspěvek prezentuje důvody posuzování potrubních systémů multikriteriálním hodnocením z hlediska celého životního cyklu stavby potrubních sítí, posuzování ekonomických a enviromentálních dopadů produktů (trub, tvarovek,…) na životní prostředí formou odpovídající normě ČSN ISO 14025.
Shrnuje význam pro vodohospodářský sektor a tvorbu standardů vodohospodářských společností (např. mechanické parametry stěny trubky, těsnost spojů, hygienické aspekty vnitřních ochran na dopravu pitné vody, korozní odolnosti, ztráta mechanických parametrů v čase, prodloužení provozní životnosti potrubních sítí,…).

Příspěvek obsahuje přehlednou metodiku a vývoj aplikace vnitřních a vnějších povrchových ochran, která přináší jednoduché a bezpečné navrhování potrubních systémů z tvárné litiny, včetně praktických zkušeností z realizace potrubních sítí klasickou a bezvýkopovou instalací.
Tato metodika zajišťuje prodloužení provozní životnosti potrubních systémů přes 100 let. Dle mezinárodních výrobních norem a technických standardů vedou ke snížení ekonomické, ekologické a energetické zátěži výroby a pokládky.
Metodika zajišťuje zpracování investičního záměru, plánování obnovy a rekonstrukcí pro všechny typy dopravované vody, půdního prostředí a všech zatížení vyplývající z klasické a bezvýkopové pokládky, speciálních objektů na vodovodních i kanalizačních sítích.

Využití zbytkového tepla odpadních vod

Ing. Tomáš Caha
Exergie Česká republika s.r.o.
Tomáš Caha působí ve společnosti SAKO Brno, a.s. jako ředitel ZEVO, nicméně o téma průmyslových tepelných čerpadel se intenzivně zajímá již od roku 2016. Jeho ambicí je v odborných kruzích rozšířit povědomí o technologii tepelných čerpadel jako jednoho z důležitých nástrojů k dekarbonizaci zásobování teplem a navázat tak na celoevropský trend elektrifikace (nejen) tohoto segmentu. Mezi jeho oblasti zájmu patří zejména zvyšování účinnosti energetických procesů, nízkouhlíkové teplárenské soustavy a komunitní energetika. Od října 2022 zastává roli delegáta ČR v technologickém programu v rámci mezinárodní energetické agentury (IEA HPT). V roce 2023 založil konzultační společnost Exergie Česká republika s.r.o.

Moderní průmyslová tepelná čerpadla využívající jako zdroj odpadní vody představují nový a perspektivní zdroj energie. Vídeň zahájila stavbu jednoho z největších tepelných čerpadel v Evropě. Zařízení u odtoku z čistírny odpadních vod bude mít dokončení v roce 2027 výkon 110 megawattů a kapacitu na 112 tisíc domácností. Vodu vypouštěnou z čistírny odpadních vod přečerpají čerpadla do tepelných výměníků, které odeberou asi 6°C teploty. Pomocí moderních technologií zařízení zakumuluje teplo na 90°C a energii zužitkuje v soustavě dálkového vytápění. 

Aktivní uhlí – výborný pomocník, jehož provozní požadavky musíme umět dobře znát

Milan Drda
technický ředitel a jednatel společnosti ENVI-PUR, s.r.o.,

25 let zkušeností s návrhy a dodávkami čistíren odpadních vod a úpraven vody
Ing. Pavel Dobiáš, Ph.D.
více než 20 let samostatný technolog úpraven vody, autor desítek publikací v domácích i zahraničních časopisech a sbornících, ENVI-PUR, s.r.o.
Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.
Water & Environmental Technology Team. Od roku 1990 W&ET Team pracuje metodami, které důsledně vycházejí ze současného stavu poznání ve světě a jsou podpořeny vlastním výzkumem, jehož výsledky publikuje nejenom doma, ale také v zahraniční odborné literatuře a na mezinárodních konferencích. Výsledky naší výzkumné práce mají kladný ohlas i mimo ČR a SR a jsou citovány v řadě publikací zahraničních autorů. Nabízí konzultační služby v oblasti technologií úpravy vody. Navrhne optimalizaci současné úpravny vody či vhodnou kompozici technologické linky při její rekonstrukci, a to včetně racionálního a podloženého výběru vhodných technologických procesů. Provádí kompletní zhodnocení současného stavu a zpracovává předprojektovou přípravu. Úpravna vody Souš – Řešení problému vysokých koncentrací hliníku v upravené vodě, rekonstrukce přípravy suspenze pro filtraci, poloprovozní experimenty a předprojektová příprava rekonstrukce filtrace.

Přednáška se bude nejprve zabývat obecně možnostmi použití aktivního uhlí. Dále pak bude na konkrétním případu ukázáno, jaké mohou být funkční limity, doba účinnosti a z toho pak reálné náklady na použití GAU vztažené např. na 1 m3 upravené vody na konkrétní lokalitě. Na závěr pak předneseme několik doporučení ke správnému návrhu použití GAU a informací o reálných nákladech na reaktivaci nebo výměnu GAU.   

Úspora energie ČOV díky správně fungujícímu provzdušnění

Bc. Jan Šimek
Wilo CS, s,r.o.
Projektový manažer spoleščnosti Wilo CS, s.r.o. pro vodní hospodářství.

Obsahem přednášky je prezentace komplexního přístupu společnosti Wilo při realizaci obnovy zařízení – aeračních systémů pro ČOV s cílem konečné úspory elektrické energie.

Zhruba polovina spotřeby elektrické energie čistíren odpadních vod připadá na spotřebu dmychadel dodávajících vzduch do provzdušňovacích elementů v aktivačních nádržích a kalojemech. V případě, že systém provzdušnění nefunguje optimálně díky stáří a s tím související degradaci aeračních elementů, nebo také v případě nevhodně navrženého systému provzdušnění, dochází ke zvýšené spotřebě elektrické energie. V rámci přednášky bude představena optimalizace systému provzdušnění návrhovým softwarem Wilo Air Select.

Zpět na hlavní stránku >>>