Vláda schválila návrh nového stavebního zákona

Na jednání 24. srpna 2020 vláda schválila návrh stavebního zákona. Nový stavební zákon zavádí novou soustavu státní stavební správy, upravuje zřízení informačních systémů státní stavební správy a v rámci územního plánování mění formu územně plánovací dokumentace na právní předpis (nařízení vlády a obecně závazné vyhlášky obce a kraje). Nový stavební zákon stanoví pouze jeden typ řízení o povolení stavby a zavede nový institut automaticky vygenerovaného rozhodnutí.

Očekává se zkrácení délky trvání řízení z téměř pěti a půl let na jeden rok. Úprava přinese hned několik změn. Dojde například k vytvoření nové soustavy státní stavební správy. To by mělo přinést zásadní sjednocení, zefektivnění a zlepšení ochrany veřejných zájmů a plnou digitalizaci stavebního řízení včetně jednotného zavádění nástrojů e-Governmentu.

Stavební zákon by měl odstranit i tzv. ping-pong, kdy odvolací orgány již nebudou vracet věc zpět k první instanci, ale budou rozhodovat přímo. Pomocí zákona dojde k posílení územních samospráv v oblasti územního plánování, zruší se dualita územního a stavebního řízení a dojde k reorganizaci dotčených orgánů a jejich integraci do krajských stavebních úřadů. Počítá se i se vznikem Nejvyššího stavebního úřadu.

Se zavedením nového stavebního zákona souvisel i druhý projednávaný bod. Jednalo se o návrh úpravy celkem 58 navazujících zákonů. Bez provedených změn by nebylo možné stavební zákon správně aplikovat. Mění se například zákon o požární ochraně, který člení stavby z hlediska požární bezpečnosti do čtyř kategorií. Změn se dočká i vodní zákon v oblasti integrace vybraných kompetencí orgánů veřejné správy v oblasti ochrany vod a vodního hospodářství. Dále také horní zákon, lesní zákon, energetický zákon, či zákon o ochraně přírody a krajiny.

Materiál k návrhu stavebního zákona je k dispozici zde.

Ilustrační foto: Josue Isai Ramos Figueroa, Unsplash

Související články