Vydané ČSN – Listopad 2017

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

ČSN EN ISO 5667-16 (75 7051)
kat.č. 503653
Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 16: Návod pro biologické zkoušení vzorků;
(idt ISO 5667-16:2017); Vydání: Listopad 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 5667-16 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků – Část 16: Pokyny pro biologické zkoušení vzorků;
Vydání: Říjen 1996

ČSN 75 7221
kat.č. 503654
Kvalita vod – Klasifikace kvality povrchových vod; Vydání: Listopad 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod; Vydání: Říjen 1996

Související články