Sdělení odboru odpadů o způsobu ohlašování použití upravených kalů na zemědělské půdě

Osoba, která užívá půdu (dále jen „zemědělec“) a používá na ní upravené (hygienizované) kaly z čistírny odpadních vod, je z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) provozovatelem zařízení ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o odpadech (dále jen „zařízení na použití upravených kalů“), to znamená, že pro tuto činnost není potřeba vydání souhlasu krajského úřadu s provozem zařízení pro nakládání s odpady. Všechny díly půdních bloků, na kterých zemědělec používá upravené kaly, jsou jako celek jedním zařízením na využití odpadů (použití upravených kalů na zemědělské půdě).

Zemědělec, který používá upravené kaly na zemědělské půdě je podle zákona o odpadech:

  • oprávněnou osobou;
  • povinen vést průběžnou evidenci;
  • povinen podávat roční hlášení;
  • povinen podávat hlášení o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení.

Zemědělec je mimo jiné povinen postupovat při použití upravených kalů na zemědělské půdě dle ustanovení § 33 zákona o odpadech, které upravuje povinnosti při používání upravených kalů na zemědělské půdě, jehož konkrétní podmínky stanovuje vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě (dále jen „vyhláška č. 437/2016 Sb.“).

Zemědělec je oprávněn k přijímání odpadů, kterými jsou upravené kaly, k použití na zemědělské půdě od osoby, která kaly upravuje hygienizací (většinou se jedná o čistírnu odpadních vod).

Zemědělec, který používá upravené kaly na zemědělské půdě je povinen podle § 39 odst. 1 zákona o odpadech vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady (viz dále bod 1).

Vzhledem k tomu, že zemědělec je oprávněnou osobou k nakládání s odpady, je povinen dle § 39 odst. 2 v případě, že používá upravené kaly na zemědělské půdě, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o tom, že přijal odpad (upravené kaly) (viz dále bod 2).

Zemědělec, který používá upravené kaly na zemědělské půdě, je v souladu s ustanovením § 39 odst. 3 zákona o odpadech povinen zaslat hlášení o provozu zařízení, a to do 15 dnů od zahájení provozu zařízení, tedy od okamžiku prvního přijetí kalů. Pokud v současné době zemědělec takové zařízení již provozuje, je povinen dle ustanovení § 11 vyhlášky č. 437/2016 Sb., ohlásit zařízení na použití upravených kalů nejpozději do 30. listopadu 2017 (viz dále bod 3).

Podrobnosti o způsobu vedení průběžné evidence, podání ročního hlášení a o způsobu ohlašování zařízení na použití upravených kalů jsou uvedeny ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen vyhláška č. 383/2001 Sb.).

1. Způsob vedení průběžné evidence odpadů ve smyslu § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Zemědělec je povinen vést průběžnou evidenci o tom, že přijal od jednotlivých osob (např. čistíren odpadních vod, zařízení k úpravě odpadů, zařízení ke skladování) odpady – upravené kaly. Jedná se o tzv. odpady převzaté a zemědělec vede evidenci o tom, že tyto převzaté odpady jsou následně použity do zemědělské půdy v tzv. zařízení na použití upravených kalů. Průběžná evidence odpadů se vede za zařízení na použití upravených kalů. Pokud jedna osoba používá upravené kaly na několika dílech půdních bloků, přičemž tyto díly půdních bloků mohou být různě rozmístěny po ČR, vede se průběžná evidence za všechny díly půdních bloků daného zemědělce dohromady. Průběžná evidence se vede podle př. č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., která je podkladem pro podání ročního hlášení, a vždy obsahuje datum a číslo zápisu do evidence a jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence. Pokud zemědělci vzniknou při jeho jiné zemědělské činnosti odpady, je povinen vést průběžnou evidenci i za tyto odpady tzv. odpady vlastní. V tomto případě je nutné vést evidenci za každou samostatnou provozovnu, kde zemědělec vykonává zemědělskou činnost, tedy odděleně od evidence zařízení na použití upravených kalů na zemědělskou půdu.

2. Způsob podání ročního hlášení podle § 22 odst. 3 a v rozsahu př. č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Pokud zemědělec používá upravené kaly na zemědělské půdě je povinen zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o tom, že přijal upravený kal. Při tvorbě hlášení vychází zemědělec z průběžné evidence (viz bod 1). Hlášení se zasílá prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) příslušnému podle místa provozovny. Provozovnou je v tomto případě místo k dočasnému uložení upravených kalů nebo, pokud takové místo zemědělec nemá, jedná se o provozovnu osoby, která zajišťuje použití kalů na zemědělské půdě (viz bod 3).

Zemědělec uvede v jakém množství a od koho přijal upravený kal (kód způsobu nakládání B00 – převzetí odpadu), včetně uvedení způsobu nakládání s ním tzn. použití na zemědělskou půdu (kód způsobu nakládání BR10 – aplikace do půdy). Zároveň je nutné vědět identifikační číslo provozovny původce (dále jen „IČP“) nebo identifikační číslo oprávněné osoby (dále jen „IČZ“), od které přijal upravený kal k aplikaci na zemědělskou půdu. Obdobně v průběžné evidenci a ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady osoba, která bude předávat upravené kaly zemědělci k použití, uvede v políčku „IČZ“ zemědělce, kterému předává upravený kal.

Hlášení se provádí za zařízení na použití upravených kalů a za veškeré upravené kaly, které byly přijaty od jednotlivých osob a následně použity na zemědělskou půdu.

Po přihlášení do ISPOP zemědělec vyplní ve formuláři F_ODP_PROD (roční hlášení o produkci a nakládání s odpady) údaje za provozovnu. V políčku „Číslo provozovny/číslo zařízení“ uvede IČZ, které mu bylo přiděleno krajským úřadem. V políčku „Název provozovny“ uveden název příslušné provozovny osoby. Dále uvede adresu této provozovny.

Pozn. Pokud provozuje zemědělec jinou zemědělskou činnost, při které vznikají odpady, je povinen zasílat zvlášť (odděleně od hlášení za zařízení použití upravených kalů na zemědělské půdě) roční hlášení i za provozovnu, kde odpad vzniká (oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem zasílat roční hlášení vždy, a to bez ohledu na ohlašovací práh – § 39 odst. 2 zákona o odpadech). Za předpokladu, že v daném kalendářním roce zemědělec nenakládá s odpady (nepřijímá jako oprávněná osoba žádné upravené kaly k použití na zemědělské půdě) a provozuje jinou zemědělskou činnost, při které odpady vznikají, je povinen podat hlášení pouze při překročení ohlašovacího prahu (100 kg nebezpečných odpadů, 100 t ostatních odpadů – § 39 odst. 2 zákona o odpadech).

3. Způsob hlášení zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení k použití upravených kalů

Ohlašování se provádí podle přílohy č. 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. v platném znění. Zemědělec bude ohlašovat zařízení k použití upravených kalů na zemědělské půdě prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (dále jen „ISPOP“), a to na formuláři (F_ODP_ZARIZENI) zveřejněném na stránkách ISPOP. Na základě tohoto ohlášení mu krajský úřad přidělí identifikační číslo zařízení (IČZ).

Zemědělec, který používá několik dílů půdních bloků rozmístěných v rámci ČR, kde dochází k použití upravených kalů, ohlásí údaje o zařízení vždy pouze jednomu krajskému úřadu a bude mu přiděleno pouze jedno IČZ. Záleží vždy na tom, zda zemědělec provozuje místo k dočasnému uložení upravených kalů, tedy má zabezpečenou plochu, kde může v souladu s vyhláškou č. 437/2016 Sb., po dobu nejvýše 8 měsíců, než bude kal aplikován, kal uložit, nebo zda bude kal přebírán vždy k přímé aplikaci bez dočasného uložení (do aplikace se počítá i umístění kalů na půdním bloku po dobu 30 dnů). Hlášení se pak zasílá na krajský úřad, na jehož území (podle GPS souřadnic) se nachází místo k dočasnému uložení upravených kalů nebo, pokud takové místo zemědělec nemá, na krajský úřad, na jehož území se nachází provozovna zemědělce, která zajišťuje používání upravených kalů, což může být i provozovna, kde má tento zemědělec sídlo. Pokud je míst k dočasnému uložení upravených kalů u jedné osoby užívající půdu více, uvede se místo s největší kapacitou.

V případě tříletého omezení aplikace kalů vyplývajícího z § 3 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 437/2016 Sb., zemědělec neohlašuje přerušení provozu zařízení.

Jelikož se u zemědělců jedná o specifický případ, kdy jsou pro zjednodušení všechny díly půdních bloků, na kterých jsou používány upravené kaly, vnímány jako jeden celek tj. jedno zařízení, pak v případě změny osoby, která na jednotlivých pozemcích hospodaří, není vhodné, aby IČZ zůstalo stejné. IČZ je v tomto případě vázáno na osobu provozovatele zařízení, ke které patří neuzavřený počet půdních bloků, který se může zvyšovat nebo snižovat. Proto doporučujeme v případě převodu nebo přechodu užívacího práva ke všem půdním blokům, aby dosavadní provozovatel zařízení (zemědělec) ukončil provoz zařízení a nový provozovatel zařízení (zemědělec) podal prostřednictvím ISPOP na formuláři F_ODP_ZARIZENI první ohlášení zařízení za účelem získání nového identifikačního čísla zařízení a zahájení provozu zařízení.

Pokud chce provozovatel zařízení na použití upravených kalů (zemědělec) ukončit provoz zařízení (např. prodá všechna pole a již nebude aplikovat kaly na půdu nebo jen již nemá v úmyslu aplikovat kaly na půdu), tak ohlásí ukončení provozu zařízení.

Související články